Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
680z dziś
4545z ostatnich 7 dni
15808z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do Żłobka

Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do Żłobka

Data zamieszczenia: 2019-03-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Wspierania Biznesu Europea.
ul. Dmowskiego 17f/7
50-203 Wrocław
powiat: Wrocław
534870769
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173562
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie Ofertowe nr ZO/0048/02/03/2019 dotyczące zakupu, dostawy i montażu mebli oraz wyposażenia do Żłobka ,,Pirackie Skarby" mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. Zielińskiego 39A w ramach projektu: ,,Moi rodzice wracają do pracy - program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w Żłobku ,,Pirackie Skarby".
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w Żłobku ,,Pirackie Skarby".
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pomieszczeń żłobkowych tzn. meble oraz wyposażenie niezbędne do otworzenia i prowadzenia działalności opiekuńczo - wychowawczej w myśl przepisów dotyczących Edukacji Żłobkowej. Wykonawca realizujący dostawę zobowiązany będzie do dostawy mebli, wyposażenia oraz ich montażu w budynku żłobka we Wrocławiu pod adresem, ul. Zielińskiego 39A. Szczegółowy zapis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do Zapytanie ofertowe nr ZO/0048/02/03/2019 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

CPV: 39000000-2

Dokument nr: 1173562, ZO/0048/02/03/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 25-03-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem: poczty, kuriera lud dostarczona osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ZO/0048/02/03/2019" na adres Centrum Wspierania Biznesu Europea. Biuro Projektu ul. Dmowskiego 17f/7, 50-203 Wrocław (czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-17.00, piątek 8.00-16.00), do dnia 25.03.2019 r. do godz. 09:00. Decyduje data i godzina wpływu na wskazany adres.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2019 r., o godz. 09:30 we Wrocławiu ul. Dmowskiego 17f/7, 50-203Wrocław.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Komisyjne posiedzenie rozstrzygające o wyborze Wykonawcy odbędzie się w dniu 25.03.2019 r. o godz. 15:30 w Biurze Projektu Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. ul. Dmowskiego 17f/7, 50-203Wrocław.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość wycofania ofert przez Oferenta poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej przed upływem terminu do złożenia oferty.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław
Harmonogram realizacji zamówienia
Harmonogram realizacji zamówienia od 26 marca 2019r. do 19 kwietnia 2019r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Szczegółowy zapis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe nr ZO/0048/02/03/2019
Wiedza i doświadczenie
Szczegółowy zapis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe nr ZO/0048/02/03/2019
Potencjał techniczny
Szczegółowy zapis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe nr ZO/0048/02/03/2019
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Szczegółowy zapis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe nr ZO/0048/02/03/2019
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Szczegółowy zapis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe nr ZO/0048/02/03/2019
Dodatkowe warunki
Szczegółowy zapis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe nr ZO/0048/02/03/2019
Warunki zmiany umowy
Szczegółowy zapis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe nr ZO/0048/02/03/2019
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Szczegółowy zapis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe nr ZO/0048/02/03/2019
Zamówienia uzupełniające
Szczegółowy zapis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe nr ZO/0048/02/03/2019

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria wyboru ofert i sposób oceny oferty.
1. Kryteria oceny warunków udziału w postępowaniu
a) Zamawiający oceni, czy Oferent spełnia warunki, o których mowa części IV, pkt.1 na podstawie złożonych wraz z Ofertą dokumentów.
b) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1. zostanie dokonana na zasadzie: ,,spełnia - nie spełnia". Oferent, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.
2. Zamawiający będzie stosował następujące kryteria oceny ofert:
Prawidłowo przygotowana oferta sprawdzona i weryfikowana będzie zgodnie z następującymi kryteriami:
1. CA- Cena: 60% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 60),
2. J- Jakość: 30 % (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 30),
3. G - Gwarancja: 10% (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 10),
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%).
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: P= CA+J+G
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.
OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. Cena - 60 % (CA)
Cm
CA = ---- x 60 pkt
C
CA = liczba punktów za spełnianie powyższego kryterium,
Cm = najniższa cena wynikająca z przedłożonych ofert na wykonanie zamówienia,
C = cena badanej oferty.
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
2. Jakość - 30% (JA)
Ilość punktów przyznawana będzie na podstawie spełnienia kryterium ,,Jakość", która dokonana zostanie na podstawie dostarczonych próbek płyt i frontów mebli o wymiarach nie mniejszych niż 9,5 x 9,5 cm, które należy załączyć do oferty oraz przedstawieniu pomysłu na organizację wnętrza poszczególnych mebli (wymienionych w załączniku nr 6) i dostosowanie go do potrzeb funkcjonowania żłobka.
a) Materiał drzwiczek/szuflad- 20%
b) Organizacja wnętrza - 10%
Punkty za to kryterium przyznawane będą w sposób następujący:
Ad. a
Materiał - drzwiczki/szuflady Punkty
Drzwiczki/szuflady wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm, fronty oklejone powłoką z kolorowej folii termoplastycznej, która obejmuje cały przód oraz krawędzie, tworząc jednolitą, gładką powierzchnię. (Kolorystyka zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia). 20 pkt
Drzwiczki/szuflady wykonane z kolorowej płyty MDF o gr 18 mm, bez folii termoplastycznej. (Kolorystyka zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) 10 pkt
Drzwiczki/szuflady wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm 5 pkt
Pozostałe rozwiązania 5 pkt
W celu oceny ofert, Zamawiający wymaga dostarczenia próbek płyt i frontów mebli, o wymiarach min 9,5 cm x9,5 cm, które należy załączyć do oferty.
Ad. b
Organizacja wnętrza Punkty
Pomysł na organizację wnętrza poszczególnych mebli i dostosowanie go do potrzeb funkcjonowania żłobka w postaci rysunku technicznego/ wizualizacji brył meblowych 0-10 pkt
Oceny jakościowej w zakresie punktów a) i b) dokona specjalnie do tego celu powołana Komisja. Suma ocen członków Komisji zostanie podzielona przez liczbę jej członków.
Oceniając pomysł na organizację wnętrza poszczególnych mebli dostosowanie go do potrzeb funkcjonowania żłobka, Komisja będzie brać pod uwagę koncepcję podziału wnętrza poszczególnych mebli ( na skali od 0 do 10 pkt: 0 pkt oznacza projekt najgorzej zaprojektowany, 10 pkt oznacza najlepiej zaprojektowany)
Wykluczenia
Szczegółowy zapis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe nr ZO/0048/02/03/2019
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
"CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU EUROPEA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Stanisława Staszica 8e/19
55-011 Siechnice
dolnośląskie , wrocławski
Numer telefonu
717999973
Fax
717999972
NIP
8942770251
Tytuł projektu
Moi rodzice wracają do pracy - program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3
Numer projektu
RPDS.08.04.01-02-0048/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Katarzyna Skrzypczak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
534870769

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.