Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynków

Przedmiot:

Termomodernizacja budynków

Data zamieszczenia: 2019-03-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI" w Bartoszycach
ul. Bema 32
11-200 Bartoszyce
powiat: bartoszycki
89 627 13 41 w 42, 89 627 13 42
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174181
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Bartoszyce
Wadium: 200.000 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja 7 budynków. Wykonanie remontu docieplenia ścian 7 budynków oraz wykonanie remontu docieplenia stropopiwnicy w 7 budynkach wraz z wymianą okien okien piwnic oraz ich obróbka wewnętrzna w 6 budynkach.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 1:
Wykonanie remontu docieplenia ścian 7 budynków: Poniatowskiego 16, 17, 18, 19, 20, 21, Traugutta 20
Zadanie 2:
Wykonanie remontu docieplenia stropu piwnic w 7 budynkach wraz z wymianą okien piwnic oraz ich obróbką wewnętrzną w 6 budynkach: Poniatowskiego 16, 17, 18, 19, 20, 21 (bez wymiany okien), Traugutta 20
Cel zamówienia
Poprawa efektywności energetycznej
Przedmiot zamówienia
Zadanie 1:
Wykonanie remontu docieplenia ścian 7 budynków: Poniatowskiego 16, 17, 18, 19, 20, 21, Traugutta 20
Zadanie 2:
Wykonanie remontu docieplenia stropu piwnic w 7 budynkach wraz z wymianą okien piwnic oraz ich obróbką wewnętrzną w 6 budynkach: Poniatowskiego 16, 17, 18, 19, 20, 21 (bez wymiany okien), Traugutta 20

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1174181

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 02-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI" w Bartoszycach, ul. Bema 32, 11-200 Bartoszyce.
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem "Oferta na wykonanie zadania nr .... budynków administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "BUDOWLANI" w Bartoszycach - nie otwierać przed dniem 02.04.2019r. do godz. 10.30"

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: bartoszycki Miejscowość: Bartoszyce
Harmonogram realizacji zamówienia
Wypełnia oferent. Prace należy wykonać do 31.10.2019r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
Wykazanie się zrealizowaniem 5 budynków w zakresie termomodernizacji lub o łącznej wartości 4 milionów złotych w okresie ostatnich 3 lat przez dniem wszczęcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia;
Wiedza i doświadczenie
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia
Potencjał techniczny
Oferent powinien dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno - budowlanej
- minimum 1 osoba posiadająca przeszkolenie z wybranego systemu dociepleń
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
- minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno - budowlanej
- minimum 1 osoba posiadająca przeszkolenie z wybranego systemu dociepleń
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Posiadanie środków finansowych nie mniejszych niż 200 tysięcy złotych lub posiadanie zdolności kredytowej, wykazanie się stanami magazynowymi, poręczeniami, umowami kupieckimi lub innymi równoważnymi zabezpieczeniem w wysokości nie mniejszej niż 200 tysięcy złotych gwarantującym należyte wykonanie zadania. Posiadanie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wymaganą minimalną sumę 200 tysięcy złotych.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
b) Aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega
z opłatami podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające,
że Oferent nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) Wykaz wykonanych prac i usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do specyfikacji.
e) Referencje potwierdzające, że usługi o których mowa w ppkt. d zostały wykonane z należytą starannością.
f) Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru stanowiącego załącznik
nr 4 do specyfikacji.
g) Dokumenty stwierdzające, że osoby o których mowa w ppkt 6 posiadają wymagane uprawnienia.
h) Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji
i) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wykażą się stanami magazynowymi, poręczeniami, umowami kupieckimi lub innym równoważnym zabezpieczeniem w wysokości nie mniejszej niż 200.000 PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
j) Oświadczenie pisemne jako załącznik do oferty o braku obciążenia Oferenta karami umownymi za nieterminowe lub nierzetelne wykonanie robót przez Zamawiającego w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia złożenia oferty,
k) Załączyć dowód potwierdzenia wpłaty wadium na konto Zamawiającego.
l) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Zamawiający informuje, że za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cena oferty winna zostać wyliczona przez Wykonawcę uwzględniając wszystkie nakłady
3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i wszelkie wartości należy podać w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
6. Podana cena ryczałtowa nie ulegnie podwyższeniu w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia.
7. Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT
od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku wątpliwości dotyczących stawki podatku VAT wykonawca powinien zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie co najmniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.
8. Cena oferty musi obejmować kompleksową realizację zadania wynikającą wprost z S.I.W.Z., jak również koszty wszelkich robót przygotowawczych, pośredniczących, organizacji pracy, koszty dojazdu, koszt odkrywek, inwentaryzacji powykonawczej, koszty ubezpieczenia,
itp., i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca przed zgłoszeniem dokumentacji do odbioru końcowego musi uzyskać niezbędne pozwolenia wymagane prawem w celu uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych.
10. Skutki finansowe ewentualnych nieścisłości w przedmiarach robót obciążają w tym wypadku wykonawcę - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę.
11. W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia i dokładne zapoznanie się z ze stanem technicznym budynków
i uzyskali od Zamawiającego szczegółowe informacje i zakres na poszczególne budynki.
12. Cena w formularzu ofertowym winna być podana cyframi i słownie. Wykonawca podaje cenę netto, podatek od towarów i usług (VAT w % i w zł) oraz cenę brutto. Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny
ofert
1. Kryteria
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
A. Cena ofertowa brutto - 85 %
B. Solidność oferenta, doświadczenie zawodowe, referencje, - 15 %
2. Podczas oceny ofert w poszczególnych kryteriach stosowana będzie zasada proporcjonalności.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisane zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
Minimalna cena brutto wśród badanych ofert
A / liczba punktów = ------------------------------------------------------------------x 85 pkt x 100%
Cena brutto oferty badanej
B / Oferta może uzyskać od 1 do 15 pkt. na podstawie złożonych dokumentów
wg rozdziału 7
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta , która otrzyma największą ilość punktów wynikających z sumy punktów za poszczególne kryteria
3. Sposób oceny ofert
Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa będzie kierować się przesłanką określoną w kryterium oceny ofert.
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2) Przed szczegółową oceną ofert Zamawiający określi, czy każda z ofert: jest ważna, spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie zawiera oczywistych omyłek pisarskich, nie zawiera omyłek rachunkowych.
3) W przypadku, gdy okaże się, iż oferty najkorzystniejsze przedstawiają taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych wyznaczając jednocześnie termin na ich złożenie. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANI W BARTOSZYCACH
Adres
Generała Bema 32
11-200 Bartoszyce
warmińsko-mazurskie , bartoszycki
Numer telefonu
896271341
Fax
896271342
NIP
7430004777
Tytuł projektu
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację 7 budynków mieszkalnych będących w zasobach SM BUDOWLANI w Bartoszycach
Numer projektu
RPWM.04.03.02-28-0018/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Łukasz Opoka, Wojciech Sienkiewicz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
89 627 13 41 w 42, 89 627 13 42

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.