Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wraz z montażem urządzenia z oprogramowaniem serwerowym IT

Przedmiot:

Dostawa wraz z montażem urządzenia z oprogramowaniem serwerowym IT

Data zamieszczenia: 2019-03-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLIMARKY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Bieszczadzka 10 a
35-082 Rzeszów
powiat: Rzeszów
48 17 85 05 200 Fax 48 17 85 05 205
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175178
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa wraz z montażem urządzenia z oprogramowaniem serwerowym IT - 4 szt.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzenia z oprogramowaniem serwerowym IT - 4 szt.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę wraz z montażem urządzenia z oprogramowaniem serwerowym IT - 4 szt.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz montażem urządzenia z oprogramowaniem serwerowym IT - 4 szt.:
a) Serwer z oprogramowaniem,
b) System zarządzania siecią LAN,
c) System bezprzewodowej sieci WiFi,
d) System zasilania awaryjnego.
Specyfikacja poszczególnych urządzeń znajduje się w Załączniku nr 4 - Specyfikacja urządzeń IT.
Przedmiot zamówienia obejmuje transport DDP Zaczernie.

CPV: 48820000-2

Dokument nr: 1175178

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 01-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać pod adresem: POLIMARKY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Bieszczadzka 10 a, 35 - 082 Rzeszów, nie później niż do dnia 01.04.2019 r. do godz. 10:00.
Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu.
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:
a. Nazwą i adresem Zamawiającego,
b. Nazwą i adresem Wykonawcy,
c. Adnotacją ,,Oferta do zapytania ofertowego z dnia 22.03.2019 r. - Dostawa wraz z montażem urządzenia z oprogramowaniem serwerowym IT - 4 szt.. Nie otwierać do dnia 01.04.2019 r. do godziny 11:00".
3. Oferty złożone w inny sposób, w tym w szczególności za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej, nie będą rozpatrywane.
4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko 1 oferty.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
8. W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Zaczernie
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany w ciągu maksymalnie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.
2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru przez komisję Zamawiającego, w którym Zamawiający potwierdzi wykonanie przedmiotu zamówienia bez uwag i zastrzeżeń.
3. Zmiana powyższych terminów może zostać dokonana przez Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 3.4 niniejszego zapytania jak również w przypadku, gdy na skutek przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia (w tym prowadzonych negocjacji lub konieczności szczegółowej weryfikacji złożonych ofert) wykonanie przedmiotu zamówienia nie będzie możliwe we wskazanym powyżej terminie.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Potencjał techniczny
Szczegółowy opis został zawarty w Zapytaniu ofertowym pkt. 3 Warunki udziału w postępowaniu ppkt. 3.1 Potencjał techniczny.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Szczegółowy opis został zawarty w Zapytaniu ofertowym pkt. 3 Warunki udziału w postępowaniu ppkt. 3.2 Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Dodatkowe warunki
Szczegółowy opis został zawarty w Zapytaniu ofertowym pkt. 3 Warunki udziału w postępowaniu ppkt. 3.3 Dodatkowe warunki.
Warunki zmiany umowy
Dokonywanie istotnych zmian postanowień umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą możliwe jest w przypadku gdy potrzeba taka wyniknie w związku ze zmianą:
- wniosku o dofinansowanie lub umowy o dofinansowanie realizacji Projektu,
- danych stron (w tym firmy, adresu, statusu prawno-organizacyjnego),
- terminów realizacji poszczególnych działań i etapów Projektu określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu,
- treści innych dokumentów dotyczących Projektu (w tym ustaw, rozporządzeń, Wytycznych),
- zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub na zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek Wykonawcy (pod warunkiem, że podstawą takiego wniosku są okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności).
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Uzupełnioną i podpisaną ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w walucie EURO. W przypadku złożenia oferty w walucie EURO, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN w celu porównania ofert, wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia przedmiotowego postępowania (z dnia ogłoszenia niniejszego ogłoszenia w bazie konkurencyjności) . Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2. Uzupełnione i podpisane oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
3. Do oferty należy dołączyć opis precyzujący parametry techniczne zaoferowanych urządzeń wchodzących w zakres dostawy.
4. Do oferty należy dołączyć referencje poświadczające należyte wykonanie umowy.
5. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
7. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
8. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w oryginale, być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. Jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (aktualnego odpisu z KRS lub wpisu w CEIDG), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, uprawniające daną osobę do podpisania oferty. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferta powinna zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną, której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z właściwego dokumentu, np. odpisu z rejestru handlowego, pełnomocnictwa.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona wyboru oferty o największej sumie liczby punktów. Maksymalna łączna ilość punktów wyniesie 100 pkt.
Kryteria oceny ofert:
a) Cena brutto oferty (maksymalnie 80 pkt),
b) Okres gwarancji (maksymalnie 20 pkt),
2. Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) Cena brutto oferty (maksymalnie 80 pkt)
80 - (cena oferty - cena najniższej oferty/cena oferty*80) = uzyskana liczba punktów w kategorii
b) Okres gwarancji (maksymalnie 20 pkt)
Gwarancja na okres do 60 miesięcy włącznie - 0 pkt,
Gwarancja na okres powyżej 60 do 72 miesięcy włącznie - 10 pkt,
Gwarancja na okres powyżej 72 do 84 miesięcy włącznie - 20 pkt,
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
POLIMARKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres
Bieszczadzka 10A
35-082 Rzeszów
podkarpackie , Rzeszów
Numer telefonu
48 17 85 05 200
Fax
48 17 85 05 205
NIP
8133680156
Tytuł projektu
Uruchomienie produkcji innowacyjnych kompozytowych mieszanek ceramizujących opartych na poliolefinach oraz znacząco ulepszonych modyfikowanych tworzyw sztucznych.
Numer projektu
POIR.03.02.01-18-0005/16-00
Załączniki

Załącznik nr 5 - Mapa
Załącznik nr 4 - Specyfikacja urządzeń IT
Załącznik nr 3 - Wzór Umowy
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Leszek Kramarz

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.