Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w celu zwiększenia przepustowości głównej...

Przedmiot:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w celu zwiększenia przepustowości głównej przepompowni sieciowej

Data zamieszczenia: 2019-03-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Osiecznica
ul. Lubańska 43
59-724 Osiecznica
powiat: bolesławiecki
tel. 75 73 12 107, faks (075) 73 12 148
info@osiecznica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Osiecznica
Wadium: 10.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w celu zwiększenia przepustowości głównej przepompowni sieciowej przy ul. Lubańskiej w Osiecznicy
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w celu zwiększenia przepustowości głównej przepompowni sieciowej przy ul. Lubańskiej w Osiecznicy. Zamówienie obejmuje budowę tranzytu kanalizacji sanitarnej o długości 673,77 mb, który będzie tłoczył ścieki z istniejącej przepompowni do istniejącej kanalizacji sanitarnej rurociągiem o średnicy dn 140 PE. Włączenie rurociągu tłocznego do studni Sist o rzędnej dna 182,34 m.n.p.m. Rurociąg tłoczny kanalizacji tranzytowej wykonany będzie za pomocą przewiertu sterowanego z rur wzmocnionych typu PERC z rur o średnicy 140 PN10 łączonych przez zgrzewanie doczołowe. W celu wykonania przewiertów sterowanych zaplanowano wykonanie 19 komór startowych i końcowych dla przewiertu. Na projektowanej sieci przewodu tłocznego zastosowano 1 szt. studni czyszczakowo - odwadniającej. Projektowane kanały i rurociągi przebiegają wzdłużnie w pasach drogowych oraz chodnikach. Przejścia poprzeczne pod drogami zaprojektowano przewiertami sterowanymi. Konstrukcję dróg i chodników po zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu pierwotnego zgodnie z uzgodnieniem oraz warunkami zarządców dróg. Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z uzyskanymi warunkami właścicieli dróg lub ich zarządcami. W trakcie prowadzenia robót zachować piesze ciągi komunikacyjne oraz dojazdy do posesji. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także przebudowa przepompowni ścieków PS-1, polegająca na remoncie szafki energetycznej, montażu przepływomierza ścieków DN 150mm, wymianie 2 szt. pompy N=4,0 kW oraz wymianie włazu na ocieplony z blachy kwasoodpornej. Należy także wykonać zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków polegającego na ułożeniu kostki o grubości 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej o pow. 11.85 m2, ułożeniu obrzeży betonowych - 7m, oraz wykonaniu ogrodzenia systemowego panelowego o wysokości 1,5m wraz z furtką systemową panelową o szer. 1,0 m o łącznej długości 14,85 m. Na terenie przepompowni należy także zabudować studnię pomiarową z kręgów betonowych o średnicy 1000mm, o głębokości 3,0 m, z włazem 40T. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach budowlanych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

CPV: 45231000-5

Dokument nr: 526866-N-2019, RIP-ZP.271.4.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.osiecznica.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-04, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 100.000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 zł; b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną 150.000,00 zł;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji tłocznej o długości minimum 500 mb, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów; 2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, potwierdzająca posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości; 3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku wykonawcy który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 2) oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w RODO, 3) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej, 4) dowód wniesienia wadium.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.