Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku biurowego w zakresie dostawy i montażu stolarki okiennej i drzwiowej,...

Przedmiot:

Budowa budynku biurowego w zakresie dostawy i montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Data zamieszczenia: 2019-03-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Ignacego Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
powiat: nowodworski (mazowiecki)
tel. 22 101 21 00 do 03, faks 22 101 21 04
zamowienia-kzb-ndm@sinevia.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SVA/K/4620-5/2019: Budowa budynku biurowego PKT w ramach rozbudowy PST-2 pod moduł REGINA dla potrzeb JW. 4408 Sulechów (zadanie 24393). Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku biurowego PKT w ramach rozbudowy PST-2 pod moduł REGINA dla potrzeb JW. 4408 Sulechów - w zakresie dostawy i montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa będąca podstawą do wyceny zamówienia oraz przedmiary robót. Uwaga: przedmiary robót są dokumentem pomocniczym, nie stanowiącym wystarczającej podstawy do wyceny zamówienia. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty utworzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (wraz z częścią socjalną) w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotowych robót, ochrony własnego mienia, kompletnej obsługi geodezyjnej w zakresie instalacji teletechnicznych, kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej - w 3 egz., niezbędnych prób, pomiarów, badań i regulacji oraz związanych z tym protokołów, uruchomienia instalacji, oddania do eksploatacji, szkolenia pracowników obsługi, prac porządkowych, w tym uporządkowania pozostałości materiałów budowlanych, wywozu i utylizacji materiałów (odpadów), koszty udziału w czynnościach odbiorowych . Powyższe prace i czynności są po stronie Wykonawcy. Uwaga: obsługę geodezyjną dla pozostałych obiektów i instalacji zapewnia Zamawiający. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na trzy części, tj.: 1) część 1 - Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do sporządzenia oferty. CPV - 45000000-7 Roboty budowlane, 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi o symbolu D1, D2-KW, D3-KW, D4-pr nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. Uwaga: przed realizacją zamówienia należy pobrać wymiary stolarki z natury. 2) część 2 - Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do sporządzenia oferty. CPV - 45000000-7 Roboty budowlane, 45331200-8 instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 3) część 3 - Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do sporządzenia oferty. CPV - 45000000-7 Roboty budowlane, 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne, 45312000-7 instalowanie systemów alarmowych i anten Instalacje elektryczne: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie całości instalacji objętych projektem wykonawczym z wyłączeniem uziomu otokowego budynku PKT (wyprowadzone zostaną bednarki ok. 1,5 m powyżej poziomu terenu). Instalacje teletechniczne: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie całości instalacji objętych projektem wykonawczym z wyłączeniem dostawy urządzeń, montażu wraz podłączeniem do proj. switch-y (w szafie PDa lub odpowiednich skrzynek kablowych SK)., konfiguracji oraz prób funkcjonalnych Telewizyjnego Systemu Nadzoru w zakresie urządzeń prod. Pelco by Schneider Electric tj. Wykaz urządzeń i materiałów nie wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia w załączniku (w tabelce). Uwaga: część dokumentacji projektowej - branża teletechniczna jest niejawna i objęta jest klauzulą ,,zastrzeżone". Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych określa załącznik nr 2 do umowy (dotyczy tylko części 3 zamówienia). Zasady udostępnienia dokumentacji niejawnej: Dokumentacja niejawna dostępna jest do wglądu w KZB Krotoszyn: Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 12. Dostęp do tej dokumentacji mogą mieć tylko osoby, które przedłożą aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Wgląd do dokumentacji Wykonawca poprzedzi pisemnym wnioskiem do Zamawiającego - do Dyrektora Regionalnego KZB w Krotoszynie (dopuszcza się również w formie fax i e-mail: 062 725 22 51; krotoszyn@sinevia.pl, magdalena.dominiak@sinevia.pl). Wraz z wnioskiem należy przesłać poświadczenia bezpieczeństwa osobowego oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dotyczące osób, które chcą zapoznać się z dokumentacją. Kontakt w sprawie wglądu do dokumentacji: Magdalena Dominiak, tel. 606 318 930. Do dokumentacji przetargowej dla części nr 1 załączono tabelę elementów robót (załącznik nr 6 do SIWZ). Wypełnioną tabelę elementów robót, należy złożyć wraz z ofertą. Dla części nr 2 i nr 3 Zamawiający wymaga wyceny w formie kosztorysów ofertowych. Kosztorysy ofertowe, mogą być sporządzone na podstawie załączonych przedmiarów. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić w wersji skróconej z wyliczoną ceną jednostkową i wartości dla każdej pozycji kosztorysowej (w ujęciu z KNR, opisem pozycji, jedn. miary i ilością), tabelę elementów scalonych, rzeczowo-ilościowe i wartościowe zestawienie materiałów (z cenami jednostkowymi materiałów), zestawienie robocizny i zestawienie sprzętu. Kosztorysy ofertowe należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a) ustawy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.). Zamawiający nie określa wymiaru etatu. Czynności osób zatrudnionych w ramach umów o pracę, są określone w dokumentacji projektowej

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do sporządzenia oferty. Drzwi o symbolu D1, D2-KW, D3-KW, D4-pr nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. Uwaga: przed realizacją zamówienia należy pobrać wymiary stolarki z natury.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45421000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do sporządzenia oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45331200-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do sporządzenia oferty. Instalacje elektryczne: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie całości instalacji objętych projektem wykonawczym z wyłączeniem uziomu otokowego budynku PKT (wyprowadzone zostaną bednarki ok. 1,5 m powyżej poziomu terenu). Instalacje teletechniczne: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie całości instalacji objętych projektem wykonawczym z wyłączeniem dostawy urządzeń, montażu wraz podłączeniem do proj. switch-y (w szafie PDa lub odpowiednich skrzynek kablowych SK)., konfiguracji oraz prób funkcjonalnych Telewizyjnego Systemu Nadzoru w zakresie urządzeń prod. Pelco by Schneider Electric tj. Wykaz urządzeń i materiałów nie wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia w załączniku (w tabelce). Uwaga: część dokumentacji projektowej - branża teletechniczna jest niejawna i objęta jest klauzulą ,,zastrzeżone". Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych określa załącznik nr 2 do umowy (dotyczy tylko części 3 zamówienia). Zasady udostępnienia dokumentacji niejawnej: Dokumentacja niejawna dostępna jest do wglądu w KZB Krotoszyn: Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 12. Dostęp do tej dokumentacji mogą mieć tylko osoby, które przedłożą aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Wgląd do dokumentacji Wykonawca poprzedzi pisemnym wnioskiem do Zamawiającego - do Dyrektora Regionalnego KZB w Krotoszynie (dopuszcza się również w formie fax i e-mail: 062 725 22 51; krotoszyn@sinevia.pl, magdalena.dominiak@sinevia.pl). Wraz z wnioskiem należy przesłać poświadczenia bezpieczeństwa osobowego oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dotyczące osób, które chcą zapoznać się z dokumentacją. Kontakt w sprawie wglądu do dokumentacji: Magdalena Dominiak, tel. 606 318 930.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3, 45312000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45000000-7,45421000-4,45331200-8,45310000-3,45312000-7

Dokument nr: 525057-N-2019, SVA/K/4620-5/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.amwsinevia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
KZB Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 12.

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
AMW SINEVIA Sp. z o.o. 05-100 Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 6 w kancelarii na I piętrze.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-29, godzina: 12:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: c1) że dysponuje lub będzie dysponował (tylko dla części nr 3) : o że dysponuje co najmniej 1 osobą, skierowaną do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do kierowania robotami oraz ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli ZASTRZEŻONE lub wyższej lub ważne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wydane przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych ; o co najmniej jedną osobą, skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, a także z poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego do klauzuli ,,ZASTRZEŻONE" lub wyższej lub imiennym upoważnieniem do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE" wydanym przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaświadczeniem stwierdzającym odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, o Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli ,,POUFNE" lub wyższej oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, o Kierownikiem kancelarii tajnej lub kierownikiem komórki organizacyjnej innej niż kancelaria tajna (kierownik punktu ewidencyjnego) posiadający poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli ,,ZASTRZEŻONE" lub wyższej lub imienne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy lub nie wezwie jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych szczególności rejestrów publicznych, 2) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 1, 3) w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca - dokumenty wymienione w pkt. 1; 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1: 1) pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego tj. o co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz do kierowania robotami bez ograniczeń oraz ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli ZASTRZEŻONE lub wyższej lub ważne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wydane przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych; o co najmniej jedną osobę, skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, a także z poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego do klauzuli ,,ZASTRZEŻONE" lub wyższej lub imiennym upoważnieniem do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE" wydanym przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaświadczeniem stwierdzającym odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, o Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych posiadającego poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli ,,POUFNE" lub wyższej oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, o Kierownika kancelarii tajnej lub kierownika komórki organizacyjnej innej niż kancelaria tajna (kierownik punktu ewidencyjnego) posiadający poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli ,,ZASTRZEŻONE" lub wyższej lub imienne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; wraz z podaniem imienia i nazwiska tych osób oraz informacjami na temat ich uprawnień (numer, rodzaj i zakres) zakresu wykonywanych przez nie czynności a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (tylko dla części nr 3).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.