Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
676z dziś
4542z ostatnich 7 dni
15804z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w pasach drogowych

Przedmiot:

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w pasach drogowych

Data zamieszczenia: 2019-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chełmońskiego 1
22-100 Chełm
powiat: Chełm
tel. 825 633 228, faks 825 633 839
zamowienia@zdm-chelm.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic na terenie miasta Chełm
1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic na terenie miasta Chełm. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje n/w roboty, które będą zlecane przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. A III.7 SIWZ: 1) roboty remontowe elementów kanalizacji deszczowej, 2) wymianę włazów studni kanalizacji deszczowej na włazy samopoziomujące, 3) czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej, 4) regulację urządzeń kanalizacji deszczowej, 5) utrzymanie wylotów kanałów deszczowych. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa przedmiar robót (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9 do SIWZ). 4. W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i technologiami, z zastosowaniem niezbędnych środków techniczno-organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami wiedzy technicznej, 2) wykonywanie wszelkich prac naprawczych, konserwacyjnych i remontowych kanalizacji deszczowej w terminach określonych przez Zamawiającego w pisemnych zleceniach oraz awaryjne dokonywanie czynności naprawczych na ulicznej sieci deszczowej, 3) udział w organizowanych przez Zamawiającego przeglądach stanu technicznego kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic na terenie miasta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji zamówienia bez udziału i bez powiadamiania Wykonawcy, 4) zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 5) zabezpieczenie oraz utrzymanie wszystkich elementów bezpieczeństwa ruchu wprowadzonych na podstawie projektu organizacji ruchu, o którym w § 1 ust. 2 pkt 2 Załącznika do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784), na czas budowy (oznakowania, wygrodzeń itp.) w sposób zapewniający ich widoczność i czytelność oraz bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, a także jego korekta wynikająca z postępu robót, 6) dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót, 7) informowanie Zamawiającego o stwierdzonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania zamówienia potrzebach wykonania prac naprawczych, konserwacyjnych lub utrzymaniowych, a w szczególności o: a) stanie uzbrojenia naziemnego (np. włazów studzienek kanalizacyjnych, kratek wpustów deszczowych), b) stanie technicznym istniejącej kanalizacji deszczowej, c) stopniu zanieczyszczenia: przewodów, studzienek, wpustów oraz innych obiektów znajdujących się na sieci, d) zagrażających uzbrojeniu i bezpieczeństwu ruchu zapadnięciach na trasach kanałów, które mogą świadczyć o uszkodzeniu kanału, e) wszelkich stwierdzonych nielegalnych zrzutach i wyciekach do kanalizacji deszczowej, 8) zabezpieczenie miejsc awarii elementów kanalizacji deszczowej w sytuacjach możliwego zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego (pojazdów i pieszych) spowodowanych nadmiernym nagromadzeniem wód opadowych lub brakiem urządzeń odwadniających. Zabezpieczenie miejsca awarii zagrażającej bezpieczeństwu publicznemu należy wykonać nie później niż w ciągu 2 godzin od chwili otrzymania informacji o takiej potrzebie od Zamawiającego lub służb publicznych, 9) likwidacja zastoisk wód opadowych w pasach drogowych, 10) prowadzenie rejestru czynności utrzymaniowych wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia i jego przedkładanie Zamawiającemu do wiadomości 1 raz w miesiącu, 11) usuwanie i utylizacja na koszt własny osadów z czyszczenia wpustów ściekowych i przykanalików, studni rewizyjnych, kolektorów, zanieczyszczeń pochodzących z utrzymania zieleni (koszenia rowów) oraz innych odpadów powstających podczas eksploatacji kanalizacji deszczowej, 12) transport zdemontowanych elementów żeliwnych do siedziby Zamawiającego, 13) wykonanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia prac, oznakowanie ulic zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz utrzymywanie wprowadzonego oznakowania w stanie zapewniającym jego widoczność i czytelność. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót i usług wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem. Teren prowadzenia prac powinien być zabezpieczony zastawami ochronnymi, oznakowany i oświetlony w porze nocnej. Bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania prac wraz z korektą wynikającą z postępu i lokalizacji robót spoczywa na Wykonawcy, który jest zobowiązany do stosowania wszelkich środków ochrony bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 14) utrzymywanie zajmowanego pasa drogowego w stanie zapewniającym przejezdność, 15) ustalenie stałego nadzoru osobowego w miejscach prowadzenia prac (w szczególności w sytuacjach i w miejscach szczególnie zagrożonych wystąpieniem wypadków z udziałem osób trzecich), 16) ochrona przed uszkodzeniem własności publicznej lub prywatnej, w tym urządzeń uzbrojenia terenu (m.in. przewodów, rurociągów, kabli telefonicznych, energetycznych i inne). Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie realizacji zamówienia urządzeń ponosi Wykonawca. 17) wykonywanie wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: a) teleinspekcji kanałów deszczowych (np. za pomocą kamery) - na zlecenie Zamawiającego, b) wykonywanie pomiarów uzupełniających, które obejmą sprawdzenie przebiegu sieci, usytuowania uzbrojenia na tej sieci (studnia, wpust, wylot), 18) zapewnienie wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz bieżąca kontrola jakości wbudowywanych materiałów. Wszelkie materiały użyte do realizacji zamówienia muszą posiadać odpowiednie (właściwe dla danego materiału) atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje itp. Zamawiający wymaga aby przed przystąpieniem do robót polegających na wbudowywaniu mas bitumicznych lub mieszanek mineralno-bitumicznych, Wykonawca przedłożył Zamawiającemu projekty składu mieszanek mineralno-asfaltowych do akceptacji oraz wyniki badań laboratoryjnych materiałów użytych do projektowania mieszanki. Koszty wszelkich niezbędnych badań i ekspertyz pokrywa Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz za jakość zastosowanych materiałów. 19) informowanie Zamawiającego o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz o terminie robót zanikających, 20) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie prowadzenia robót, których Wykonawca nie jest w stanie własnymi siłami wyznaczyć w terenie, 21) bezzwłoczne uporządkowanie i przywrócenie do stanu pierwotnego terenu, na którym były prowadzone prace naprawcze, konserwacyjne i remontowe oraz protokolarne przekazanie Zamawiającemu zajmowanego pasa drogowego, 22) ubezpieczenie przedmiotowych robót, przy czym ubezpieczeniu podlegać będzie w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników w trakcie prowadzenia robót oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe i prawne za ewentualne szkody wyrządzone w trakcie realizacji zamówienia, 23) zapewnienie ciągłości ruchu drogowego w trakcie wykonywania robót. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt. A.III.2 SIWZ, w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. A.III.10 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 7. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca upływu terminu wykonania zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu wykonywania zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się zatrudnić inną osobę do wykonywania danej czynności, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania dotyczące sposobu zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia. 8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. A.III.10 SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów; c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. A.III.10 SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. A.III.10 SIWZ czynności. 10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

CPV: 45232400-6,90470000-2

Dokument nr: 523291-N-2019, ZDM.TU.271.7.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zdm-chelm.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chełmońskiego 1, 22-100 Chełm, pok. 20, lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-28, godzina: 09:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej jedną osobę posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania sanitarnymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 4. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.). Wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór druku wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt A.VI.5-7 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt A.VI.9. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt A.VI.10 SIWZ stosuje się odpowiednio. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Oferta musi zawierać kosztorys ofertowy sporządzony wg zasad i wymogów określonych w pkt. A.XII SIWZ. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy. 7. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oraz pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy powinno być złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopi poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.). 9. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych). 10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. A.XI.11 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na roboty określone w poz. 4-9 oraz 41 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ 30,00
Okres gwarancji na roboty określone w poz. 12, 16-19, 21-23, 25, 30-31 oraz 33-34 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.