Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
649z dziś
4515z ostatnich 7 dni
15777z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa koszy na odpady

Przedmiot:

Dostawa koszy na odpady

Data zamieszczenia: 2019-03-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. 616 477 200, faks 618 201 709
zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa koszy na odpady w 2019 roku
Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszy na odpady: - stalowych szarych montowanych na słupkach w ilości 100 sztuk; - betonowych wolnostojących w ilości 420 sztuk; - stalowych czarnych montowanych na słupkach w ilości 100 sztuk

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa stalowych szarych koszy montowanych na słupkach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kosz stalowy szary montowany na słupku - KOS-02-CH-UL/PL/SK/PA/TO/TZ (załącznik nr 3a do SIWZ); Opis produktu: - wysokość (od podłoża) 80 cm, średnica pojemnika 32 cm; pojemność: 37 l.; - materiał: pojemnik i konstrukcja: stal ocynkowana malowana proszkowo - grubość blachy pojemnika: min. - 1,5 ?0,1 mm - kolor: konstrukcja grafitowy (RAL 7043), półmatowy; pojemnik jasny szary (RAL 9006) - montaż poprzez zabetonowanie nogi w gruncie (noga - długość minimum 40 cm, dodatkowo zakończona śmigiełkiem); - kosz musi być wyposażony we wkład z blachy ocynkowanej posiadający uchwyty zapewniające jego łatwe wyciąganie z kosza; - kosz musi również posiadać system zabezpieczający (zamek) uniemożliwiający otwieranie kosza osobom postronnym (w ramach dostawy, dostarczonych musi zostać minimum 10 kluczy);
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa będzie realizowana w dwóch etapach: - Etap I - dostawa minimum 50 szt. szarych koszy na słupku - w terminie do dnia 01.07.2019 r. - Etap II - dostawa pozostałych szarych koszy na słupku - w terminie do dnia 30.08.2019 r.

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa betonowych koszy wolnostojących
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kosz betonowy wolnostojący - KOS-05-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ (załącznik nr 3b do SIWZ) Opis produktu: - wysokość 72 cm, średnica 53 cm, pojemność 70 l.; - materiał: beton płukany, struktura kamyków frakcji 3-5 mm; - wkład z blachy ocynkowanej (uwaga: wkład nie powinien wystawać ponad betonową część kosza);
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa będzie realizowana w dwóch etapach: - Etap I - dostawa minimum 150 szt. koszy betonowych - w terminie do dnia 01.07.2019 r. - Etap II - dostawa pozostałych koszy betonowych - w terminie do dnia 30.08.2019 r.

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa stalowych czarnych koszy montowanych na słupkach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kosz stalowy czarny montowany na słupku - KOS-01-S-UL/PL/SK (załącznik nr 3c do SIWZ) Opis produktu: - wys. 100 cm, wys. kosza: 50 cm, średnica: 34 cm. - materiał: stal malowana proszkowo, kolor czarny półmatowy; - montaż poprzez zabetonowanie nogi w gruncie (noga - długość minimum 40 cm, dodatkowo zakończona śmigiełkiem). - kosz musi być wyposażony we wkład z blachy ocynkowanej w kolorze czarnym, posiadający uchwyty zapewniające jego łatwe wyciąganie z kosza;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa będzie realizowana w dwóch etapach: - Etap I - dostawa minimum 50 szt. czarnych koszy na słupku - w terminie do dnia 01.07.2019 r. - Etap II - dostawa pozostałych czarnych koszy na słupku - w terminie do dnia 30.08.2019 r.

CPV: 34928480-6

Dokument nr: 528745-N-2019, DZ.TI.341.18.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdm.poznan.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera
Adres:
Zarząd Dróg Miejskich - Kancelaria pok. 08, przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-03, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5, terminie aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca składa wraz z ofertą wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ; W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: - dla części I - 500,00 zł; - dla części II - 1 000,00 zł; - dla części III - 500,00 zł
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres rękojmi za wady 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.