Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-03-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie
ul. R. Traugutta 27
11-400 Kętrzyn
powiat: kętrzyński
Tel. 89 752 28 60
dariusz.wojcik@tbs.ketrzyn.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174672
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w branży budowlano-konstrukcyjnej nad inwestycją pn.: Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Targowej 1 w Kętrzynie w ramach projektu objętego umową o dofinansowanie nr RPWM.04.03.02-28-0029/17-00 w okresie realizacji inwestycji (do 31 lipca 2019 r.) oraz w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych (36 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń).
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Targowej 1 w Kętrzynie w ramach projektu objętego umową o dofinansowanie nr RPWM.04.03.02-28-0029/17-00 w okresie realizacji inwestycji (do 31 lipca 2019 r.) oraz w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę (36 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń).
Cel zamówienia
Zapewnienie kontroli i nadzoru nad prawidłowością realizacji inwestycji oraz jej funkcjonowania w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.
Przedmiot zamówienia
Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej 1 w Kętrzynie, Dz. Nr 52. Stan obiektu do termomodernizacji: budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany w płn. - wsch. części Kętrzyna. Obiekt 3 kondygnacyjny, podpiwniczony, poddasze częściowo przeznaczone na cele mieszkalne. Wybudowany metodą tradycyjną. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej / strop nad piwnicą typu Kleina. Pozostałe stropy drewniane z ślepym pułapem. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna w większości wymieniona na PCV, reszta drewniana. Drzwi zewnętrzne drewniane. Na działce nie występują obiekty i obszary stanowiące przedmiot ochrony konserwatorskiej i archeologicznej ani obiekty i obszary stanowiące przedmiot ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie dotyczy.
Szczegółowy opis robót budowlanych przeznaczonych do objęcia nadzorem inwestorskim znajduje się w zał. nr 4 do zapytania ofertowego - Wyciąg z dokumentacji technicznej -- Targowa 1.
Wykonawca w okresie realizacji inwestycji zobowiązuje się do pobytu na terenie inwestycji w czasie wykonywania robót wymagających jego nadzoru, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu i nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Wykonawca zobowiązuje się również do dokumentowania swoich pobytów wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, objętych jego nadzorem.
Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania nieuwzględnionych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych, koniecznych i zamiennych bądź o konieczności rezygnacji z określonych robót.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względów bezpieczeństwa albo w celu zapobieżenia awarii, Wykonawca jest zobowiązany do zlecenia Wykonawcy robót budowlanych realizacji tych robót oraz zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu. Wykonawca winien również dokonać stosownego wpisu w dzienniku budowy.
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych obejmuje:
1) nadzór inwestorski nad prawidłowością realizacji robót, wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych w ramach napraw gwarancyjnych,
2) świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi konsultacji technicznej w zakresie pracy i eksploatacji robót budowlanych, zrealizowanych w ramach inwestycji.
Pobyt Wykonawcy na terenie inwestycji podczas świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością realizacji robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych w ramach napraw gwarancyjnych będzie konieczny jedynie w sytuacji uzgodnionej uprzednio z Zamawiającym.
Świadczenie usługi konsultacji technicznej w zakresie pracy i eksploatacji robót budowlanych, zrealizowanych w ramach inwestycji będzie realizowane w drodze kontaktów e-mailowych i telefonicznych.

CPV: 71247000-1

Dokument nr: 1174672, DT/999/19

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 kwietnia 2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 04-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27 w terminie do dnia 04 kwietnia 2019 r. do godziny 10.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem:
,,Oferta w postępowaniu w przedmiocie świadczenia usług nadzoru inwestorskiego w branży budowlano-konstrukcyjnej - modernizacja energetyczna budynków Wspólnot Mieszkaniowych - Znak sprawy DT/999_5/19. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert, tj. przed dniem 04 kwietnia 2019 r. godz. 10:30."

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: kętrzyński Miejscowość: Kętrzyn
Harmonogram realizacji zamówienia
Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Targowej 1 w Kętrzynie w ramach projektu objętego umową o dofinansowanie nr RPWM.04.03.02-28-0029/17-00 będzie miało miejsce w okresie realizacji inwestycji (do 31 lipca 2019 r.) oraz w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych (36 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń).

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który zapewni przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia uczestnictwo osoby/osób (co najmniej jednej na każdą realizowaną część przedmiotu zamówienia), posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, upoważniające do wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą opisane uprawnienia budowlane na każdą realizowaną część przedmiotu zamówienia.
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - sprawował czynności nadzoru inwestorskiego w branży budowlano-konstrukcyjnej nad wykonawstwem co najmniej 2 robót, polegających na modernizacji energetycznej budynku o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda oraz przedłożył dowody poświadczające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie określa warunków.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który zapewni przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia uczestnictwo osoby/osób (co najmniej jednej na każdą realizowaną część przedmiotu zamówienia), posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, upoważniające do wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą opisane uprawnienia budowlane na każdą realizowaną część przedmiotu zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie określa warunków.
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie określa dodatkowych warunków.
Warunki zmiany umowy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) zmiany terminu wykonywania robót budowlanych, mających być przedmiotem nadzoru inwestorskiego.
b) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego uzasadniających zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy.
c) nieprzewidzianych przez strony okoliczności mających wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy.
d) wystąpienia przypadku siły wyższej.
e) koniecznych dodatkowych uzgodnień lub uzyskania dodatkowych decyzji.
f) konieczności wprowadzenia istotnych zmian do dokumentacji projektowej na skutek wydanych decyzji pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji, o czas potrzebny do dokonania zmian.
g) gdy zaistnieje potrzeba wykonania dodatkowych robót budowlanych, ale wyłącznie o czas ich prowadzenia, jeżeli nie jest możliwe ich przeprowadzenie jednocześnie z zadaniem podstawowym.
2) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego uzasadniających zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy.
b) nieprzewidzianych przez strony okoliczności, mających wpływ na sposób wykonania przedmiotu umowy.
c) wystąpienia przypadku siły wyższej.
d) zmian obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na sposób wykonania przedmiotu umowy.
3) zmiany wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Do Formularza ofertowego, stanowiącego Zał. nr 1 do zapytania ofertowego, należy dołączyć:
1. Zał. nr 2 do zapytania ofertowego - Wykaz usług - wypełniony formularz dot. doświadczenia zawodowego Wykonawcy w zakresie sprawowania - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - czynności nadzoru inwestorskiego w branży budowlano-konstrukcyjnej nad wykonawstwem co najmniej 2 robót, polegających na modernizacji energetycznej budynku o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda oraz dowody poświadczające, że usługi te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane.
2. Zał. nr 3 do zapytania ofertowego - Wykaz osób - wypełniony formularz, obejmujący wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, upoważniające do wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą opisane uprawnienia budowlane na każdą realizowaną część przedmiotu zamówienia. Wykonawca dołączy do oferty kopie decyzji, nadających w/w osobom uprawnienia budowlane.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru prowadzonego dla Wykonawcy / wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy.
4. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.
5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
6. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofertowej.
9. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o. informacje dotyczące:
1) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie ze wskazaniem terminów złożenia oferty.
2) firmy oraz adresu Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo oraz ceny ofertowej oferty najkorzystniejszej cenowo.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze Wykonawcy stosowane będą następujące kryteria oceny:
Cena - waga: 100%
Punktacja w ramach kryterium ,,cena" (zakres: 0-100 punktów) zostanie wyznaczona w następujący sposób:
Ilość punktów dla danej oferty = (Cena brutto najkorzystniejszej oferty) / (Cena brutto oferty ocenianej) x 100.
Cena ofertowa powinna zostać wyrażona w PLN.
Cena oferty jest ceną ryczałtową; powinna zawierać koszty wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją zamówienia, w tym między innymi koszty: ubezpieczenia, organizacji, dojazdów do miejsca świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia. Przy ustalaniu ceny/wynagrodzenia ryczałtowego należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.
Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów wyliczonych według powyższego wzoru. Dla potrzeb oceny ofert, Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając wartości od części setnych zgodnie z zasadami arytmetyki.
Jeżeli dwie lub więcej ofert w postępowaniu zostanie złożonych z taką samą liczbą punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym oferty te nie mogą być wyższe niż pierwotne.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert opisanego w zaproszeniu do składania oferty.
Wykluczenia
1. Z udziału w postępowaniu wyklucza się:
1) Wykonawcę będącego podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
3) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
4) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
7) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
8) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);
9) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
10) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);
12) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
13) Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
14) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. TARGOWA 1 W KĘTRZYNIE
Adres
Targowa 1
11-400 Kętrzyn
warmińsko-mazurskie , kętrzyński
Numer telefonu
897524937
Fax
897522953
NIP
7421959867
Tytuł projektu
Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Targowej 1 w Kętrzynie
Numer projektu
RPWM.04.03.02-28-0029/17-00
Inne źródła finansowania
Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Efektywność Energetyczna
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych oraz ze środków budżetu państwa.

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dariusz Wójcik - inspektor ds. budowlanych - Dział Techniczny KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, Tel. 89 752 28 60, Fax: 89 752 29 53, e-mail: dariusz.wojcik@tbs.ketrzyn.pl lub biuro@tbs.ketrzyn.pl.
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tel. 89 752 28 60

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.