Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawy wyspecyfikowanych materiałów do projektowych zajęć pozalekcyjnych...

Przedmiot:

Dostawy wyspecyfikowanych materiałów do projektowych zajęć pozalekcyjnych matematyczno-przyrodniczych

Data zamieszczenia: 2019-03-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
Małopolska 18, budynek H, pokój 21
45-301 Opole
powiat: Opole
+48 77 4003315
cdn1@wzdz.opole.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174198
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
CDN-OiPS-322/VIII/2/19 - Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 - ,,Odkrywam i Poznaję Świat - wyrów-nywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach" realizowane-go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa - 09 - Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 - Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 - Wsparcie kształcenia ogólnego, współfi-nansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej - Woje-wódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych materiałów do projektowych zajęć pozalekcyjnych matematyczno-przyrodniczych.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
a. dostawy materiałów do prowadzenia projektowych zajęć pozalekcyjnych matematyczno-przyrodniczych:
1) część A - do Szkoły Podstawowej im. Arki Bożka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie, ul. Szkolna 3, 48-319 Chróścina
2) część B - Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skoroszycach, ul. Braterstwa Broni 9, 48-320 Skoroszyce
Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe - wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r. oraz posiadać deklarację zgodności z normami Unii Europejskiej (znak CE) z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i poziomu zakłóceń elektromagnetycznych wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
b. dostarczony sprzęt i materiały muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami oraz postanowieniami niniejszej umowy,
c. dostarczony sprzęt i materiały muszą posiadać kompletną dokumentację użytkownika, a w szczególności sporządzone w języku polskim instrukcję obsługi, nośniki instalacyjne, dokumenty gwarancyjne oraz wystawione na Zamawiającego dokumenty licencji,
d. protokolarnego przekazania materiałów będących przedmiotem zamówienia
Cel zamówienia
wyłonienie jednego dostawcy dla obu części
Przedmiot zamówienia
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
a. dostawy materiałów do prowadzenia projektowych zajęć pozalekcyjnych matematyczno-przyrodniczych:
1) część A - do Szkoły Podstawowej im. Arki Bożka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie, ul. Szkolna 3, 48-319 Chróścina
2) część B - Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skoroszycach, ul. Braterstwa Broni 9, 48-320 Skoroszyce
Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe - wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r. oraz posiadać deklarację zgodności z normami Unii Europejskiej (znak CE) z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i poziomu zakłóceń elektromagnetycznych wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
b. dostarczony sprzęt i materiały muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami oraz postanowieniami niniejszej umowy,
c. dostarczony sprzęt i materiały muszą posiadać kompletną dokumentację użytkownika, a w szczególności sporządzone w języku polskim instrukcję obsługi, nośniki instalacyjne, dokumenty gwarancyjne oraz wystawione na Zamawiającego dokumenty licencji,
d. protokolarnego przekazania materiałów będących przedmiotem zamówienia
Kod CPV
30190000-7
Nazwa kodu CPV
Różny sprzęt i artykuły biurowe
Dodatkowe przedmioty zamówienia
o 15890000-3 - różne produkty spożywcze i produkty suszone,
o 22816000-3 - bloki papierowe,
o 24910000-6 - kleje,
o 30125110-5 - toner do drukarek laserowych/faksów,
o 30190000-7 - różny sprzęt i artykuły biurowe,
o 30192000-1 - wyroby biurowe,
o 30192113-6 - wkłady drukujące,
o 30197630-1 - papier do drukowania,
o 30237430-2 - markery,
o 33763000-6 - ręczniki papierowe do rąk,
o 33772000-2 - jednorazowe wyroby papierowe,
o 37822100-7 - kredki,
o 39162100-6 - pomoce dydaktyczne,
o 39224210-3 - pędzle malarskie,
o 39298900-6 - różne wyroby dekoracyjne,
o 39541130-6 - sznurek,
o 44812300-8 - farby do celów szkolnych.

CPV: 30190000-7

Dokument nr: 1174198, CDN-OiPS-322/VIII/2/19

Otwarcie ofert: VI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29 marca 2019 r., o godz. 9.10.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 29-03-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego (Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
ul. Małopolska 18, budynek H, pokój 21
45-301 Opole
tel. +48 77 4003315
fax +48 77 4003301
e-mail: cdn1@wzdz.opole.pl)
z adnotacją na kopercie: ,,Oferta na zamówienie nr CDN-OiPS-322/VIII/2/19 - Dostawa do szkół uczestniczących w projekcie materiałów do zajęć matematyczno-przyrodniczych w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 - ,,Odkrywam i Poznaję Świat - ..." w terminie do dnia 29 marca 2019 r., godz. 9.00.
Ofertę może złożyć osoba uprawniona do składania w imieniu wykonawcy wiążących oświadczeń woli.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: nyski Miejscowość: Chróścina i Skoroszyce
Harmonogram realizacji zamówienia
do 15 kwietnia 2019 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru (potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru; w przypadku KRS może być wystawiony nie wcześniej niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej trzech usług, gdzie przedmiotem usługi była kompleksowa dostawa do szkół sprzętu, artykułów biurowych i szkolnych oraz pomocy dydaktycznych o wartości co najmniej 20 tys. PLN wykonanych w ostatnich 5 latach - przedstawią wykaz przedsięwzięć wraz z opisem charakteru i zadań Wykonawcy w realizowanych projektach/zamówieniach lub listy referencyjne dotyczące dostawy dostawa do szkół sprzętu, artykułów biurowych i szkolnych oraz pomocy dydaktycznych o wartości co najmniej 20 tys. PLN wykonanych w ostatnich 5 latach
Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - przedstawią wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - przedstawią:
1) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 tys. PLN;
2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Dodatkowe warunki
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie 8) o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi w jego Imieniu do zaciągania zobowiązań, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,w stosunku do których nie zachodzą okoliczności, które w przypadku gdyby postępowanie nn. prowadzone było w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, powodowałyby wykluczenie z postępowania - art. 24 pzp (tj.: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759) - złożą stosowne oświadczenie w brzmieniu jak w formularzu oferty.
3. Przedstawią w ustalonym terminie kompletną ofertę wraz wszystkimi oświadczeniami (w tym RODO) i zobowiązaniami oraz wymaganymi załącznikami
Warunki zmiany umowy
Opis w treści załącznika
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
zgodnie z brzmieniem zaproszenia - pkt. IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na wskazaniu nowych materiałów oraz zwiększeniu bieżących dostaw zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r. (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017), sekcja: 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów, pkt 8g.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny (100 pkt.) - maksymalną ilość pkt, jaką można uzyskać - uzyskuje oferta z najniższą ceną - sposób obliczenia punktów: całkowita cena: oferowana minimalna brutto/ całkowita cena brutto badanej oferty * 100 pkt,
2. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Za-proszeniu, oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę - uzyskała najwyższą możliwą liczbę punktów wyliczoną według powyższego wzoru (maksymalna łączna ilość punktów wynosi 100).
3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej punktacji, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio Ofertach.
Wykluczenia
Opis w zaproszeniu do złożeniu oferty
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Adres
Małopolska 18
45-301 Opole
opolskie , Opole
Numer telefonu
774003300
Fax
774003301
NIP
7540336380
Tytuł projektu
Odkrywam i Poznaję Świat - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach
Numer projektu
RPOP.09.01.01-16-0021/16-00
Inne źródła finansowania
Projekt partnerski nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 - ,,Odkrywam i Poznaję Świat - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa - 09 - Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 - Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 - Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
Załączniki

CDN-OiPS-322-VIII-2-19 - materialy do zajec mat.-przyrodniczych - zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Leszek A. Zając
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 77 4003315

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.