Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów elektrycznych

Przedmiot:

Dostawa materiałów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2019-03-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: RAMB Sp. z o.o. Bełchatów
Piaski 2
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel. +48 44 737 78 01, faks: 44 737 78 00, tel.: 44 737 77 93,, 44 737 78 35
marcin.adaszek@ramb.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: nie żąda
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób. Informacje uzyskane w postępowaniu objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody RAMB Sp. z o.o.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
4.1. Ogólna charakterystyka Zamówienia: Dostawa materiałów elektrycznych wg zakresu dostawy
wyspecyfikowanego w zestawieniu nr 1 do SIWZ.

Dokument nr: 104/D/2019/MA

Otwarcie ofert: . Miejsce i termin otwarcia ofert.
17.5.1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego na posiedzeniu niejawnym.

Specyfikacja:
Zakupowych dostępnych na stronie : https://www.ramb.pl/przetarRi.html z uwzględnieniem Kodeksu Etyki dostępnym na stronie : https://www.ramb.pl/przetargi.html , które nie jest objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wewnętrzne RAMB Sp. z o.o.

Składanie ofert:
17.3. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie RAMB Sp. z o.o., Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów terminie do dnia 01.04.2019 r. do godziny 15;00 lub przesłać na wyżej wymieniony adres. Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach od 7;00 do 15;00

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji i warunki dostawy:
7.1. Wymagany termin realizacji Zamówienia:
do 10 tygodni od daty przesłania zamówienia
8. Miejsce realizacji Zamówienia:
8.1. Magazyn RAMB Sp. z o.o. Magazyn Turów zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wymagania:
4.2. Okres gwarancji jakości na dostarczone w ramach Dostawy przedmioty zamówienia zgodnie z załączonym projektem umowy - Załącznik nr 2 .
5. Oferty częściowe:
5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Oferty wariantowe:
6.1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
8.2. Wraz z dostawą Dostawca dostarczy:
8.2.1. Certyfikaty;
8.2.2. Deklaracje zgodności CE
8.2.3. Certyfikat bezpieczeństwa CE
8.2.4. Karty gwarancyjne
8.2.5. Dokumenty jakościowe
9. Opis warunków udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
9.1. O realizację zamówienia może ubiegać się Dostawca, który spełnia następujące warunki:
9.1.1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
9.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
9.1.3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
9.1.4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia;
Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia:
- Dostawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia udzielonego im przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonali je z nienależytą starannością;
- Dostawców, którzy znajdują się w sporze z PGE S.A. lub spółką GK PGE, w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego wykonawcę na rzecz PGE
S.A. lub Spółki GK PGE,
- Dostawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego,
- Dostawców, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku, do których wszczęto postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, bądź naprawcze,
- Dostawców, którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowania o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia.
9.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą spełnia/ nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.
10. Wymagane dokumenty, jakie musza być dostarczone w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
10.1. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym, o którym mowa w pkt. 9.1 SIWZ - Załącznik nr 3 do SIWZ.
10.2. Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności - Załącznik nr 4 do SIWZ.
10.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10.5. Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w oryginale, a jeżeli zostaną dostarczone w formie kserokopii, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do tych czynności tj. przez osoby uprawnione do reprezentowania Dostawców w obrocie prawnym i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.3. i składa oświadczenie potwierdzające, że:
10.5.1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego;
10.5.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
10.5.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Dokument, o którym mowa powyżej sporządzony w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Przekazywanie oświadczeń i dokumentów.
11.1. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej.
11.2. Pozostałe wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazane pisemnie za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną pod warunkiem dostarczenia ich przed wyznaczonym terminem i pod warunkiem ich czytelności i zgodności z oryginałem.
13. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
13.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z projektem umowy.
14. Termin związania ofertą:
14.1. Dostawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Dostawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Dostawca może przedłużyć termin związania ofertą z własnej inicjatywy.
15. Opis sposobu przygotowania ofert i forma oferty.

15.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i odnosić się do wszystkich aspektów dotyczących przedmiotu Zamówienia określonych w SIWZ.
15.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
15.3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Dostawcy zgodnie z zasadą reprezentacji danego Dostawcy wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy, (np. Krajowy Rejestr Sądowy) bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników, dla których należy załączyć pełnomocnictwo. Dokument ustanowienia pełnomocnictwa winien być dołączony do oferty. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
15.4. Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny być dołączone w oryginale lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.
15.5. Poświadczenie za zgodność oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu daty i klauzuli ,,za zgodność z oryginałem" oraz podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Dostawcy lub należycie umocowanej.
15.6. Cena oferty netto musi być podana cyfrowo i słownie.
15.7. Wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty Dostawca składa w jednym egzemplarzu. Każdy z Dostawców składa tylko jedną ofertę i podaje cenę w polskich złotych (PLN).
15.8. Oferta musi być przygotowana w 1 (jednym) egzemplarzu w formie pisemnej.
15.9. Dostawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania Ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni robocze przed upływem terminu związania Ofertą, zwrócić się do Dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
15.10. Dostawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania Ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
16. Oferta przetargowa powinna zawierać niżej wymienione elementy:
16.1. Ceny jednostkowe netto/[szt., kg, mb, kpl. itp.] dla każdej pozycji, na warunkach DDP Piaski nr 2 (magazyn Zamawiającego lub miejsce wskazane przez Zamawiającego).
16.2. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt.10 SIWZ.
16.3. Zaparafowany projekt Umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
16.4. Potwierdzenie terminu dostaw i gwarancji.
16.5. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty i aukcji elektronicznej, nr telefonu i e-mail.
17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
17.1. Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu, sposobu, warunków i zasad wysyłki wyrobów należy przedstawić w dodatkowym załączniku do oferty, o ile nie można ich wskazać w ofercie.
17.2. Oferta w formie pisemnej powinna być umieszczona w kopercie, koperta musi być zamknięta, zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta musi być oznakowana w sposób następujący:
RAMB Sp. z o.o.
Piaski nr 2 97-400 Bełchatów
,,104/D/2019/MA - Dostawa pulpitów, skrzyń i szaf elektrycznych.
UWAGA! Koperta musi być oznaczona nazwą Dostawcy

17.5.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość obecności Dostawców podczas otwarcia kopert z ofertami.
17.6. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty.
17.6.1. Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
17.6.2. Dostawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany do złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu, jak o tym stanowi pkt. 17.2, dodatkowo oznaczonym wyrazem ,,ZMIANA".
17.6.3. Dostawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie oświadczenie w opakowaniu, jak o tym stanowi pkt. 17.2, dodatkowo oznaczonym napisem ,,WYCOFANIE".
18. Zasady badania ofert, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
18.1. Sprawdzenie prawidłowości sporządzenia ofert pod kątem wymogów określonych przez Zamawiającego w SIWZ
18.2. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. W zaoferowanej cenie Zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania finansowe wynikające ze stosownych ustaw.
18.3. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena netto w walucie polskiej.
19. Kryteria wyboru, jakim będzie się kierował Zamawiający przy wyborze ofert.
19.1. Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena netto/ szt., kg, mb kryterium: 100% przy zachowaniu pozostałych danych z ofert zgodnych z SIWZ.
20. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
20.1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert.
20.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące specyfikacji należy kierować pisemnie na adres Zamawiającego pocztą, faksem na nr wskazany w punkcie 2.10 lub e-mail na adres wskazany w punkcie 2.11 SIWZ.
20.3. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego SIWZ, Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Dostawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego, jeżeli uprzednio zamieścił tam ogłoszeniu o zamówieniu niepublicznym.
20.4. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje będą przekazywane Dostawcom na równych zasadach.
20.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Dostawcom, którym przekazał SIWZ, a także zamieszcza ją na stronie internetowej, jeżeli uprzednio zamieścił tam ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym.
20.6. SIWZ należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
20.7. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Dostawcom przez inne osoby niż uprawnione do kontaktowania się z Dostawcami.
20.8. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Dostawców.
21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
21.1. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki Zamawiającego.
21.2. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Dostawców, którzy w terminie złożyli oferty.
21.3. Dostawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania Umowy uwzględniającej zapisy projektu Umowy - Załącznik nr 2.
21.4. Jeżeli postępowanie przetargowe zostanie zakończone udzieleniem zamówienia o wartości nie przekraczającej 200 000,00 zł/netto Zamawiający skieruje do Dostawcy/Wykonawcy zamówienie /bez umowy/ określające szczegółowe warunki zawartego kontraktu. W tym przypadku kryterium udzjelenia zamówienia jest również akceptacja warunków umowy stanowiącej Załącznik nr 2.
22. Informacje dodatkowe dla Dostawcy:
22.1. Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Dostawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania Dostawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
22.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyn, prawo swobodnego wyboru Dostawcy, a także prawo do dalszych negocjacji.
22.3. Zamawiający zastrzegamy sobie również prawo, po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, do przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Dostawcy. Warunki udziału w aukcji elektronicznej określa Regulamin udziału w aukcji elektronicznej, który można pobrać ze strony internetowej www.ramb.pl.
22.4. Parametrem licytowanym w aukcji elektronicznej będą dla każdej części zamówienia ceny jednostkowe z oferty Dostawcy, który zaproponował najniższą cenę całkowitą wdanej części zamówienia.
22.5. Wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego Zamówienia, w tym również dokumentacja techniczna, treść i warunki umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego Zamówienia (umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.
22.6. Dostawca ma prawo nie później niż w terminie składania Oferty zastrzec, że nie mogą być ujawniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Informacje takie powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
22.7. W przypadku stwierdzenia, iż Dostawca, którego oferta została wybrana - uchyla się od zawarcia umowy. Komisja Przetargowa może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert uznanych za ważne. Ponadto Zamawiający może zdecydować, o wykluczeniu Dostawcy z udziału w postępowaniach zakupowych prowadzonych w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zaistnienia okoliczności, o której mowa w ppkt. 22.7.
22.8. Załączniki dołączone do zaproszenia stanowią jego integralną część.
22.9. Komisja przetargowa nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń, upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
22.10. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego.

Uwagi:
Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych związana z RODO dostępna jest stronie https://ramb.pl/przetargi.html

Kontakt:
Osoby, do kontaktów z Dostawcami w zakresie udzielania informacji dotyczących zapisów specyfikacji.
12.1. w sprawach ogólnych: p. Marcin Adaszek w godzinach 7;00 - 15;00 w dni robocze, tel.: 44 737 77 93, e-mail: marcin.adaszek@ramb.pl
12.2. w sprawach technicznych: p. Rafał Kowalik w godzinach 7;00 - 15;00 w dni robocze, nr tel. 44 737 78 35 e-mail: rafal.kowalik@ramb.pl
12.3. w sprawach technicznych: p. Dariusz Piskuła w godzinach 7;00- 15;00w dni robocze, nr tel. 44 737 78 08 e-mail: dariusz.plskula@ramb.pl
12.4. w sprawach technicznych: p. Adam Kozłowski w godzinach 7;00 - 15;00 w dni robocze, nr tel. 44 737 78 40 e-mail: adam.kozlowski@ramb.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.