Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2019-03-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
ul. Gen Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
602713676
rewitalizacja@mzbwalbrzych.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174083
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 66/2019/GW/HP - Roboty budowlane w projekcie ,,Rewitalizacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 5 w Wałbrzychu"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 5 w Wałbrzychu poprzez wykonanie remontu klatki schodowej, remont izolacji pionowej i poziomej ścian wewnętrznych budynku.
Cel zamówienia
Poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 5 w Wałbrzychu poprzez wykonanie remontu klatki schodowej, remont izolacji pionowej i poziomej ścian wewnętrznych budynku.
Przedmiot zamówienia
Zakres prac obejmuje 2 etapy:
I ETAP - Remont izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych budynku:
o Wykonanie robót ziemnych oraz robót towarzyszących,
o Wyczyszczenie i odgrzybienie ścian,
o Wykonanie poziomych i pionowych izolacji ścian budynku,
o Odcinkowe wykonanie betonowej ścianki wyrównującej i dociskowej,
o Roboty izolacyjne i wykończeniowe,
o Wywóz gruzu budowlanego.
II ETAP - Remont klatki schodowej:
o Remont ścian i sufitów wraz z ich malowaniem i robotami towarzyszącymi,
o Remont biegów schodowych, balustrady, spoczników wraz z robotami towarzyszącymi,
o Wywóz gruzu budowlanego.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1174083, 66/2019/GW/HP

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 02-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką oraz adresem Wykonawcy. Koperta winna być zaadresowana na adres:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 5 w Wałbrzychu
Zarządca: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu,
ul. Gen Andersa 48,58-304 Wałbrzych
oraz opisana: Rewitalizacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 5 w Wałbrzychu
Zapytanie Ofertowe nr 66/2019/GW/HP.
Nie otwierać przed dniem 02.04.2019 r. do godz. 11:00
lub w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail rewitalizacja@mzbwalbrzych.pl,
w tytule wiadomości wpisać: Oferta na Zapytanie Ofertowe nr 66/2018/GW/HP

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzych Miejscowość: Wałbrzych
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie od zawarcia umowy do 15.07.2019 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, to znaczy wykonał należycie roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane o charakterze jak w przedmiocie zamówienia. Wykonawca wykazuje doświadczenie oddzielnie dla każdego zakresu zadań.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 130 000 zł. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 130 000 zł.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:
a) Formularz ofertowy (zał. nr 2).
b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia (zał. nr 4). Wykonawca ponadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem) oraz aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa lub inny dokument stwierdzający możliwość pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
c) Oświadczenie Wykonawcy wraz z wykazem wykonanych robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane (zał. nr 5). Wykonawca wykazuje doświadczenie oddzielnie dla każdego zakresu zadań, przy czym Oferent może wykazać to samo doświadczenie dla każdego z zadań, jeśli usługa obejmowała je swoim zakresem.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz o którym mowa powyżej budzić będzie wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie prac wymienionych w zał. nr 5.
d) Kosztorys ofertowy.
e) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę określoną w pkt IV.1.
Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje odrzuceniem oferty.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) Oceniane będą wyłącznie oferty Wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Kryteriami oceny ofert są cena (kryterium 1) i okres gwarancji na roboty budowlane (kryterium 2)
3) Waga kryterium: 90% cena, 10% okres gwarancji/rękojmi na roboty budowlane.
4) Ocena ofert jest punktowa. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 100 pkt, w tym 90 pkt za kryterium 1: cena i 10 pkt za kryterium 2: okres gwarancji na roboty budowlane.
5) Liczbę punktów za kryterium oblicza się w następujący sposób:
Kryterium 1 (K1) - cena
cena najniższa spośród ważnych ofert brutto
(K1) = ------------------------------------------------------- x 90% 1% - 1pkt
cena rozpatrywanej oferty brutto
Obliczenia w Kryterium 1 (K1) będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku według zasady:
? Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub jest większa, zaokrąglenie drugiej cyfry następuje o jeden w górę,
? Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, druga cyfra zostaje niezmieniona.
Kryterium 2 (K2) - gwarancja/rękojmia na roboty budowlane
Punkty za kryterium 2 będą przyznawane według zasady:
Okres gwarancji/rękojmi (w miesiącach) 36 = 6pkt 48 = 8 pkt 60 = 10 pkt
6) Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji jaki może podać Wykonawca w ofercie to 36 miesięcy. W przypadku, gdy podany okres gwarancji będzie krótszy bądź nie zostanie w ogóle podany, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, to Zamawiający przyzna mu maksymalna liczbę punktów tj. 10, tak samo jak dla gwarancji wynoszącej 60 miesięcy.
7) Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu Ofertowym oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów (K) spośród wszystkich ofert, licząc zgodnie z poniższym wzorem:
Łączna liczba punktów K=K1+K2
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA NR 5 W WAŁBRZYCHU
Adres
Henryka Sienkiewicza 5
58-300 Wałbrzych
dolnośląskie , wałbrzych
Numer telefonu
748424171
Fax
748477477
NIP
8862699605
Tytuł projektu
Rewitalizacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 5 w Wałbrzychu
Numer projektu
RPDS.06.03.04-02-0128/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Magdalena Hyska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
602713676

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.