Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów hutniczych

Przedmiot:

Dostawa materiałów hutniczych

Data zamieszczenia: 2019-03-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: RAMB Sp. z o.o
Piaski nr 2
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
Telefon +48 44/737 78 01, Fax +48 44/ 737 78 00, tel.: 44 737 77 87, tel. 44 737 36 43
sebastian.sobczak@ramb.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonawca przystępując do udziału
w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on,
jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby przy pomocy których będzie realizować Umowę Zakupową oraz
jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa materiałów hutniczych zgodnie z poniższa tabela fZałacznik nr Ido SIWZ - Wykaz materiałów)
Lp Opis ilość j.m. Cena jedn. Wartość
1 Pręt 0 45 gat. 34CrNiMo6 Wyżarzony zmiękczająco (6 m - 26 szt.) 1950 kg
2 Pręt 0 110 gat. 34CrNiMo6 Wyżarzony zmiękczająco (6 m -14 szt.) 6270 kg
3 PRĘT FI35 S355J2 (6 m - 9 szt.) 410 kg
4 PRĘT FI12 S235 (6 m - 2 szt.) 11 kg
5 RURA FI 159 X 6,3 GAT.S355J2 (6 m -1 szt.) 145 kg

Dokument nr: 103/D/2019/SS

Specyfikacja:
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie
w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów RAMB Sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach
Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie:
https://ramb.pl/Przetargi. jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie
w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób. Informacje uzyskane
w postępowaniu objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody RAMB Sp. z o.o. Klauzula informacyjna
w sprawie ochrony danych osobowych związana z RODO dostępna jest stronie https://ramb.pl/przetargi.html
Po wykonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone negocjacje
cenowe lub aukcja elektroniczna. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu
pozostałych danych z ofert Wykonawcy. Warunki udziału w aukcji elektronicznej określa Regulamin udziału
w aukcji elektronicznej, który można pobrać ze strony internetowej www.ramb.pl
o Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie
internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://ramb.pl/przetargi.html i zobowiązuje się do ich
przestrzegania.

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
o Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres: sebastian.sobczak@ramb.pl
do dnia 25.03.2019 r. do godz. 11;00
o Oferta złożona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
o Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 10.04.2019 r.
III. MIEJSCE DOSTAWY ZAMÓWIENIA

o Magazyn Centralny RAMB Sp. z o. o., ul. Transportowa 1, Rogowiec w dni robocze (poniedziałek-piątek) w
godzinach 7:00-14:00.

Wymagania:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
IV. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE
o Atest dostarczanego materiału.
o Dowód dostawy w 2 egzemplarzach.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Dla swojej ważności oferta powinna zawierać:
o Pieczęć firmową,
o Datę sporządzenia,
o Adres lub siedzibę oferenta, dane osoby do kontaktu w sprawach oferty, numer telefonu, email, numer NIP,
REGON,
o Wartość całej oferty PLN wraz z kosztami transportu,
o Warunki płatności, przelew min. 30 dni liczony od daty otrzymania faktury VAT,
o Okres związania z ofertą - min. 30 dni (liczony od daty określającej termin złożenia oferty),
o Czytelny podpis osoby reprezentującej Wykonawcę.
VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
o Cena 100% przy spełnieniu pozostałych warunków wynikających z treści Zapytania dotyczących terminu
realizacji i jakości wykonania.
o W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
VIII. INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCY
o Złożenie oferty stanowi potwierdzenie akceptacji Ogólnych Warunków Zamówienia.
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Komisja przetargowa nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń,
upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią
umowy przedwstępnej.
Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w części lub
w całości bez podania przyczyn, prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, a także prawo do dalszych negocjacji.
Do Wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza zostanie skierowane zamówienie. Warunkiem zakończenia
postępowania zakupowego i skierowania zamówienia jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki
Zamawiającego.
O wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty strony biorące udział w postępowaniu zostaną poinformowane
drogą elektroniczną.
o Zamawiający może unieważnić prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia w dowolnym
momencie bez podania przyczyny.
o Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego
zamówienia, w tym również dokumentacja techniczna, treść i warunki umowy, mają charakter poufny
i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie
za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące
warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (umowy) PGE Polskiej Grupie
Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.

Kontakt:
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela
o w sprawach handlowych: p. Sebastian Sobczak w godzinach 7;00 -15;00 w dni robocze, tel.: 44 737 77 87,
e-mail: sebastian.sobczak@ramb.pl
o w sprawach technicznych: p. Łukasz Olejnik w godzinach 7;00 - 15;00 w dni robocze, tel. 44 737 36 43,
e-mail: lukasz.olejnik@ramb.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.