Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiału kamiennego

Przedmiot:

Dostawa materiału kamiennego

Data zamieszczenia: 2019-03-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Zabierzów
Rynek 1
32-080 Zabierzów
powiat: krakowski
tel. 12 285 21 16, fax: 12 285 21 09
zabierzow@zabierzow.org.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zabierzów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dostawa materiału kamiennego na potrzeby Gminy Zabierzów w 2019 roku."

Urząd Gminy Zabierzów zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

,,Dostawa materiału kamiennego na potrzeby Gminy Zabierzów w 2019 roku."

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje remont:

1) dostawa mieszanki kamiennej 0-31,5 mm (porfir, diabaz, dolomit) wraz z wbudowaniem i

uwałowaniem przy użyciu walca samobieżnego w ilości 1000 ton,

2) dostawa mieszanki kamiennej 0-63 mm (porfir, diabaz, dolomit) wraz z wbudowaniem i

uwałowaniem przy użyciu walca samobieżnego w ilości 800 ton,

3) dostawa mieszanki kamiennej 0-16 mm (porfir, diabaz, dolomit) wraz z wbudowaniem i

uwałowaniem przy użyciu walca samobieżnego w ilości 500 ton,

Składanie ofert:
Ofertę cenową (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) należy złożyć do dnia 29.03.2019 r., do godziny 12:00, w Biurze Obsługi Interesanta, Urząd Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 29.11.2019 r.

Wymagania:
Informacje dotyczące gwarancji lub przeniesienia praw autorskich (o ile dotyczy):

nie dotyczy.

Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia np. utrudnienia bądź szczególna ostrożność przy realizacji zamówienia (o ile dotyczy): nie dotyczy.
5. Istotne dla zamawiającego postanowienia:

1) wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (podpisany egzemplarz należy załączyć do oferty),

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej (dokument należy załączyć do oferty).

Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w zapytaniu ofertowym.
W cenie tej należy uwzględnić także inne koszty o ile Oferent je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia itp.).

Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłyby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena
2) Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru, w szczególności w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty.

3) Każdy podmiot może złożyć tylko jedna ofertę.

4) Dopuszcza / Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5) Dopuszcza / Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kontakt:
Osoba/y uprawniona/e do kontaktów: Włodzimierz Francuz, tel. 12 283-07-02, fax 12 285-21-09 e-mail w.francuz@zabierzow.org.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.