Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu budowlanego w zakresie prawem wymaganym oraz wykonanie robót remontowych...

Przedmiot:

Wykonanie projektu budowlanego w zakresie prawem wymaganym oraz wykonanie robót remontowych i renowacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim
Traugutta 56 (pokój nr 9)
83-200 Starogard Gdański
powiat: starogardzki
585622433
tbszk@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15918
Województwo: pomorskie
Miasto: Starogard Gdański
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Piłsudskiego nr 22 w Starogardzie Gdańskim
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie projektu budowlanego w zakresie prawem wymaganym oraz wykonanie robót remontowych i renowacyjnych wybranych elementów wspólnych budynku położonego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Piłsudskiego nr 22 (jednostka geodezyjna miasto Starogard Gdański, obręb 17, działka nr 14/1).
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie prawem wymaganym oraz wykonanie robót remontowych i renowacyjnych wybranych elementów wspólnych budynku położonego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Piłsudskiego nr 22 (jednostka geodezyjna miasto Starogard Gdański, obręb 17, działka nr 14/1).
Przedmiot zamówienia
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie robót remontowych i renowacyjnych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" realizowanych w zakresie rzeczowym zawartym w Programie Funkcjonalno-Użytkowego opracowanym dla przedmiotowej nieruchomości i stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego oraz na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez Wykonawcę na bazie PF-U (w odpowiednim zakresie wynikającym z zastosowania wymogów określonych Ustawą Prawo Budowlane oraz aktów wykonawczych do tej Ustawy, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami i sztuką budowlaną i Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Starogard Gdański).
W zakres robót wchodzą:
1)prace rozbiórkowe,
2) wykonanie izolacji fundamentów,
3) wymiana rynien i rur spustowych,
4) remont elewacji budynku z ociepleniem (od strony północnej) oraz wymianą okien na klatce schodowej i okien piwnicznych w częściach wspólnych.
Projekt budowlany wykonany przez Wykonawcę na bazie PF-U przed terminem rozpoczęcia robót podlega obligatoryjnie zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

CPV: 45453000-7, 71220000-6

Dokument nr: 15918

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 26-03-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 26.03.2019 roku, godz. 12.00 w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim ul. Traugutta 56 (pokój nr 9) lub na e-mail: tbszk@wp.pl
W przypadku przekazania oferty w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanej" Oferta na wykonanie robót remontowych i renowacyjnych wybranych elementów wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Piłsudskiego nr 22 w Starogardzie Gdańskim" - nie otwierać przed dniem 26.03.2019 godz.13.45.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: starogardzki Miejscowość: Starogard Gdański
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania i odbioru robót: do dnia 30.11.2019
1) za termin zakończenia umowy strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru końcowego, zakładając, że Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót dokona czynności odbiorowych i sporządzi protokół. Czas czynności odbiorowych może zostać wydłużony, jeżeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentów lub będą one niekompletne.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego.
3) Warunkiem dokonania odbioru końcowego będzie przedmiot umowy wykonany bez jakichkolwiek wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru Zamawiający jest uprawniony do:
a) odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad,
b) powierzenia na koszt Wykonawcy usunięcia wad i usterek osobie trzeciej.
4) odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie ustanawia warunków w tym zakresie.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych obejmujące remont budynku wielorodzinnego lub budowę budynku wielorodzinnego.
Potencjał techniczny
Zamawiający odstępuje od opisu oceny spełnienia warunku w tym zakresie.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Kierownik budowy - należy wskazać osobę, która będzie kierowała robotami i posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydanych na podstawie przepisów odrębnych , tj. z uwzględnieniem ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający odstępuje od opisu oceny spełnienia warunku w tym zakresie.
Dodatkowe warunki
Zamawiający odstępuje od opisu oceny spełnienia warunku w tym zakresie.
Warunki zmiany umowy
ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY ZAWARTEJ NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1.Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.
2.Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do umowy zawartej na podstawie niniejszego Zapytania Ofertowego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takich zmian.
3.Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z zawartej umowy.
4.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
4.1.odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanego z tym obniżenia wynagrodzenia za roboty budowlane,
4.2.zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
4.3.zmiany sposobu, terminów płatności wynikającej z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek na rzecz Wykonawcy,
4.4.zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku wystąpienia niezawinionych i niemożliwych do uniknięcie przez Wykonawcę opóźnień wynikających z:
1) wstrzymania robót przez Zamawiającego,
2) odmowy wydania przez inne podmioty wymaganych zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, którym to opóźnieniom Wykonawca nie mógł zapobiec,
3) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
4) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych o charakterze szczególnym nie występującym w danej porze roku w naszej strefie klimatycznej, niesprzyjających warunków gruntowych, kolizji z instalacjami sieci podziemnych nie zinwentaryzowanymi, wystąpieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych, potwierdzonych stosownym wpisem do dziennika budowy uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie,
5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
4.5. Technologii wykonania robót bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
1)pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach lepszych od wskazanych w dokumentacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót;
2)pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót od wskazanej w dokumentacji pozwalającej na zmniejszenie czasu realizacji inwestycji, kosztów wykonywanych prac lub kosztów późniejszej eksploatacji;
3)koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
4)koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
5)niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofanie z rynku tych materiałów lub urządzeń;
6. Pozostałe zmiany:
a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
b) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
c) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy).
7.W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowi
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
a) formularz ofertowy
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
d) wykaz wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Do wykazu należy dołączyć dowody, potwierdzające, że roboty budowlane wskazane w tabeli zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną (kopia protokołu odbioru robót, kopia pozwolenia na użytkowanie lub inne dowody).
e) wykaz osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,
f) kosztorys ofertowy określający ceny jednostkowe i ilość poszczególnych robót wraz z
wypełnioną tabelą rzeczowo-finansową.
g) zaakceptowany wzór umowy.
h) aktualne zaświadczenia o braku zaległości w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w KRUS (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty).
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 10 % wartości realizowanego zamówienia , jeśli są niezbędne do jego prawidłowego wykonania zamówienia. W takim przypadku Zamawiający będzie realizował zamówienia dodatkowe na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy. Natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny dodatkowego zamówienia na podstawie cen i składników cenotwórczych z oferty podstawowej a w przypadku ich braku wg cen rynkowych zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJE O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. KRYTERIUM : WAGA (pkt)
Wartość brutto 85 pkt
Okres gwarancji 15 pkt
a) Wartość brutto -Pc
Cn x 85 pkt
Pc = _________________
Cb
Pc - otrzymane punkty
Cn - wartość brutto najniższej spośród złożonych Ofert
Cb - wartość brutto badanej Oferty
Oferta za kryterium ,,Wartość netto" może otrzymać maksymalnie 85 pkt.
b) Okres gwarancji i rękojmi-Pg
W kryterium okres gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji i rękojmi w liczbie miesięcy.
Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji irękojmi wynosi 36miesięcy a maksymalny 60 miesięcy. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji i rękojmi w formularzu ofertowym, okres gwarancji zostaje ustalony na 36 miesięcy. Zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi na okres krótszy niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie takiej oferty.
Oferta za kryterium ,,okres gwarancji i rękojmi" może otrzymać maksymalnie 15 pkt. Punktacja za zaproponowany przez Oferenta okresy gwarancji będzie obliczana w następujący sposób:
gn x 15
Pg = _________________
gb
Pg - otrzymane punkty
gn - ilość msc zaproponowanej przez Oferenta gwarancji
gb - najdłuższy okres zaproponowanej gwarancji w miesiącach
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
Wykluczenia
1.W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 z dnia 19 lipca 2017r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju (Weryfikowane przez Zamawiającego na podstawie Oświadczenia - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie jest powiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym . W celu wykazania spełnienia tego warunku Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę jeżeli wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe Wykonawcy z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy polegające w szczególności na :
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Zamawiający wykluczy wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności zobowiązań publiczno-prawnych (np. podatki, opłaty, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne). Wykonawca powinien przedłożyć aktualne zaświadczenia dotyczące płatności podatków w urzędzie Skarbowym lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty. Brak zaległości w zakresie opłat zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia - załącznik nr 3 ( oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia).
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Piłsudskiego nr 22 w Starogardzie Gdańskim
Adres
Piłsudskiego 22
83-200 Starogard Gdański
pomorskie , starogardzki
Numer telefonu
585622433
NIP
5922138169
Numer naboru
RPPM.08.01.02-IZ.00-22-001/17
Załączniki

Zapytanie ofertowe
PF-U dlanieruchomości ul. Piłsudskiego nr 22
wzór umowy
załącznik 5. Wykaz osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia
załącznik 4. Wykaz wykonanych robót
załącznik 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
załącznik 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Piotr Prabucki
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
585622433

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.