Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywne zakupy mieszanek betonowych i podsypek cementowo-piaskowych do robót drogowych

Przedmiot:

Sukcesywne zakupy mieszanek betonowych i podsypek cementowo-piaskowych do robót drogowych

Data zamieszczenia: 2019-03-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
ul. Zielona 5
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
tel. 91-384-20-47, faks 91-384-22-14
lachowicz@zuk.gryfice.eu
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
sukcesywne zakupy mieszanek betonowych i podsypek cementowo-piaskowych do robót drogowych z odbiorem przez zamawiającego, w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2019 r.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Specyfika głównych wymagań:
Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne zakupy następujących mieszanek betonowych i podsypek cementowo-piaskowych, odbieranych z punktu wydawania transportem zamawiającego, w szacunkowych ilościach:
Poz. Określenie wyrobu J. m. Ilość
1. mieszanka betonowa C20/25 wg PN-EN 206-1 3 m 10
2. mieszanka betonowa C16/20 wg PN-EN 206-1 3 nr 20
3. mieszanka betonowa C12/15 wg PN-EN 206-1 3 nr 30
4. mieszanka betonowa C8/10 wg PN-EN 206-1 3 m 350
5. mieszanka betonowa B7,5 wg PN-88/B-06250 3 nr 10
6. podsypka cementowo-piaskowa Rm= 5,0 MPa 3 nr 250
7. podsypka cementowo-piaskowa 2,5 MPa 3 m 50
2. Szczegółowy opis przedmiotu zakupów, do wykorzystania przy sporządzaniu oferty, zawarty jest w ,,Charakterystyce technicznej przedmiotu zamówienia" stanowiącej załącznik nr 1 zapytania ofertowego, wzorze umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

Dokument nr: DKR-311.22.2019.ML

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Składanie ofert:
VI. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w budynku Administracji Zakładu, w sekretariacie, pok. nr 4, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Oferta na zakupy betonu. Nie otwierać przed 27.03.2019 r. godz. 10:05" w terminie do dnia 27.03.2019 r., godz. 10:00.

Wymagania:
3. Wymogi zamawiającego, dodatkowe informacje:
o Wymienione wyżej mieszanki betonowe muszą spełniać wymagania norm PN-EN-206-1:2003, PN-B-06265:2004 (Beton-wymagania, właściwości, produkcja, zgodność) i posiadać Krajową Deklarację Zgodności, ważną także na okres realizacji zamówienia.
o Wykonawca musi być w gotowości do wytworzenia w dni robocze oraz soboty
po wcześniejszym uzgodnieniu, na początku pierwszej zmiany roboczej, rozpoczynającej się u zamawiającego o godzinie 7:00, łącznie ok. 4 m3 mieszanki betonowej lub podsypki cementowo-piaskowej wskazanego wyżej rodzaju. Odbiór towaru będzie potwierdzany w wytwórni na dokumencie WZ przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego
czytelnym podpisem, a dokument wydania zewnętrznego powinien wskazywać, na którą budowę są kierowane zakupione mieszanki lub podsypki.
o Zakupione mieszanki betonowe będą odbierane transportem Zamawiającego; z tego powodu miejsce odbioru materiałów musi znajdować się w odległości nie większej niż 25 km od siedziby zamawiającego w m. Gryfice. Oferty wykonawców oferujących sprzedaż mieszanek betonowych i podsypek cementowo-piaskowych w wytwórniach położonych w odległości większej niż 25 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną (gminną, powiatową, wojewódzką, krajową
lub międzynarodową) zostaną odrzucone.
o Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas lub w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
o Określone w pkt 1 ilości przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości wyrobów faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
o Zamawiający ma prawo do zakupu mieszanek betonowych i podsypek cementowo-piaskowych w ilościach określonych w pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia lub w ilościach innych, wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego do wysokości ceny oferty.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym lub rezygnacji z zakupu niektórych pozycji asortymentowych, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało
w interesie Zamawiającego.
o W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego zamówienia lub rezygnacją z zakupu niektórych pozycji asortymentowych przez Zamawiającego, wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
o Pozostałe warunki dostaw określa wzór umowy.
4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni,
6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia w godzinach pracy Zakładu, tj.: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Kontakt:
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest p. Marek Lachowicz, tel. 91-384-20-47, e-mail: lachowicz@zuk.gryfice.eu

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.