Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa konstrukcji i osprzętu metalowego

Przedmiot:

Dostawa konstrukcji i osprzętu metalowego

Data zamieszczenia: 2019-03-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok
powiat: Białystok
tel. (85) 740 52 32.
karol.mozolewski@pgedystrybucja.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia: Dostawa konstrukcji i osprzętu metalowego na potrzeby Oddziału
Białystok PGE Dystrybucja S.A.

Dokument nr: LZA/50/2019

Otwarcie ofert: 16. Otwarcie ofert jest niejawne.

Specyfikacja:
Zakres i warunki realizacji zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia oraz Wzór Umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.
17. Specyfikacja SIWZ: w formie elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
http://www.bialystok.pgedystrybucja.pl
W formie pisemnej dokument ten można uzyskać po
złożeniu na piśmie wniosku w Wydziale Zamówień PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, 15-950
Białystok, ul. Elektryczna 13, bud. H, pok. nr 111, tel. (85) 740 52 32.

Składanie ofert:
15. Oferty należy składać do: 28.03.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie:
PGE Dystrybucja S.A. Odział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13 - Kancelaria.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: zgodnie z pt. 2 rozdz. C SIWZ.

Wymagania:
3. Termin związania ofertą: zgodnie z rozdziałem K SIWZ.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
4.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 6.3.4.1 - 6.3.4.4 Procedury Zakupów PGE
Dystrybucja S.A.;
4.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż zrealizował
z należytą starannością, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 3
zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę konstrukcji i osprzętu metalowego na
łączną wartość minimum 350 000 zł brutto.
2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - nie dotyczy
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę
ubezpieczenia nie niższą niż 500 000 zł.
5. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Na potwierdzenie wymagań określonych w pkt 4 Ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć
wraz z Ofertą (Załącznik nr 2 do SIWZ) dokumenty:
5.1 aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych aktualny wydruk wpisu
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej;
5.2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ);
5.3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ);
5.4 wykaz zamówień (wg Załącznika nr 5 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane wraz z dowodami określającymi, czy te prace zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych / nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
5.5 aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez Zamawiającego, np. kopię polisy wraz z dowodem opłacenia składki.
6. Wymagane dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
6.1. podpisany Formularz Ofertowy, na wzorcu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;
6.2. dokumenty, oświadczenia, wykazy wymienione w pkt 5 Ogłoszenia;
6.3. umowę spółki, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie
spółki cywilnej;
6.4. imienne upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy, w formie
oryginału lub kserokopii dokumentu pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie za
zgodność z oryginałem, jeżeli oferta, podpisana jest przez osobę (osoby) inną niż ujawniona
we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentowania Wykonawcy;
6.5. klauzulę informacyjną, stanowiącą Załącznik nr 6 do SIWZ, podpisaną przez Wykonawcę
będącego osobą fizyczną, w tym prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą
również jako wspólnik spółki cywilnej.
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej
Załącznik nr 6 do SIWZ i potwierdzić zapoznanie się z jej treścią poprzez złożenie podpisu na
tej klauzuli wraz z datą.
6.6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, innych niż Wykonawca, których
dane osobowe będą podlegać przetwarzaniu w celu wzięcia udziału przez Wykonawcę
w niniejszym postępowaniu, w celu podjęcia - na żądanie tego Wykonawcy - działań
zmierzających do zawarcia umowy z Zamawiającym, w zakresie udziału Wykonawcy w wyżej
wskazanym postępowaniu zakupowym, a także podpisaną przez w/w osoby fizyczne klauzulę
informacyjną, stanowiącą Załącznik nr 7 do SIWZ, potwierdzającą zapoznanie się
z informacjami zawartymi w treści niniejszej klauzuli przez w/w osoby.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić osobom fizycznym, których dane osobowe będą
podlegać przetwarzaniu w celu wzięcia udziału przez Wykonawcę w niniejszym
postępowaniu, treść klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ i potwierdzić
zapoznanie z jej treścią w/w osób poprzez uzyskanie podpisu pod tą klauzulą wszystkich
wskazanych osób wraz z datą.
7. Kryteria oceny ofert: 100% cena.
8. Zamawiający w postępowaniu nie przewiduje: zamówień uzupełniających, zawarcia umowy
ramowej, składania ofert wariantowych, zwoływania zebrań Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający dopuszcza powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom za
uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
11. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
12. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
13. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.
14. Zamawiający informuje, że do zapłaty za zobowiązania stosuje mechanizm podzielonej płatności
wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
18. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami: zgodnie z pkt 3 rozdziału A SIWZ.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Kontakt:
19. Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami:
Karol Mozolewski, tel. (85) 740 52 32;
e-mail: karol.mozolewski@pgedystrybucja.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.