Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-03-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Głowno
ul. Jana Kilińskiego 2
95-015 Głowno
powiat: zgierski
tel.: 42 719 12 91 / fax: 42 719 20 08, 42 719 12 91 w. 113.
sekretariat@gmina-glowno.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Głowno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: ,,Remont polegający na wykonaniu nowej
nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 120081E i 120085E Władysławów Popowski -
Mięsośnia".
Szczegółowy zakres objętego nadzorem zadania określa Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do przetargu GWI.271.1.1.2019
(dostępna na stronie Zamawiającego: bip.gmina-glowno.pl - zakładka Zamówienia publiczne
- postępowania wszczęte - ,,Remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej
na drodze gminnej Nr 120081E i 120085E Władysławów Popowski - Mięsośnia". Nr
ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych: 526564-N-2019 z dnia 2018-03-18 r.
Inspektor pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. póz. 290 z późn.
zm.), zgodnie z zakresem określonym w art. 25 i art. 26 ww. ustawy oraz przepisami
wykonawczymi.
Inspektor nadzoru będzie wykonywać zlecony nadzór zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego, z opisem technicznym, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
Zamówienie obejmuje:
1. Reprezentowanie Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach
budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych
z dokumentacją techniczną, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy
z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
3. Inspektor nadzoru będzie obecny na placu budowy w terminie i czasie niezbędnym do
zachowania ciągłości prac i zapewnienia skutecznego nadzoru
oraz dokonywania odbiorów robót zanikających i odbiorów częściowych. Jeśli
Zamawiający uzna to za konieczne, Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do
weryfikowania jakości wykonanych robót codziennie lub zgodnie z ustaleniami
otrzymanymi od Zamawiającego. Przybycie na budowę powinno nastąpić najpóźniej
następnego dnia roboczego od powiadomienia, w godzinach pracy Zamawiającego i
Wykonawcy robót budowlanych.
4. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów i niedopuszczonych
do stosowania.
5. Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie
w odbiorach technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych
gotowych obiektów i przekazania ich do użytkowania.
6. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie
rozliczeń i sprawdzanie kosztorysów robót dodatkowych lub zamiennych.
7. Żądanie od kierownika budowy dokumentów potwierdzających dopuszczenie do
stosowania w budownictwie wyrobów, materiałów.
8. Dokonywanie stosownych wpisów do dziennika budowy, wstrzymania dalszych robót
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby spowodować niedopuszczalną
niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
9. Weryfikacja dokumentacji powykonawczej.
10. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych umową
zawartą z wykonawcą robót, zamiennych, ewentualnie zaniechania wykonania pewnych
robót, Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego,
a także przygotować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu stosowny protokół
konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót zaniechanych.
11. Udział w naradach koordynacyjnych budowy.
12. Udział w przekazywaniu placu budowy.
13. Uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych
na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie
gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji,
bez dodatkowego wynagrodzenia.

Dokument nr: GWI.271.2.1.2019

Specyfikacja:
3. Dodatkowych informacji udziela: Podinspektor Karolina Sobierajska pod nr telefonu: 42
719 12 91 w. 113.

Składanie ofert:
VII. Informacje administracyjne:
1. Termin składania ofert: upływa w dniu 02.04.2019 r. godzina 12:00, miejsce: Urząd
Gminy Głowno, ul. Jana Kilińskiego 2,95-015 Głowno, pokój nr 8.

5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie
pisemnej, na komputerze lub nieścieralnym atramentem bądź długopisem.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty
w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis:
,,Oferta - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem dróg gminnych"
Ofertę złożyć można:
o osobiście w siedzibie zamawiającego (pokój nr 8)
o drogą pocztową/kurierem (za datę wpływu uważa się dzień
zarejestrowania w jednostce zamawiającego)
o faxem: 42 719 20 08 (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed podpisaniem
umowy)
o e-mailem: sekretariat@gmina-glowno.pl (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału
przed podpisaniem umowy).
Za datę wpływu oferty uważa się dzień zarejestrowania w jednostce zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania:
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji
będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego, czyli od dnia podpisania umowy do
dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego zadania. Termin realizacji
robót budowlanych dla Wykonawcy inwestycji został ustalony do dnia 12 lipca 2019 r.
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest również do pełnienia funkcji
inspektora nadzoru nad robotami Wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi, udziału
w przeglądach gwarancyjnych i udziału w odbiorze pogwarancyjnym, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny
spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
o posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności drogowej (lub osobą posiadającą odpowiadające ww.
uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, lub osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych) i posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami w branży drogowej. Do oferty należy dołączyć kserokopię
dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.
o posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:
Wykonawca musi wykazać doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego polegające napełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy co
najmniej dwóch inwestycjach polegających na budowie/przebudowie dróg w okresie pięciu
lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w złożonych dokumentach i oświadczeniach.
V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).
3. Wykaz wykonanych usług w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (załącznik nr 3).
4. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia osób, które będą
wykonywać zamówienie.
5. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (załącznik nr 4).
6. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających
ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z dokumentów rejestrowych.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi
oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem
www.bip.gmina-glowno.pl., oraz faksem/mailem.

4. W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania zapisy ustawy - Prawo
zamówień publicznych.

6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu
ofertowym i na załączonych wzorach formularzy.
7. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Treść oferty
musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
8. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
10. Warunkiem powierzenia usługi jest zawarcie z zamawiającym umowy w formie
pisemnej, która zostanie podpisana po wyłonieniu wykonawcy.
11. Zamawiający stosuje zasady ochrony danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do
niniejszego zapytania.
VHI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Dokonywania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny;
2. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
3. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny;
4. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.