Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd i konserwacja węzła CO wraz z układem zasilania zimną wodą hydrantów p.poż

Przedmiot:

Przegląd i konserwacja węzła CO wraz z układem zasilania zimną wodą hydrantów p.poż

Data zamieszczenia: 2019-03-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 5017829, 539 548 408
gustaw.gaweda@mnisw.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przegląd i konserwacja węzła CO wraz z układem zasilania zimną wodą hydrantów p.poż.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Stałe, comiesięczne usługi konserwacji automatyki węzła cieplnego wraz z układem zasilania zimną wodą hydrantów p.poż. znajdującego się w budynku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie przy ul. Wspólnej 1/3.
W przypadku zainteresowania zapraszam do złożenia oferty.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonywanie w budynku Ministerstwa przy ulicy Wspólnej 1/3 (główne wejście od ulicy Hożej 20) jeden raz w miesiącu przeglądu oraz konserwacji:
1. Automatyki węzła cieplnego polegającej na:
1) sprawdzaniu poprawności działania liczników energii cieplnej,
2) sprawdzaniu poprawności działania oraz regulacji automatyki pogodowej,
3) sprawdzaniu poprawności działania czujników zewnętrznych i wewnętrznych,
4) sprawdzaniu poprawności działania zaworów regulacyjnych, siłowników elektrycznych, wyłączników krańcowych,
5) przełączaniu pracy węzła cieplnego na sezon letni i uruchamianie go na sezon grzewczy,
6) sprawdzaniu poprawności działania filtrów i magneto-odmulaczy po stronie sieciowej węzła,
7) usuwaniu drobnych przecieków po stronie sieciowej węzła związanych z urządzeniami automatyki,
8) udzielaniu wskazówek związanych z działaniem instalacji wewnętrznych oraz programowaniu wartości temperatury w zależności od potrzeb użytkowników,
Strona 2 z 4
Przegląd i konserwacja węzła CO wraz z układem zasilania zimną wodą hydrantów p.poż.
9) sprawdzaniu poprawności działania pomp centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego oraz ich kresowemu przełączeniu,
10) sprawdzaniu działania układu regulatora różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu,
11) sprawdzaniu poprawności działania i regulacji stacji stabilizacji ciśnienia Elkomat Eder, kontroli minimalnego i maksymalnego ciśnienia instalacji (EAC),
12) sprawdzaniu poprawności działania i regulacji urządzenia do uzupełniania wody i odgazowania (EAWU).
2. W stacji uzdatniania i dozowania inhibitorów korozji w funkcji uzupełnianej wody:
1) okresowych analizach stopnia twardości wody w instalacjach grzewczych,
2) analizach sprawności złoża jonitowego,
3) regeneracji złoża z uzupełnianiem środka regenerującego.
3. Układu zasilania zimną wodą hydrantów p.poż. polegającej na:
1) sprawdzaniu poprawności pracy układu hydroforowego podnoszenia ciśnienia,
2) sprawdzaniu poprawności pracy regulatora ciśnienia wyjściowego,
3) sprawdzaniu poprawności pracy naczynia zbiorczego wysokociśnieniowego, przeciwciśnienia azotu/powietrza,
4) udziale w badaniach wydajności hydrantów p.poż w tym też regulacji układu hydroforowego p.poż. do wymaganych parametrów.

Dokument nr: BDG.WAT.2720.49.2019.GG

Specyfikacja:
WIZJA LOKALNA
1. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert zostanie zorganizowana wizja lokalna w celu umożliwienia uzyskania informacji pod kątem prawidłowego sporządzenia oferty.
2. Udział w wizji nie jest obowiązkowy. Zamawiający ustala jeden termin wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu: 28 marca 2019 r. o godz. 11:00. Innego terminu wizji lokalnej nie przewiduje się.
3. Spotkanie przedstawicieli Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego odbędzie się przy wejściu głównym do budynku przy ul. Hożej 20 w Warszawie.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w terminie do dnia 02 kwietnia 2019 roku, drogą mailową na adres: gustaw.gaweda@mnisw.gov.pl
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.05.2019 roku do 30.04.2022 roku.

Wymagania:
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być:
a) podpisana - za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (wskazaną we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie);
b) zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający nie dopuszcza: składania ofert częściowych, składania ofert wariantowych.
OCENA ZŁOŻONYCH OFERT
1. Kryterium oceny ofert będzie cena 100%. Zamawiający dokona oceny ofert spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Cena brutto jest ceną ostateczną określającą maksymalne wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia (musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia).
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia (w wyznaczonym terminie) ofert dodatkowych (Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach).
V. WYNIK POSTĘPOWANIA
1. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zawrze umowę o udzielenie zamówienia publicznego (wzór umowy stanowi załącznik nr 1).
VI. INNE INFORMACJE
1. Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do podpisania umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo (bez konieczności podania przyczyny) do:
1) odstąpienia od realizacji zamówienia;
2) zmiany terminu realizacji zamówienia;
3) unieważnienia zamówienia.

Kontakt:
Osoba do kontaktu z Wykonawcami - Pan Gustaw Gawęda, tel. 22 5017829, 539 548 408, e-mail: gustaw.gaweda@mnisw.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.