Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Przedmiot:

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2019-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie
Brzegowa 69a
57-100 Strzelin
powiat: strzeliński
71 79 62 900 Fax 71 79 62 929
kierownik@jrp-strzelin.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173123
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Strzelin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Strzelinie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia pn. ,,Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Strzelinie" został podzielony na dwa Etapy:
Etap I - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. W. Witosa w Strzelinie.
Etap II - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie.
Cel zamówienia
Celem przedmiotu zamówienia jest poprawa infrastruktury technicznej poprzez podniesienie parametrów funkcjonalnych oczyszczania ścieków oraz osiągnięcie celów, wskaźników i produktu dla projektu.
Przedmiot zamówienia
Etap I - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. W. Witosa w Strzelinie
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa sieci wodociągowej w ul. Witosa w Strzelinie, polegająca na wykonaniu robót rozbiórkowych nawierzchni drogowych, robót ziemnych, pomiarowych, budowlano-montażowych, w tym położenie rurociągów i zamontowaniu armatury wodociągowej a także wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowej. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje wykonanie metodą wykopową i bezwykopową sieci wodociągowej o długości ok. 365 m.
Etap II - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie, polegająca na wykonaniu robót ziemnych, pomiarowych, budowlano-montażowych, w tym położenie rurociągów i zamontowaniu studni oraz armatury wodociągowej i kanalizacyjnej, a także wykonanie odtworzenia terenu. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje wykonanie metodą wykopową sieci kanalizacyjnej o długości ok. 53 m oraz wykonanie metodą wykopową sieci wodociągowej o długości ok. 51 m.
Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia został przedstawiony w Części III SIWZ - tj. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

CPV: 45231300-8

Dokument nr: 1173123

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 28-03-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie, przy ul. Brzegowej 69A, 57-100 Strzelin w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Oferta w postępowaniu na zadanie pn.: ,,Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Strzelinie":
Etap I - Zadanie pn. ,,Przebudowa sieci wodociągowej w ul. W. Witosa w Strzelinie"
Etap II - Zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie"
Nie otwierać przed dniem: 28.03.2019 r. godz. 12:30
Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: strzeliński Miejscowość: Strzelin
Harmonogram realizacji zamówienia
Etap I - Do dnia 05.08.2019 r. - wykonanie całości Robót będących przedmiotem tej części Kontraktu wraz z przekazaniem do tego czasu kompletnej dokumentacji powykonawczej i dokumentów Wykonawcy oraz wykonaniem wszystkich prób, o których mowa w Kontrakcie.
Etap II - Do dnia 31.05.2019 r. - wykonanie całości Robót będących przedmiotem tej części Kontraktu wraz z przekazaniem do tego czasu kompletnej dokumentacji powykonawczej i dokumentów Wykonawcy oraz wykonaniem wszystkich prób, o których mowa w Kontrakcie.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zgodnie z zapytaniem ofertowym - Część I - IDW
Wiedza i doświadczenie
Zgodnie z zapytaniem ofertowym - Część I - IDW
Potencjał techniczny
Zgodnie z zapytaniem ofertowym - Część I - IDW
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zgodnie z zapytaniem ofertowym - Część I - IDW
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zgodnie z zapytaniem ofertowym - Część I - IDW
Dodatkowe warunki
Zgodnie z zapytaniem ofertowym - Część I - IDW
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z zapytaniem ofertowym - Część I - IDW
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zgodnie z zapytaniem ofertowym - Część I - IDW
Zamówienia uzupełniające
Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionego w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego, określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile zamówienia te są zgodne z przedmiotem zamówienia, a możliwość udzielenia takiego zamówienia została przewidziana w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Cena - 80 % - 80 pkt
Termin gwarancji jakości - 20 % - 20 pkt
Wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W STRZELINIE
Adres
Brzegowa 69a
57-100 Strzelin
dolnośląskie , strzeliński
Numer telefonu
71 79 62 900
Fax
71 79 62 929
NIP
9141194028
Tytuł projektu
Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Strzelin
Numer projektu
POIS.02.03.00-00-0099/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Beata Ślusarek-Nowak Mail: kierownik@jrp-strzelin.pl Porozumiewanie się z Zamawiającym odbywa się na piśmie lub droga elektroniczną.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.