Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utwardzenie istniejących nawierzchni oraz wykonanie wewnętrznych sieci uzbrojenia podziemnego

Przedmiot:

Utwardzenie istniejących nawierzchni oraz wykonanie wewnętrznych sieci uzbrojenia podziemnego

Data zamieszczenia: 2019-03-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Choczewo, z siedzibą w Choczewie
ul. Świerkowa 8
84-210 Choczewo
powiat: wejherowski
tel. 58-572-26-22, tel. 58-572-26-22
kamilla.worotynska@gdansk.lasy.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Choczewo
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty na:
Miejsce postoju leśnictwo Białogóra - utwardzenie istniejących nawierzchni oraz wykonanie
wewnętrznych sieci uzbrojenia podziemnego, na dz.nr. 24/7 w m. Białogóra na terenie
Nadleśnictwa Choczewo
2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1) opis przedmiotu zamówienia:
Planowana inwestycja położona jest na dz. nr 24/7 obr. Białogóra, Gmina Krokowa, Powiat Puck
na terenie Nadleśnictwa Choczewo. Zakres opracowania obejmuje utwardzenie istniejącej
Nawierzchni drogowej znajdującej się na przedmiotowej działce oraz wykonanie sieci uzbrojenia
podziemnego w celu podłączenia zaplanowanych stacji/skrzynek Technicznoserwisowych
z istniejącymi mediami. Przedmiotowa działka znajdująca się na granicy zabudowań oraz terenów
leśnych charakteryzująca się terenem płaskim, częściowo utwardzonym z wyst. obiektami
(latarnie, małe budynki), ogrodzona i z licznym zadrzewieniem, pełni po części funkcję strefy
postojowej/parkingu dla turystów i przejezdnych odwiedzających przedm. miejscowość oraz
okoliczne plaże. Obecnie na danej nieruchomości występuje plac postojowy o nawierzchni
utwardzonej z kruszyw i piasków posiadający liczne zaniżenia i deformacje w których zalega
woda opadowa. Pozostały układ drogowy (częściowo gruntowy z miejscowym utwardzeniem)
charakteryzuje się licznymi załomami w planie oraz deformacjami w samej nawierzchni co
wymaga gruntowanego utwardzenia oraz prostowania. W obrębie opracowania występują
również obiekty użyteczności publicznej (toalety i wc), do których prowadzą gruntowo-piaskowe
ścieżki, posiadające liczne deformacje nawierzchniowe.
W skład robót ziemnych wchodzą głównie roboty związane z usunięciem powierzchownym darni
w zakresie układu drogowego nie utwardzonego ( wraz z odwozem w miejsce wskazane przez
Zamawiającego) oraz profilowaniem i dogęszczeniem podłoża pod nawierzchnię drogową.
Dodatkowo zakres robót ziemnych obejmuje wykopy i zasypki związane z wykonaniem sieci
przyłączeniowych do zaplanowanych stacji/skrzynek technicznoserwisowych.
Wymagane kruszywo nawierzchniowe: Skalne Granitowe (pref. koloru bordowego).
Wymagane kruszywo na podbudowę: czysty przekrusz betonowy kl.I powstały z przekruszenia
betonów konstrukcyjnych kl. nie mniejszej niż B15, bez domieszek piasków, cegieł, ceramiki,
asfaltów oraz śmieci
Parametry proj. nawierzchni drogowej, założenia konstrukcyjno-nawierzchniowe oraz założenia
dla zakresu robót ziemnych i pozostałe zgodnie z projektem i przedmiarem.
Wody deszczowe odprowadzane będą powierzchniowo za pomocą pochyleń podłużnych
i poprzecznych, na tereny przyległe w zakresie danej działki. Projekt obejmuje również remont
gruntowny istn. kanalizacji deszczowej dn600 na dł 6m. Projekt zakłada wykonanie wewnętrznych
sieci podziemnych w zakresie doprowadzenia mediów do planowanych stacji/skrzynek
techniczno-serwisowych (doprowadzenie wody z istn. studni wodociągowej, doprowadzenie
prądu z istn. skrzynki prądowej, odprowadzenie ścieków do istn. sieci sanitarnej).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
- Projekt - koncepcja
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót Budowlanych
- Przedmiar robót (jako dokument pomocniczy).

Dokument nr: SA.270.1.18.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego
(świetlica nadleśnictwa).

Specyfikacja:
Zamawiający dopuszcza również możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz wszelkich informacji związanych z niniejszym postępowaniem za pomocą
faksu (58 572 26 06) lub drogą elektroniczną (kamilla.worotynska@gdansk.lasy.gov.pl).

Składanie ofert:
a. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Nadleśnictwa,
w terminie do dnia 01.04.2019 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
2) termin wykonania zamówienia: do 31.05.2019 r.

Wymagania:
3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: Zamawiający nie precyzuje warunków jakie powinni spełnić Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia;
4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy załączyć:
Do oferty należy załączyć:
1. formularz oferty - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert;
3. pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów i
oświadczeń składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą lub przepisów prawa. Treść pełnomocnictwa musi
jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest
upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza;
5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się
z wykonawcami:
a. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w języku polskim,
w formie pisemnej.
6) wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium: Zamawiający nie
wymaga wniesienia wadium.
7) termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert
8) opis sposobu przygotowywania ofert:
a. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
b. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub
złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez wykonawcę.
c. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
d. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opisane w przedstawiony poniżej
sposób:
.......................................
[nazwa (firma) wykonawcy
adres wykonawcy]
Nadleśnictwo Choczewo
ul. Świerkowa 8
84-210 Choczewo
Miejsce postoju leśnictwo
Białogóra - utwardzenie istniejących nawierzchni oraz
wykonanie wewnętrznych sieci uzbrojenia podziemnego, na dz.nr. 24/7 w m.
Białogóra na terenie Nadleśnictwa Choczewo (zn. spr.: SA.270.1.18.2019)
Nie otwierać przed dniem: 01.04.2019 r., godz. 10:15
10) opis sposobu obliczenia ceny:
a. Wykonawca określi w formularzu oferty (załącznik nr 1) wartość netto i wartość brutto oferty.
Podana cena oferty brutto będzie stanowiła wynagrodzenia ryczałtowe (art. 632 Kodeksu
cywilnego) Wykonawcy. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty
kosztorysu ofertowego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
zobowiązany będzie złożyć uproszczony kosztorys ofertowy przed podpisaniem umowy. Z
uwagi na przyjęty rodzaj wynagrodzenia, kosztorys ofertowy będzie pełnił funkcję dokumentu
pomocniczego, potwierdzającego wysokość ceny ryczałtowej określonej w formularzu
ofertowym;
b. cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem
płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku (grosze);
c. stawkę podatku od towaru i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na
dzień składania ofert,
d. rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich,
11) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
a. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium wyboru oferty: najniższa cena oferty - 100%, znaczenie kryterium - 100 pkt.
b. Opis kryterium: cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą
powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę.
c. Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddane będą wyłącznie oferty nie podlegające
odrzuceniu. Punkty za kryterium zostaną wyliczone według wzoru:
punkty za cenę = (cena brutto najniższa wśród ofert / cena brutto danej oferty) x 100pkt
d. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu
i uzyska najwyższą liczbę punktów.
e. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc
po przecinku.
12) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: po wyborze ofert, wybrany wykonawca
zobowiązany jest zawrzeć umowę z zamawiającym wg. wzoru określonego w zał. 2 do
niniejszego ogłoszenia.
13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda
wniesienia zabezpieczenia: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy: wzór umowy
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8
ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na
każdym jego etapie i bez podania przyczyny, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawców.

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia:
- Kamilla Worotyńska, tel. 58-572-26-22 (w sprawach formalnych)
- Paweł Milian, tel. 58-572-26-22 (w sprawach merytorycznych)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.