Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nabycie albo wytworzenie środków trwałych

Przedmiot:

Nabycie albo wytworzenie środków trwałych

Data zamieszczenia: 2019-03-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Consultronix SA
Ul. Przemysłowa 17
32-083 BALICE
powiat: krakowski
+48 693 200 699
apiotrowska@cxsa.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172293
Województwo: małopolskie
Miasto: BALICE
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr2/2019 z dnia 12.03.2019
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie planowane jest w ramach Projektu nr: POIR.02.01.00-00-0283/16
,,Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Technologii dla Medycyny", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nabór 2/2.1/2016, na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 2017-09-13.
Zamówienie dotyczy nabycia albo wytworzenie środków trwałych innych niż określone w pkt. 1 wraz z kosztem instalacji i uruchomienia, będących wyposażeniem Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Technologii dla Medycyny.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Cel zamówienia
Wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Technologii dla Medycyny w środki trwałe jak w zestawieniu poniżej.
Przedmiot zamówienia
Lp. Przedmiot zamówienia Kod CPV Ilość
Nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż określone w pkt. 1 wraz z kosztem instalacji i uruchomienia

1 Tester bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych 38552000-9 1 szt.
2 Podnośnik linowy łańcuchowy 42416300-8 1 szt.
3 Bramki do pomiaru prędkości 38410000-2 1 szt.
4 Kątomierz laserowy 38410000-2 1 szt.
5 Dalmierz laserowy 38410000-2 1 szt.
6 Ekrano-tablica 32322000-6 1 szt.
7 Rzutnik-kamera 38652120-7 1 szt.
8 Drukarka laserowa 30232110-8 1 szt.
9 Drukarka 3D 30232100-5 1 szt.
10 Zestaw narzędzi do fizycznego montażu 44512900-1 1 komplet
11 Wózek paletowy ręczny 42415000-8 1 szt.
12 Wkrętarka dynamometryczna z tytanowymi bitami 42652000-1 1 szt.
13 Sonda 'test finger' 38900000-4 1 szt.
14 Sonda 'steel ball' zgodna z ISO 38900000-4 1 szt.
15 Regały magazynowe 39141100-3 1 komplet
16 Przenośna lampa halogenowa. 31512000-8 4 szt.
17 Fantom pacjenta statystycznego 35112100-3 1 szt.
18 Fantom pacjenta bariatrycznego 35112100-3 1 szt.
19 Urządzenie badawcze - tzw. "fixed hardfloor" 38900000-4 1 szt.
20 Zestaw spawalniczy szerokiego zastosowania 42662100-5 1 zestaw
21 Fantom urządzenia diagnostycznego okulistycznego 35112100-3 1 szt.
22 Klucz dynamometryczny 42652000-1 1 szt.
23 Miernik cęgowy 38552000-9 1 szt.
24 Multimetr 38552000-9 4 szt.
25 Oscyloskop 38552000-9 2 szt.
26 Kompresor 42123400-1 1 szt.
27 Narzędzia pneumatyczne 42651000-4 1 komplet
28 Wiertarko frezarka 42637000-0 1 szt.
29 Oprogramowanie do obróbki grafiki wektorowej typu Adobe Illustrator CC lub równoważne 48000000-8 2 szt
30 Oprogramowanie do edycji HD video 48000000-8 1 szt.
31 Oprogramowanie do zarządzania dokumentami PDF 48000000-8 1 szt.
32 System do zarządzania CBR. 48000000-8 2 szt.
33 Oprogramowanie (baza danych, serwer plików) 48000000-8 2 szt.
34 Oprogramowanie do ochrony serwerów plików typu Kaspersky Endpoint Security 10 lub równoważne -48000000-8 2 szt.
Kod CPV
48000000-8
Nazwa kodu CPV
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Dodatkowe przedmioty zamówienia
Dodatkowymi przedmiotami zamówienia jest aparatura pomiarowa bezpieczeństwa elektrycznego, urządzenia dla potrzeb prac BiR, sondy, regały, mierniki i wiele innych opisanych szczegółowo poniżej i w SIWZ, a oznaczonych odpowiednio kodami CVP: 38552000-9, 42416300-8, 38410000-2, 32322000-6, 38652120-7, 30232110-8, 30232100-5, 44512900-1, 42415000-8,, 42652000-1, 38900000-4, 39141100-3, 31512000-8, 35112100-3, 38900000-4, 42662100-5, 35112100-3, 42652000-1, 38552000-9, 42123400-1, 42651000-4, 42637000-0, 48000000-8

CPV: 38552000-9, 42416300-8, 38410000-2

Dokument nr: 1172293, 2/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 12-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta może być złożona do dnia 12.04.2019 do godziny 9:00
-osobiście w siedzibie firmy:
Consultronix SA
Ul. Przemysłowa 17
32-083 BALICE
-za pomocą poczty email na oba adresy apiotrowska@cxsa.pl
o poprzez operatora pocztowego lub kuriera na adres siedziby firmy j.w.
Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, w wersji papierowej lub w formie zeskanowanych podpisanych dokumentów.
Oferty składane osobiście lub przesyłką kurierską w siedzibie firmy Consultronix SA
Ul. Przemysłowa 17, 32-083 BALICE, winny być złożone w zaklejonej kopercie.
Koperta winna posiadać oznaczenie: ,,Zapytanie Ofertowe nr 2/2019 z dnia 12.03.2019 - OFERTA; otworzyć dnia 12.04.2019 o godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Balice
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 12.05.2019

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Potencjał techniczny
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego ogłoszenia i akceptuje oświadczenia tam zawarte i oferujemy realizację zgodnie z wymaganiami określonymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawi-dłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Dodatkowe warunki
1. Spełnienie wymagań technicznych oraz wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym jest warunkiem koniecznym.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 120 dni kalendarzowych (minimalny wymagany termin ważności oferty). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
5. Szczegółowych informacji odnośnie wymagań dotyczących zamówienia (w tym specyfikacji przedmiotu zamówienia) oferty udziela Osoba do kontaktu ws. zapytania.
6. Składający ofertę przyjmuje do wiadomości, że wymagany wzór formularza oferty przed-stawiony jest w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.
7. Zamawiający złoży zamówienie / podpisze umowę z Oferentem, który złożył najkorzystniej-szą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty).
8. Oferent jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia / podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.
9. Zamawiający ubiega się o współfinansowanie Projektu przez Unię Europejską z Europej-skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z tym, wybrany Oferent zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa; tj. minimum do 31.12.2021 roku, w szczególności dotyczy to: przedstawionych ofert, faktur, protokołów dostawy towarów lub wykonania usług, udzielonych gwarancji i certyfikatów, dokumentów równoważnych.
10. Firmy oferentów mogą być poddane w okresie obowiązkowej archiwizacji kontrolom instytucji udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu.
11. Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub zmienić treść ni-niejszego Zapytania ofertowego. W przypadku zaistnienia takich okoliczności oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin skła-dania ofert.
12. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego z za-łącznika.
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące za-łącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące za-łącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
4. Wpis do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) lub innego rejestru (CEiDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria wyboru oferty wraz z metodologią oceny ofert:
-dopuszczające: zgodność z wymaganiami dookreślonymi w Zapytaniu ofertowym oraz w Załącznikach do Zapytania ofertowego
-punktowe:
1. Kryterium 1 - Cena: 95% ( 95pkt)
W kryterium ,,Cena" najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Kryterium = cena oferty najniższej x95pkt
cena oferty ocenianej
2. Kryterium 2 - Aspekt niepełnosprawności (dot. klauzul społecznych) 5% - (5pkt)
W kryterium ,,Aspekt niepełnosprawności" (dot. klauzul społecznych) maksymalną liczbę 5 punktów otrzymają oferty zawierające oświadczenie, że Oferent oddeleguje na cele realizacji zamówienia na okres przekraczający połowę czasu realizacji zamówienia minimum 1 pracownika niepełnosprawnego (zgodnie z definicją przyjętą w art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014), który będzie brał udział w sposób bezpośredni lub pośredni w przygotowaniu i realizacji zamówienia zgodnego z ofertą. Zamawiający będzie badał spełnienie powyższego kryterium na etapie składania oferty poprzez złożenie w ofercie stosownego Oświadczenia przez Oferenta - deklarację co do planowanego stanu, który ma nastąpić w przyszłości, o ile oferta wykonawcy zostanie wybrana.
W przypadku złożenia Oświadczenia NIE przyznane zostanie 0 pkt., w przypadku złożenia Oświadczenia TAK przyznane zostanie 5 pkt.
W ramach sprawdzenia spełnienia powyższego warunku na etapie realizacji zamówienia, zamawiający jest uprawniony w szczególności do żądania oświadczenia w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu. Oświadczenie wykonawcy dotyczące wymagań określonych przez w niniejszym kryterium będzie przede wszystkich zawierało: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, informację o zatrudnieniu informację o zatrudnieniu do realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych (zgodnie z wymaganiami zamawiającego) w liczbie wymaganej przez zamawiającego, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę przyjętego na siebie zobowiązania wymogu zatrudnienia do realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w punkcie ,,Kary umowne" zapytania ofertowego.
Łączna ocena punktowa = Kryterium 1 + Kryterium 2
3. Kryterium rozstrzygające
Ekologia
W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji Projektu, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami równoważnymi pod względem gospodarczym, dokona wyboru oferty korzystniejszej gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko i klimat i stosowane będą kryteria rozstrzygające:
- w przypadku oprogramowania wybrane zostanie to dostarczone w wersji elektronicznej jako plik do pobrania (dotyczy pozycji wymienionych w punktach 29 - 34 SIWZ)
- w przypadku dostaw urządzeń, rozstrzygająca będzie jak najniższa energochłonność oferowanego przedmiotu (dotyczy pozycji wymienionych w punktach 1 - 28 SIWZ)
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
CONSULTRONIX SPÓŁKA AKCYJNA
Adres
Przemysłowa 17
32-083 Balice
małopolskie , krakowski
NIP
6760115479
Tytuł projektu
Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Technologii dla Medycyny
Numer projektu
POIR.02.01.00-00-0283/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Piotrowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 693 200 699

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.