Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kruszywa na modernizacje, remont i przebudowę dróg

Przedmiot:

Dostawa kruszywa na modernizacje, remont i przebudowę dróg

Data zamieszczenia: 2019-03-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sobolew
ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
powiat: garwoliński
tel. 256 825 023, faks 256 832 736
inwestycje@sobolew.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sobolew
Wadium: 4600 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa kruszywa na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na modernizację, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew. 2. Przedmiot zamówienia obejmuję zakup i transport kruszywa dolomitowego o frakcji 0 - 31,5 mm, koloru szarego, w ilości 2300 ton, do wyznaczonego przez Zamawiającego sołectwa na terenie gminy Sobolew. 3. Do obowiązku wykonującego zamówienie należeć będzie zakup oraz dostawa kruszywa na odcinki pasa drogowego, wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 4. Kruszywo powinno posiadać deklarację zgodności z normą PN- EN 13242 lub PN-EN 13043:2004 lub równoważne. 5. Dostarczone kruszywo o w/w frakcji musi być dopuszczony do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania - musi posiadać wszystkie wymagane świadectwa, atesty i certyfikaty odpowiadać wszelkim normom i aprobatom technicznym. 6. Cena kruszywa za tonę, podana w ofercie przez Wykonawcę będzie stała i niezmienna przez cały okres trwania umowy. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wagowej i jakościowej dostarczanego kruszywa. 8. W przypadku, gdy powstanie wątpliwość co do jakości dostarczonego kruszywa Zamawiający wyznaczy termin wspólnych oględzin, z których zostanie sporządzony protokół. W przypadku porozumienia, Zamawiający komisyjnie pobierze próby kruszywa oraz zleci zbadanie ich przez certyfikowane laboratorium drogowe. W przypadku negatywnego wyniku badań, Zamawiający może żądać wymiany kruszywa na zgodne z SIWZ w wyznaczonym terminie. 9. Prawem opcji objęte jest 1000 ton kruszywa dolomitowego o frakcji 0 - 31,5 mm koloru szarego

CPV: 14212200-2

Dokument nr: 527304-N-2019, ZP. 271.7.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.sobolew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście za pośrednictwem poczty lub kuriera
Adres:
Urząd Gminy w Sobolewie, ul Rynek 1, 0-8460 Sobolew (II piętro Sekretariat)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-27, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-20

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże że posiada Koncesje, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wezwie do złożenia: Koncesje, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.