Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa artykułów elektrycznych oraz lamp

Przedmiot:

Dostawa artykułów elektrycznych oraz lamp

Data zamieszczenia: 2019-03-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Prudniku
ul. Kościuszki 76
48-200 Prudnik
powiat: prudnicki
tel.: 77 438 17 00, fax: 77 438 17 01, tel. 77 438 17 08
powiatpr@powiatprudnicki.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Prudnik
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: Dostawa artykułów elektrycznych oraz lamp w ramach realizowanego projektu pn. ,,Bliżej rodziny i dziecka - II edycja"
Zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Dostawa artykułów elektrycznych oraz lamp w ramach realizowanego projektu pn. ,,Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO)".
Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia (kod zamówienia na podstawie Wspólnego Słownika zamówień (CPV):
31520000-7
31520000-1
31520000-4
31224810-3
31510000
31521100
31680000
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów elektrycznych oraz lamp w ramach projektu pn. ..Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO). Wymagane warunki wyposażenia: w załączeniu.

CPV: 31520000-7, 31520000-1, 31520000-4

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.03.2019r., o godz. 13.00 w siedzibie
Zamawiającego w sali Konferencyjnej.

Specyfikacja:
Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul. Kościuszki 76, Wydział Organizacyjny. Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego lub telefonicznie -tel. 77 438 17 08. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Iimilia Cimochowska -Paluszek. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania przez wykonawcę pisemnych wniosków w sprawie prowadzonego postępowania.
W uzasadnionych przypadkach. Zamawiający może dokonać zmiany treści zaproszenia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę treści zaproszenia zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom.

Składanie ofert:
Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
o ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym formularzu Oferty,
o ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 27.03.2019r. do godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76. sekretariat - pok. 102, osobiście lub pocztą na adres zamawiającego Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik,
o na kopercie należy umieścić firmę (nazwę) i adres wykonawcy, nazwę i adres zamawiającego oraz napis: ,, Oferta na dostawę artykułów elektrycznych oraz lamp",
o oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
o wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.
o Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamów ienia.

Wymagania:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Prudnickiego (www.bip.powiatprudnicki.pl). Wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (dokument składany jest w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.