Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa podzespołów do modernizacji systemu zdalnego sterowania łącznikami w głębi...

Przedmiot:

Dostawa podzespołów do modernizacji systemu zdalnego sterowania łącznikami w głębi sieci SN

Data zamieszczenia: 2019-03-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
ul. Koźmiana 1
22-400 Zamość
powiat: Zamość
tel. (84) 539 21 00, fax. (84) 539 21 09
logistyka.oz@pgedystrybucja.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Procedurą Zakupów
PGE Dystrybucja S.A. z zachowaniem zasad określonych w SIWZ, z poszanowaniem zasad
zamieszczonych w Dobrych Praktykach Zakupowych PGE Dystrybucja S.A.
z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A.
(dokumenty dostępne na stronie: https://pgedystrybucja.pl/przetargi).
Zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.
Przedmiot zamówienia:
Dostawa podzespołów do modernizacji systemu zdalnego sterowania łącznikami w głębi sieci
SN na obszarze RE Jarosław
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zał. Nr1. SIWZ

Dokument nr: ZPD/0271/2019

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2 kwietnia 2019

Specyfikacja:
SIWZ do pobrania na stronie Zamawiającego: www.pgedystrybucja.pl

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1, bud. A, Recepcja
Termin składania ofert: 2019-04-02 godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 15.05.2019 r.

Wymagania:
Kryteria wyboru oferty: 100% cena
Warunki udziału w postępowaniu:
zgodnie z pkt 8 SIWZ.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
8.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
8.2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
8.3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
8.4.Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na podstawie dokumentów załączonych
do oferty wymienionych w pkt 9 SIWZ, zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia.
8.5.Zamawiający wykluczy z postępowania:
a.Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub innych wymagań
określonych przez Zamawiającego,
b.Wykonawcę który nie wykonał umowy zawartej przez PGED lub inne Spółki z GK PGE lub wykonał
ją nienależycie, albo odmówił zawarcia umowy po przeprowadzonym postępowaniu zakupowym
c.ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto
postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne
d.Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu
lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa
e.Wykonawca został umieszczony na liście Wykonawców niekwalifikowanych zgodnie
z Procedurą Ogólną Systemu Oceny i Kwalifikacji Wykonawców obowiązująca w PGE Dystrybucja SA.
8.6.Nie wniesienie wadium przez Wykonawcę (jeśli jest wymagane zgodnie z pkt 13 SIWZ) do upływu
Zamość, dn. 22 marca 2019
Strona 1 z 3terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
8.7.W Postępowaniu zakupowym Zamawiający może również zdecydować o wykluczeniu Wykonawców
będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub
osobą prawną, których odpowiednio wspólnika spółki jawnej, partnera, członka zarządu,
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Powyższe dotyczy również
wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.
Dokumenty żądane od Wykonawcy
zgodnie z pkt 9 SIWZ.
9.1.Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed terminem składania ofert.
9.2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 4.
9.3.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy przez osobę podpisującą dokumentację ofertową,
jeżeli nie wynika ono z innych dołączonych do oferty dokumentów.
9.4.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
9.5.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
9.6.Zaakceptowany projekt umowy zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ
9.7.Inne zgodnie z Załącznikiem 2 do SIWZ.
9.8.Forma złożenia dokumentów:
a)Dokumenty wymienione powyżej mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenie na każdej zapisanej stronie) zgodnie z
zasadami reprezentacji,
b)Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy
przedstawiona kserokopia jest nieczytelna, niepełna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej
prawdziwości, a Zamawiający nie może tego sprawdzić w inny sposób.
Inne warunki:
Informacja o sposobie porozumiewania się Organizatora Postępowania z Wykonawcami.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie.
Dokumenty przesłane drogą elektroniczną: fax. 539 21 09, e-mail logistyka.oz@pgedystrybucja.pl,
należy niezwłocznie przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej.
Zamawiający będzie się porozumiewał z Wykonawcami pisemnie, za pomocą faksu, drogą
elektroniczną na adres podany przez Wykonawcę.
Zamość, dn. 22 marca 2019
Strona 2 z 3Wadium: nie jest wymagane
Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
nie dotyczy
Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej lub negocjacjach handlowych
nie dotyczy
Okres związania ofertą: 45
dni.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Kontakt:
Osoba do kontaktów w sprawach technicznych; .
w sprawach merytorycznych;
Krzysztof Derdziuk, e-mail:
logistyka.oz@pgedystrybucja.pl
Osoba do kontaktów w sprawach technicznych; .
w sprawach merytorycznych;
Krzysztof Derdziuk, e-mail:
logistyka.oz@pgedystrybucja.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.