Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizaja systemu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania

Przedmiot:

Modernizaja systemu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania

Data zamieszczenia: 2019-03-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu
ul. Starołęcka 31
61-361 Poznań
powiat: Poznań
tel. 618 745 400, faks 618 772 850
marek.zurek@zus.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 5.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizaja systemu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania w Sali Obsługi Klientów w Inspekoracie ZUS w Śremie
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji systemu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania w Sali Obsługi Klientów w Inspektoracie ZUS w Śremie. 2. Zamówienie obejmuje wykonanie montażu instalacji: wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, odprowadzania skroplin, ciepła technologicznego. 2.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentami go opisującymi, obowiązującymi normami i przepisami prawa. 2.2. Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót. 2.3. Na wyszczególnione w kosztorysie ofertowym materiały Wykonawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające właściwości, parametry oraz zgodność z obowiązującymi w tym zakresie normami i innymi przepisami prawa. Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do ich przedstawienia na każde wezwanie Zamawiającego. 2.4. Wykonawca przedstawi zamawiającemu najpóźniej w ciągu 3-ch dni roboczych po podpisaniu umowy ,,Harmonogram prowadzenia prac w obiekcie". 2.5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił na wykonany przedmiot zamówienia 5-cio letniej rękojmi za wady oraz następujących gwarancji jakości: - na wykonane roboty - 36 miesięcy od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót, - na zainstalowane urządzenia: centralę wentylacyjną, agregat chłodniczy obsługujący centralę wentylacyjną, agregat chłodniczy systemu VRF, dwie jednostki wewnętrzne systemu VRF - minimum 36 miesięcy od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót, - na pozostałe zainstalowane urządzenia - 36 miesięcy od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót. W okresie gwarancji jakości na zainstalowane urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać usługi serwisowe nieodpłatnie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR) urządzeń (w tym automatyka i wymiana filtrów zgodnie z zaleceniami producenta wkładów). W okresie udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia ujawnionych wad/usterek w zakresie wykonanych robót oraz zainstalowanych urządzeń w terminie 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 2.6. Wykonawca zobowiązany będzie posiadać na dzień podpisania umowy, przez cały okres realizowania prac, zawartą na własny koszt ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia, z sumą gwarancyjną nie niższą niż wartość umowy na jeden i wszystkie wypadki. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach: 3.1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ, 3.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Instalacje elektryczne - załącznik nr 2.1 do SIWZ, 3.3. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Instalacje sanitarne - załącznik nr 2.2 do SIWZ, 3.4. Projekt wykonawczy - załącznik nr 3 do SIWZ, 3.5. Przedmiar robót instalacji elektrycznych - załącznik nr 4.1 do SIWZ, 3.6. Przedmiar robót instalacji sanitarnych - załącznik nr 4.2 do SIWZ Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią zamkniętego katalogu opisu robót. 4. Rozwiązania równoważne: 4.1. Wszystkie materiały i urządzenia wskazane z nazwy w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. 4.2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą spełniały parametry wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. O dopuszczeniu do zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych Zamawiający będzie decydował na bieżąco w trakcie realizacji prac. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem: - spełnienia tych samych właściwości technicznych co w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, - przedstawienia rozwiązań zamiennych na piśmie (i dołączenia odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie równoważności np. danych technicznych, atestów, dopuszczenia do stosowania), - uzyskania akceptacji Zamawiającego. 5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy - Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - wykonanie instalacji elektrycznych, - wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych (montaż: central wentylacji nawiewno-wywiewnych, instalacji ciepła technologicznego, agregatów skraplających, instalacji freonowej, instalacji odprowadzania skroplin, kanałów nawiewno-wywiewnych, demontażu istniejących central wentylacyjnych). Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia ww. osób przez cały okres trwania umowy (nie obowiązuje wyłącznie w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, gdy prowadzący działalność będzie sam wykonywał wymienione powyżej prace). 5.1. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a lit. a-c) ustawy Pzp Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, dostarczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy, wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących wymienione powyżej czynności. Wykaz winien zawierać minimum: imię i nazwisko pracownika oraz wymiar etatu na jaki jest zatrudniony. Zamawiający informuje, że nie dostarczenie w podanym terminie wypełnionego wykazu osób traktowane będzie jako uchylanie się od zawarcia umowy i skutkować będzie nie zawarciem umowy z Wykonawcą. 5.2. Szczegółowy sposób udokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli zostały określone we Wzorze umowy. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń przewidzianych w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp (nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia). 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych. 12. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 16. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń dotyczących możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne wyłącznie do Wykonawców będących zakładami pracy chronionej oraz innych Wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. 17. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp (wymagania obejmujące aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem). 18. W postępowaniu nie ma zastosowania art. 10a ust. 2 ustawy Pzp (sposób przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty). 19. Wykonawca przed złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej (na własny koszt) obiektu, w którym należy wykonać roboty obejmujące przedmiot zamówienia. Zgłoszenia osób delegowanych przez Wykonawcę należy przesłać pocztą elektroniczną, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym terminu dokonania wizji. Osoba kontaktowa w tej sprawie: Margareta Szymkowiak-Matuszak - tel. 61 8745462

CPV: 45453000-7,45331000-6,45310000-3,45300000-0,45331210-1,45321000-3,45311100-1,45311200-2,45332200-5,45330000-9,45315100-9

Dokument nr: 527084-N-2019, 540000/271/1/2019-ZAP

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zus.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
operator pocztowy, kurier, osobiście
Adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31, 61-361 Poznań

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-05, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
120

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na montażu lub modernizacji systemu wentylacji, klimatyzacji lub ogrzewania o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. 2. Dysponuje osobami: - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane (wymagane ustawą Prawo budowlane) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (w specjalizacji: sieci, instalacje i urządzenia cieplne i wentylacyjne i klimatyzacyjne). Wskazana osoba musi posiadać aktualny wpis na listę właściwego samorządu zawodowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278). W przypadku legitymowania się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów zakres uprawnień powinien odpowiadać ww. specjalności / specjalizacji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1.1. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 1.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. 1.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. 1.4. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2018 r., poz. 1445 - j.t. z późniejszymi zmianami) - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 2.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.2. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 2.1 i 2.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ppkt. 2.1 i 2.2 stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, winien przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 2.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykaz robót stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Dowodami określającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku złożenia innych dokumentów Wykonawca winien przedłożyć uzasadnienie braku możliwości uzyskania referencji. W przypadku, gdy Zamawiający (II Oddział ZUS w Poznaniu) jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane uwzględnione w Wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, czy roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku, gdy wartość robót budowlanych wskazanych w Wykazie będzie wyrażona w walucie innej niż złoty (PLN), przeliczenie wartości na PLN nastąpi według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty - według ostatniego średniego kursu NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2.2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Informacja z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 8 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 2. 3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (okoliczności z art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp), jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r. poz. 570 t.j. z późn. zm.). 3.1. Zamawiający samodzielnie pobierze z baz danych, o których mowa powyżej, dokumenty dotyczące Wykonawcy (dotyczy odpisu z rejestru KRS lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) w przypadku gdy Wykonawca wskaże ich dostępność w formie elektronicznej pod określonymi adresami. 3.2. Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (okoliczności z art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp) skorzysta z posiadanych oświadczeń i dokumentów, o ile są one aktualne i Wykonawca wskazał, że znajdują się one w posiadaniu Zamawiającego. 4. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016r. poz. 1126 - z późn. zm.).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Termin realizacji zamówienia 20,00
Okres gwarancji jakości na zainstalowane urządzenia: centralę wentylacyjną, agregat chłodniczy obsługujący centralę wentylacyjną, agregat chłodniczy systemu VRF, dwie jednostki wewnętrzne systemu VRF 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.