Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty drogowe remontowe w zakresie: napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni...

Przedmiot:

Roboty drogowe remontowe w zakresie: napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz napraw i konserwacji urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mirsk
ul. Plac Wolności 39
59-630 Mirsk
powiat: lwówecki
tel. 075 647 04 40, faks 075 647 04 69
gmina@mirsk.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Mirsk
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty drogowe remontowe w zakresie: napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz napraw i konserwacji urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne na terenie Gminy Mirsk w roku 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w roku 2019 robót drogowych remontowych w zakresie: napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz naprawy urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Mirsk w podziale na sześć zadań: Zadanie I - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych( w ilości ok.1.200m2 przy głębokościach wyboi 4cm(ok.800m2), 6cm(ok.300m2) i 8cm(100m2) oraz regulacja urządzeń podziemnych(ok. 30 szt. - studnie systemowe WAWIN), Zadanie II - remont nawierzchni powierzchniowo utrwalanych( w ilości ok. 3.200 m2), Zadanie III - montaż ścieków drogowych betonowych(Gajówka, Mirsk, Giebułtów, Kamień ok. 100 mb), remonty przepustów(ok. 66 mb w tym: 315/30m(5 ścianek) 400/24 m(8 ścianek) 500/6m(2), 600/6m(2) - Gajówka, Kłopotnica, Giebułtów, Rębiszów) Zadanie IV - oczyszczanie rowów z namułu ok. 3000 mb(Kwieciszowice, Proszowa, Giebułtów, Rębiszów). Technologia wykonania robót drogowych remontowych została określona w specyfikacjach Technicznych oraz Warunkach wykonania robót drogowych, które stanowią załączniki do SIWZ

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie I - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i regulacja urzadzeń
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie I: -remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy głębokości ubytku średnio 4, 6, i 8 cm w technologii wycięcia nawierzchni piłą(lub frezarką), odkucia, posmarowania krawędzi lepiszczem asfaltowym, uzupełnienie masą mineralno asfaltową drobnoziarnistą, zamknięcie krawędzi lepiszczem asfaltowym - w łącznej ilości ok.1.200 m2, -regulacja urządzeń podziemnych - włazów studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej - studnie systemowe WAWIN oraz zaworów wodociągowych w ilości ok.30 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 95850,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie II - remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalanych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, w technologii uzupełnienia nawierzchni grysami bazaltowymi i skropienie emulsją asfaltową kationową w ilości ok. 3.200 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 40000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie III - remont elementów odwodnienia dróg
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nnaprawy przepustów drogowych średnicy 40 cm w ilości 66 mb. w tym: śr. 315mm - 30m, śr. 400 mm - 24 m, śr.500mm 6m i śr. 600mm - 6 m Uwaga do kalkulacji na remont 1 m przepustów należy przyjąć zastosowanie rur karbowanych PEHD. Wwykonanie ścianek czołowych dla przepustów 315/600 cm z kamienia naturalnego w ilości 20 szt. Montaż ścieków(koryt ściekowych) drogowych w ilości ok.100mb należy przyjąć zastosowanie korytek typ ,,muldowe" o wymiarach szer . 500mm/150 wys. całkowita/ dł. 300-500 mm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44132000-4, 45232000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 26,16
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie IV - oczyszczanie rowów z namułu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp grubości około 30 cm wraz z oczyszczeniem poboczy dróg: ok.3.000 mb(Kwieciszowice, Proszowa, Kłopotnica, Rębiszów i innych z odwozem urobku na odległość do 5 km(wyrobisko PRI BAZALT lub inne wskazane miejsce).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 33000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45233220-7,44132000-4,45232000-2,45112100-6

Dokument nr: 529319-N-2019, DrG.271.3.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http//bip.mirsk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiajacy wymaga złożenia ofert w formie pisemnej.
Adres:
Sekretariat Urzedu Miasta i Gminy Mirsk(pokój nr 1), Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-12, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-04-30 lub zakończenia: 2019-12-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-04-01 2019-12-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: NIE DOTYCZY
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadają polisę OC od prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą jak 150.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca powinien się wykazać wykonaniem co najmniej: dla zadania I - 600 m2 remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, dla Zadania II wykonaniem minimum 1500m2 remontów nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, dla Zadania III wykonanie minimum 30 mb przepustów drogowych o średnicy 315-600mm, dla Zadania IV wykonaniem oczyszczenia przynajmniej 1500 m rowów przy drogach publicznych,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W wykazie wszystkich osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia wymagane jest dodatkowo wykazanie 1 osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami drogowymi zgodnie z wymaganymi ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202) oraz posiadają aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków branżowej Izby Inżynierów oraz przy zadaniach I i II wykazanie minimum 1 osoby posiadającej uprawnienia na walce drogowe natomiast dla zadań III i IV 1 osoby z uprawnieniami na koparko - ładowarkę.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące załącznik nr 2a do SIWZ, 2.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3.Aktualne zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4.Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2b do SIWZ, Wykaz robót sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ilościach nie mniejszych jak określonych w pkt. 7.1c), 2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5a) do SIWZ w ilościach nie mniejszych jak określonych w pkt. 7.1c), a) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów (załącznik nr 2a do SIWZ). 4.Kopię polisy OC na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
NIE DOTYCZY
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 DNI (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.