Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4661z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Data zamieszczenia: 2019-03-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: ARBORETUM I ZAKŁAD FIZJOGRAFII W BOLESTRASZYCACH
Bolestraszyce 130
37-722 Wyszatyce
powiat: przemyski
Tel. 604 557 565
Województwo: podkarpackie
Miasto: Wyszatyce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadań pn.

Zadanie nr 1 - BUDOWA PLATFORMY OBSERWACYJNO-WIDOKOWEJ W RAMACH PROJEKTU PL-SK ,,WSZECHŚWIAT NA DŁONI 2017" - szacunkowa wartość zadania 70 000,00 zł netto

Zadanie nr 2 - PROJEKT i BUDOWA ZEGARA SŁONECZNEGO POD PUNKTEM WIDOKOWYM W CISOWEJ - szacunkowa wartość zadania 6 000,00 zł netto

Oś priorytetowa - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja
Nr INT/EK/KAR/1/II/B/0138 dnia 16.04.2018 r.
1. W ramach zamówienia Inspektor Nadzoru będzie koordynował, nadzorował, kontrolował i rozliczał realizację w/w zadań w zakresie robót budowlanych.
Szczegółowy opis robót został określony w Załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego (Dokumentacja projektowa ,Przedmiar robót)

Do obowiązków Wykonawcy - Inspektora Nadzoru - należeć będzie :
1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego - zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane
2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej wykonania z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych umową; Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego
3) całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami stawianymi w trakcie realizacji inwestycji;
4) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;
5) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
6) całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbiorów ,
7) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
8) wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych;
9) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem ,
10) wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Zamawiającego (składanie propozycji ulepszających zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskana zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych;
11) uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim rozwiązań;
12) organizowanie oraz przewodniczenie cyklicznym Radom Budowy dotyczącym postępu robót lub rozstrzygnięć technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w których udział biorą przedstawiciele zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca robót, Inspektorzy, Zamawiający), sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie 7 dni;
13) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska;
14) kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;
15) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych;
16) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i obowiązującymi przepisami;
17) sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
18) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji;
19) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót;
20) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych działając ściśle w porozumieniu z Zamawiającym spisanie z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego i nadzoru autorskiego protokołu konieczności podając przybliżony koszt tych robót i wystąpienie z wnioskiem do Zamawiającego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby, dla tych robót niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
21) składanie Zamawiającemu sprawozdań z działalności obejmujące prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji
22) po zakończeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakości i kompletności przygotowanych przez Wykonawcę robót ogólnobudowlanych dokumentów odbiorowych niezbędnych do przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i oddania inwestycji do użytkowania, w ilościach i zakresie jaki wynika z prawa budowlanego;
23) udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej umowie
24) dokonanie ostatecznego odbioru gwarancyjnego na miesiąc przed upływem okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.
25) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej w trakcie wykonywania robót.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych liczba części 2 (na wybrane zadanie).
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek.
4. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie, części (zakresu) zamówienia, który powierzy podwykonawcom wraz z podaniem nazw firm podwykonawców.

CPV: 71520000-9

Składanie ofert:
IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w kopercie - w siedzibie zamawiającego
Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach w terminie do dnia 22.03.2019,
godz. 10.00 oraz oznakować w następujący sposób:
Arboretum i Zakład fizjografii w Bolestraszycach
Bolestraszyce 130
37-722 Wyszatyce
Dot. oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Na kopercie należy umieścić, w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). Oferta wysłana pocztą musi dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie wskazanym w ust.1
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin i MIEJSCE wykonania zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od terminu podpisania umowy
- cały okres trwania robót budowlanych - określony w umowie/umowach z wykonawcą/wykonawcami oraz okres nadzoru w okresie gwarancji/rękojmi ( liczony od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
Termin rozpoczęcia nadzoru nad realizacją robót Zamawiający wskaże Wykonawcy na 5 dni przed tym terminem. Czas trwania nadzoru może zostać przedłużony lub skrócony - stosownie czasu wykonania robót budowlanych.

Wymagania:
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORZA SPOSÓB OCENIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dot.:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej ( o ile wynika to z odrębnych przepisów)
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w w.w zakresie
- zdolności technicznej lub zawodowej ( dysponowanie min 1 osobą odpowiedzialną za nadzór robotami budowlanymi , wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Warunek zostanie uznany za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże , że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia min. 1 osobą - Inspektorem nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej . Inspektor Nadzoru powinien posiadać uprawnienia do nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika budowy w zakresie niniejszego zamówienia.

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy - wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania i składanego przez Wykonawcę wraz z ofertą.
W celu uniknięcia konfliktu interesów - W postepowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie powiązani kapitałowo i/lub osobowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na :
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego , prokurenta, pełnomocnika
- pozostawania w związku małżeńskim , w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia , opieki lub kurateli.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
- oświadczenie dot. uprawnień Inspektora Nadzoru

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane
z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami
i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach do zapytania i przygotować ofertę zgodnie z treścią oraz wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Na treść oferty składa się formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznika do zapytania ofertowego
3.Do oferty należy załączyć oświadczenia określone zapytaniu.
4.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego
5. Wykonawca - na wybrane zadanie ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania. Każdy wykonawca ma obowiązek udowodnienia w ofercie, że osoba lub osoby podpisujące ofertę posiadają adekwatne uprawnienie do składania oświadczeń woli. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była
w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
8. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany musza być parafowane przez osobę/osoby upoważnioną/e do podpisania oferty.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA". Koperty oznaczone ,,ZMIANA" zostaną otwarte podczas otwarcia oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
10. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

XI. ISTOTNE WARUNKI UMOWY, WARUNKI ZMIANY UMOWY:

1. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego. Projekt umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
2. Zmiana warunków umowy może być dokonana na wniosek jednej ze stron, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć z chwila zawarcia umowy.
3. Zmiany umowy mogą nastąpić w przypadku poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o okolicznościach uzasadniających ich wprowadzenie, pisemnie lub droga elektroniczną w terminie 5 dni od dnia wystąpienia okoliczności stanowiącej podstawę do dokonania zmiany.
4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XII. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XIII. WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert . Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia oraz treść zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej.

XIV . PODWYKONAWSTWO. OFERTA WSPÓLNA.
1.Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany będzie do wskazania , części (zakresu) zamówienia, który powierzy podwykonawcom wraz z podaniem nazw firm podwykonawców.
2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:

2.1. Warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione jeżeli spełni je samodzielnie chociaż jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

2.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2.3. jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, zostanie wybrana, zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XV. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych . W wymienionych przypadkach, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia .

Uwagi:
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencyjności w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców - zgodnie z Zasadami szczegółowymi dot. udzielania zamówień w projekcie dla polskich beneficjentów - stanowiących załącznik nr 8.1 do Podręcznika beneficjenta programu Interreg Polska-Słowacja.
2. Cel zamówienia : Sprawowanie nadzoru budowlanego nad realizacja zadań - robót budowlanych.

VII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY, WAGI PUNKTOWE/PROCENTOWE DO POSZCEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ZE SPEŁNIANIA DANEGO KRYTERIUM OCENY

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert

1) Cena - ,,C"- waga kryterium 100 % (odrębnie dla każdego zadania)

GDZIE: 1% = 1pkt

a) Oferta w kryterium cena może uzyskać od 0 do 100 punktów, przy czym oferta
z najniższą ceną uzyska 100 pkt. Pozostałym ofertom zostaną wyliczone punkty
wg następującego wzoru:
C min.
C = --------------- x 100 %
C bad.

gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej
C min. - cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
C bad. - cena oferty badanej

Zamawiający spośród złożonych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium

wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów
3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę , Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
4. Zamawiający poprawi w treści oferty:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta dotyczy. W przypadku rozbieżności w cenie podanej w Formularzu ofert w postaci liczbowej i słowne, jako poprawna przyjęta zostanie cena podana słownie.

Kontakt:
Osoby do Kontaktu:
Jan Bereźnicki
Tel.
604 557 565 - sprawy merytoryczne dot. przedmiotu zamówienia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.