Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku

Przedmiot:

Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku

Data zamieszczenia: 2019-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: BETA Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Beata Kaszuba
Łankiejmy 42/1,
11-430 Korsze.
powiat: kętrzyński
+48883229226
beta.nier@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15980
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Korsze.
Wadium: w załącznikach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Korszach, przy ul. Wolności 19 zgodnie z konkursem RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 - ,,Efektywność energetyczna"; Działania 3 - ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków", Poddziałania 4 - ,,Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-momodernizacyjnych w ramach projektu ,,Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Korszach, przy ul. Wolności 19" zgodnie z dokumentacją budowlaną
Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem przyznania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18.
Cel zamówienia
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku zlokalizowanego w miejscowości Korsze, przy ul. Wolności 19, poprzez wprowadzenie działań obniżających zużycie ciepła.
Niższe koszty utrzymania lokali mieszkalnych dzięki przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych
Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło.
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.
Przedmiot zamówienia
a) ocieplenie ścian zewnętrznych części mieszkalnej, klatek schodowych - płytami ze styropianu o grubości 15cm i współczynniku przewodności ?=0,038W/mK,
b) ocieplenie stropu nad poddaszem części mieszkalnej i nad klatką schodową - wełną mineralną grubości 26cm i współczynniku przewodności ?=0,045W/mK,

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 15980

Otwarcie ofert: 4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2019 r. o godz. 15.30 w biurze pod adresem:
ul. Mickiewicza 4, 11-430 Korsze w zewnętrznym biurze firmy ,,BETA".

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 01-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1) Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 01.04.2019 r. do godz. 13.00.
2) Ofertę należy złożyć osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na poniższy adres:
BETA Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Beata Kaszuba Łankiejmy 42/1, 11-430 Korsze.
3) Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: adres Wykonawcy, adres Zamawiającego, dopisek ,,Oferta na termomodernizację".

5) Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do biura Zarządcy nieruchomości: Łankiejmy 42/1, 11-430 Korsze. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.
6) Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wykonanie niniejszego zamówienia.
7) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
8) Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
9) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
10) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: kętrzyński Miejscowość: ul. Wolności 19, 11-430 Korsze
Harmonogram realizacji zamówienia
Nieprzekraczalny termin realizacji robót do 15.10.2020 r., nie wcześniej niż po przyznaniu dofinansowania i zawarciu umowy z Urzędem Marszałkowskim w ramach programu RPWM.04.03.02.-IZ.00-28-002/18. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2019r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędny potencjał kadrowy oraz techniczny, do wykonania niniejszego zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby prace przy termomodernizacji budynku były wykonywane przez osoby zatrudnione u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę. Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę powinna wynosić co najmniej 2.
O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Wiedza i doświadczenie
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędny potencjał kadrowy, do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca ma wykonać zamówienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) oraz innych aktów normatywnych. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca potwierdzi w Formularzu Oferty - Załącznik nr 1 do Zapytania.
Potencjał techniczny
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędny potencjał techniczny, do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca ma wykonać zamówienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) oraz innych aktów normatywnych. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca potwierdzi w Formularzu Oferty - Załącznik nr 1 do Zapytania.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zgodnie z opisem SIWZ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zgodnie z opisem SIWZ
Warunki zmiany umowy
Klauzule społeczne
Zamawiający wymaga, aby prace przy termomodernizacji budynku były wykonywane przez osoby zatrudnione u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę. Liczba pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę powinna wynosić co najmniej 2.
Do każdej faktury VAT/rachunku, Wykonawca dołączy oświadczenie, że ,,Osoby wykonujące usługę dla Zamawiającego są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę i Wykonawca nie zalega na ich rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia za poprzedni miesiąc".
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
a) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; (w oryginale);
b) Kosztorys ofertowy;
c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym;
d) Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami do ZUS i US;
e) Wykaz wykonanych robót dokumentujący doświadczenie Wykonawcy;
f) Kopię polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 tyś. zł. wraz z potwierdzeniem przelewu.
g) Potwierdzenie przelewu wadium,
h) Pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza) do działania w imieniu wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy, Ofertę będzie składać Pełnomocnik;
Zamówienia uzupełniające
Kompleksowy remont dachu (wymiana dachówki) jako odrębna umowa.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) Przy ocenianiu ofert Zamawiający będzie kierował się podanymi kryteriami:
a) Cena Termomodernizacji - 95%
b) Gwarancja na roboty budowlane - 5%
2) Ocena punktowa oferty nastąpi zgodnie ze wzorem:
Op = Pc + Pg
gdzie:
Op - ocena punktowa oferty,
Pc - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena termomodernizacji",
Pg - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Gwarancja na roboty budowlane";
3) Liczba punktów (Pc) w kryterium ,,Cena Termomodernizacji" obliczana będzie według wzoru:
Pc = (Cn : Cb) x 95 pkt
gdzie:
Pc - liczba punktów w kryterium ,,Cena Termomodernizacji"
Cn - spośród ofert nie odrzuconych najniższa łączna cena brutto oferty
Cb - łączna cena brutto badanej oferty
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tym kryterium to 95 pkt.
4) Liczba punktów (Pg) w kryterium ,,Gwarancja na roboty budowlane" przyznawana zgodnie z zestawieniem:
60 miesięcy gwarancji - 0 punktów,
66 miesięcy gwarancji - 2 punkty,
72 miesiące gwarancji - 5 punktów,
Wykluczenia
O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wolności 19, 11-430 Korsze
Adres
Wolności 19
11-430 ul. Wolności 19, 11-430 Korsze
warmińsko-mazurskie , kętrzyński
Numer telefonu
+48883229226
NIP
7422247726
Numer naboru
RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18
Załączniki

Projekt budowlany
Wzór umowy
Wzór oferty wraz z załącznikami
SIWZ

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Beata Kaszuba
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48883229226

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.