Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2019-03-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach
ul. Żeromskiego 12
39-100 Ropczyce
powiat: ropczycko-sędziszowski
tel. 17 2218393
ropczyce.sm@interia.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Ropczyce
Wadium: 5.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: ,,Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z remontem balkonów przy ul. Armii Krajowej 2 w Ropczycach".

Zakres robót obejmuje:
- docieplenie ścian zewnętrznych kl. I-IV
- wykonanie nowej kolorystyki budynku kl. I-IV
- remont 50 balkonów

3.3 Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w przedmiarach robót (załącznik nr 1) , w dokumentacji projektowej (załącznik nr 6).
3.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
3.5 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego obejmującego poprawę elewacji w związku z odpadaniem tynku na budynkach Udzieli 4,6 Armii Krajowej 2 - Zamówienie będzie objęte odrębną umową i zostanie udzielone po negocjacjach temu Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę w bieżącym postępowaniu.

Otwarcie ofert: 11.6 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Ropczycach, przy ul. Żeromskiego 12 w Pokoju Prezesa Spółdzielni w dniu 29.03.2019r. o godzinie 14.00
11.7 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.8 Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy, adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
11.9 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

Składanie ofert:
11.1 Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Ropczycach przy ul. Żeromskiego 12, Sekretariat, w terminie do dnia 29.03.2019r. do godziny 13.00
11.2 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach, ul. Żeromskiego 12, 39-100 Ropczyce oraz opisane:

Nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach
39-100 Ropczyce
ul. Żeromskiego 12

,,Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z remontem balkonów przy ul. Armii Krajowej 2 w Ropczycach"

,,Nie otwierać przed dniem 29.03.2019r. Godzina 14.00"

11.3 Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która zostanie złożona po terminie na składanie ofert.
11.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA". Koperty oznaczone ,,ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
11.5 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:
Zakończenie: 30.09.2019r.

Wymagania:
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące;

5.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca odpowiednio udokumentuje, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlano-remontowe obejmujące swym zakresem docieplenie ścian budynków mieszkalnych lub budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 brutto zł każda. Zamawiający uzna dane zamówienie, jeżeli zostanie ono poparte dokumentem potwierdzającym, że w/w roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokoły odbioru).

5.1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

5.2 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Z postępowania wyklucza się wykonawców:
- którzy w ciągu ostatnich pięciu lat wyrządzili szkodę Zamawiającemu, nie wykonując zamówienia lub wykonując je wadliwie,
- w stosunku do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
- którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik przetargu,
- którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.1

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5.3 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w pkt 5.1 i 5.2 niniejszej SIWZ na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w pkt 6 niniejszej SIWZ, wg formuły ,,spełnia/nie spełnia".

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.1. Wykonawcy składają wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru (załącznik nr 3)

6.2 W celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu określonego i opisanego w pkt. 5.1.2 Wykonawcy składają następujące dokumenty:
6.2.1 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W tym celu wykonawcy mogą się posłużyć załącznikiem nr 4 do niniejszej SIWZ.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

7.1 Oferta wraz z załącznikami pisemnie.

7.2 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub e-mailem (e-mail Zamawiającego: ropczyce.sm@interia.pl)

7.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesłane za pomocą e-mailem muszą być potwierdzone niezwłocznie w formie pisemnej - dostarczone osobiście lub listownie.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

8.1 Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych)
8.2 Dopuszcza się możliwość wniesienia wadium w:
8.2.1 pieniądzu,
8.2.2 poręczeniach bankowych
8.2.3 gwarancjach bankowych,
8.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
8.3 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8.4 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania rachunku Zamawiającego (data i godzina potwierdzenia wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).
8.5 Wadium w formie niepieniężnej Wykonawca składa w oryginale wraz z ofertą. 8.6 Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach:
8.6.1 Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego
8.6.2 Wykonawca odmówił wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
8.6.3 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
8.6.4 Wykonawca przedstawił w swojej ofercie nieprawdziwe dane

Wypłata wadium musi nastąpić w ciągu 14 dni od daty pierwszego pisemnego żądania zgłoszonego przez Zamawiającego w terminie obowiązywania gwarancji.

8.7 Wadium musi obejmować swą ważnością cały okres związania ofertą.
8.8 Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
8.9 Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na konto:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Dębicy
63 8642 1139 2013 3903 7107 0001
8.10 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
8.11 Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8.12 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10.2 Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
10.3 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
10.4 Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
10.5 Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10.6 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10.7 Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
10.8 Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty powinna być podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez wykonawcę.
10.9 Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
10.10 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z 2003r. nr 153, poz. 1503) i dołączone do oferty. Zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności.
10.11 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.12 Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
10.13 Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
10.14 Na ofertę składają się:
10.14.1 formularz oferty (załącznik nr 2),
10.14.2 oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru (załącznik nr 3),
10.14.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik,
10.14.4 Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4),
10.14.5 Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną w układzie zgodnym z przedmiarami robót stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ. UWAGA: Pomimo wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu ofertowego, który będzie miał charakter pomocniczy dla Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że w przypadku nie złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

10.15 Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ:
10.15.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert
10.15.2 Pytania należy kierować na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach
39-100 Ropczyce
ul. Żeromskiego 12
e-mail: ropczyce.sm@interia.pl

10.15.3 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10.15.4 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT - jeżeli występuje.
12.2 Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie brutto ująć wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
12.3 Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
12.4 Cena wpisana w formularzu oferty winna odpowiadać sumie cen w kosztorysie ofertowym (z uwzględnieniem należnego podatku VAT).
12.5 Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie może być zmienione przez cały okres realizacji umowy.
12.6 Ceny oraz składniki cenotwórcze podane w ofercie będą obowiązywać przez cały okres realizacji umowy.
12.7 Wykonawca wyceni ofertę na podstawie dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca może się posłużyć przedmiarem robót, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej siwz.
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.

14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została uznana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.
14.2 O odrzuceniu ofert(-y), o wykluczeniu Wykonawcy oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający zawiadomi niezwłocznie i jednocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a także termin po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.
14.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści ogłoszenie o wyborze oferty na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na ,,Tablicy ogłoszeń".

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
15.1 Wybrany wykonawca zobowiązany będzie w terminie do dnia podpisania umowy, wnieść zabezpieczenie jej należytego wykonania w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, w jednej z następujących form:
- poręczeniach bankowych.
- gwarancjach bankowych.
- gwarancjach ubezpieczeniowych.

15.2 Jednocześnie Zamawiający informuje Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy:
a) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
b) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
c) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,
d) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty obowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty w okresie obowiązywania gwarancji, w przypadku gdy wykonawca nie wykonał zobowiązań wynikających z umowy w umówionym terminie lub wykonał zobowiązania w sposób niezgodny z umową.
Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź też posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt 15.2. e) przypadków zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

15.3 Zamawiający zastrzega, że 30% wniesionego zabezpieczenia pozostanie na zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

16.1 Projekt przyszłej umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
16.2 Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.
16.3 Zamawiający zastrzega sobie 30 dniowy termin płatności faktur, licząc od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

Uwagi:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

13.1 Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Lp
Kryterium zasadnicze
Opis
Waga - udział % w ocenie
1
Cena brutto
Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę
100,00%

13.2 Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w ,,Formularzu ofertowym", stanowiącym załącznik do oferty.

Kontakt:
7.4 Osobami uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami są:
Pan Paweł Cabaj - tel. 17/ 22 18 393 w godz. 8.00 - 14.00

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.