Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana stolarki okiennej PCW w lokalach mieszkalnych gminnych

Przedmiot:

Wymiana stolarki okiennej PCW w lokalach mieszkalnych gminnych

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju
ul. 1 Maja 55
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel. (32) 47-87-001 fax: (32) 47-62-952
logistyka@mznjastrzebie.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty
1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. I Maja 55 jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: ,,Wymiana stolarki okiennej PCW w lokalach mieszkalnych gminnych".
2. Przedmiotem zadania są roboty polegające na demontażu stolarki okiennej drewnianej lub PCW (rama i profil min. sześciokomorowy) i montażu 55 sztuk okien PCW wraz z robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju w ilości planowanej: 165,06 nr.
2.1. Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera STWiOR wraz z załącznikami (Załącznik nr 3 do Zaproszenia). Zakres ilościowy określa przedmiar robót (Załącznik nr 4 do Zaproszenia). Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy, który określa jedynie minimalny zakres robót. Wycena robót powinna opierać się na opisie robót wraz z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych czynności, materiałów i nakładów niezbędnych do wykonania zadania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót nie ujętych w przedmiarze robót i STWiOR a niezbędnych do realizacji zadania jako całości - należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty. STWiOR oraz przedmiar robót są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, który stanowi integralny Załącznik nr 2 do Zaproszenia.

Składanie ofert:
6.1. Oferty można składać:
1) w formie pisemnej: w siedzibie MZN w Biurze Podawczym MZN (pokój nr 11) albo
2) w fonnie elektronicznej (w formacie nieedytowalnym) - skan dokumentów: na adres e-mail: logistyka@mznjastrzebie.pl .
6.1.1. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną uwzględnia się datę i godzinę wpłynięcia oferty na serwer Zamawiającego, a nie datę i godzinę wysłania wiadomości elektronicznej przez Wykonawcę. Pojemność maksymalna jednej wiadomości e-mailowej na skrzynce Zamawiającego wynosi 10 MB danych, stąd zaleca się podzielenie przez Wykonawcę oferty na większą ilość wiadomości.
6.2. Termin składania ofert (do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę e-mail Zamawiającego): do dnia 02.04.2019 r. do godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: maksymalnie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy
3.1. Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania umowy zobowiązany jest do dokonania pomiarów stolarki z natury i przedstawienia zestawienia z w/w pomiarów inspektorowi nadzoru.
3.2. Dokonanie pomiarów i ustalenie ostatecznej listy stolarki do wymiany - do 30 dni od zawarcia umowy.
3.3. Odbiór robót: do 14 dni od daty pisemnego prawidłowego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru.

Wymagania:
4. Wymagania wobec Wykonawcy:
4.1. Posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń lub z ograniczeniami do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (minimum 1 osoba).
4.2. Posiadanie aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na dzień składania dokumentu dla osoby wskazanej w pkt 4.1. wyżej.
5. Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty
5.1. Okres gwarancji: minimum 5 lat; okres rękojmi: 5 lat.
6. POSTAĆ OFERTY
6.3. O ważności złożenia oferty (zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej) będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego (siedziby lub skrzynki pocztowej).
6.4. Oferty przesłane drogą pocztą oraz elektroniczną będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do Zamawiającego w wyznaczonym terminie.
6.5. Oferty złożone drogą pocztową po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane - zostaną zwrócone bez otwierania. W przypadku braku danych identyfikacyjnych na kopercie, koperta zostanie otwarta i odesłana na adres wskazany w ofercie. Oferty złożone drogą elektroniczną po wyznaczonym terminie - nie będą rozpatrywane.
6.6. Cofnięcie oferty może nastąpić do dnia i godziny wskazanej w pkt 6.2. wyżej - przed terminem składania ofert.
6.7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma informację o tym przed upływem terminu składania ofert. Wprowadzenie zmian lub wycofanie oferty winno być złożone tak, jak oferta, z tym, że na kopercie lub w temacie wiadomości e-mail powinny znaleźć się napisy ,,ZMIANA OFERTY", ,,WYCOFANIE OFERTY". Wykonawca nie może wycofać oferty, ani też zmienić jej treści po upływie oznaczonego terminu składania ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.