Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót...

Przedmiot:

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych

Data zamieszczenia: 2019-03-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
ul. Dobrzecka 18
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. 62 598 55 00, faks 62 598 55 01
zamowieniapubliczne@mzbm.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych w zasobie zarządzanym przez Zamawiającego tj. : budynkach mieszkalnych i użytkowych, budynkach służby zdrowia, lokalach mieszkalnych i użytkowych, lokalach gminy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, garażach, budynkach gospodarczych oraz na terenach zewnętrznych przynależnych do nieruchomości, w podziale na 2 części: Część 1: Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie instalacji sanitarnych w zasobie Zamawiającego z wyłączeniem nieruchomości służby zdrowia. Część 2: Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie instalacji sanitarnych w nieruchomościach służby zdrowia. 2. Rodzaj robót, zakres i warunki ich wykonania określony został w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 3. MZBM zarządza 298 budynkami, w tym : 174 budynkami komunalnymi, 26 budynkami procentowymi, 88 budynkami prywatnymi, 10 budynkami służby zdrowia oraz 2879 lokalami w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Część nr: 1 Nazwa: Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie instalacji sanitarnych w zasobie Zamawiającego z wyłączeniem nieruchomości służby zdrowia.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:jak w pkt.II.4 niniejszego ogłoszenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45330000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
Okres gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi za wady 30,00
termin płatności rachunku/faktury 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie instalacji sanitarnych w nieruchomościach służby zdrowia.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:jak w pkt.II.4. niniejszego ogłoszenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45330000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
Okres gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi za wady 30,00
termin płatności rachunku/faktury 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45330000-9

Dokument nr: 528320-N-2019, ZP.271.1.06.2019.GSZ

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.mzbm.kalisz.pl- zakładka "zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami SIWZ
Adres:
w siedzibie Zamawiającego w Kaliszu, ul. Dobrzecka 18 (parter:Biuro Obsługi Interesantów - Biuro Podawcze)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-08, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-04-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: A. W przypadku Części 1: a) wykonał (zakończył|) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 5 robót budowlanych (objętych oddzielną umową) w branży sanitarnej o łącznej wartości robót co najmniej 100.000 zł brutto (wartość branży sanitarnej bez branży ogólnobudowlanej i elektrycznej), które zostały wykonane należycie, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; b) skieruje do realizacji zamówienia osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami , która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65)). c) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, d) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne (D) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, B. W przypadku Części 2: a) wykonał (zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane (objęte oddzielną umową) w branży sanitarnej o łącznej wartości robót co najmniej 50.000 zł brutto (wartość branży sanitarnej bez branży ogólnobudowlanej i elektrycznej), które zostały wykonane należycie, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; b) skieruje do realizacji zamówienia osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami , która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65)). c) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, d) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne (D) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (spełniających warunki, o których mowa w pkt. III.1.3) lit. a)- w zakresie części, na którą składa ofertę) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik nr do SIWZ (Doświadczenie zawodowe). b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (spełniających warunek, o którym mowa w pkt III.1.3) lit. b),c),d) SIWZ) w zakresie części, na którą składa ofertę) - wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SIWZ (Wykaz osób).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wykonawca w terminie 3 od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.2. Wykonawca może złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 wraz z ofertą w przypadku, gdy nie należy do żadnej grupy kapitałowej, co znajdzie odzwierciedlenie w treści składanego oświadczenia. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.3.kosztorys ofertowy, sporządzony oddzielnie dla każdej części zamówienia , na które zostanie złożona oferta, opracowany zalecaną metodą kalkulacji uproszczonej, 4.stawkę roboczogodziny, narzuty procentowe, które zostały przyjęte do wyceny robót, 5.zestawienie M(materiałów) i S(sprzętu) wraz z ich cenami jednostkowymi. 6. przypadku gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienie) wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.7. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 8.W sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi udowodnić, Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentu (np. zobowiązania podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu, na zasadach którego polega Wykonawca), który określa w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, a w szczególności czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w określonych poniżej wysokościach, dla poszczególnych części: dla części 1: 5.500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych), dla części 2: 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), Wykonawca wnosi wadium w wysokości przewidzianej dla części, której dotyczy składana przez niego oferta. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, może wnieść wadium osobno dla każdej części, jak i łącznie z wyraźnym zaznaczeniem jakich części wniesione wadium dotyczy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi za wady 30,00
termin płatności rachunku/faktury 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.