Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa konserwacji zapór i napędów bram, systemu kontroli dostępu zamków szyfrowych...

Przedmiot:

Usługa konserwacji zapór i napędów bram, systemu kontroli dostępu zamków szyfrowych oraz systemów interkomów + części zamienne

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (22) 459-26-43
anna.muszakowska@pgi.gov.pl.
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie
zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych na: usługa konserwacji zapór i napędów bram, systemu kontroli
dostępu zamków szyfrowych oraz systemów interkomów + części zamienne w obiektach
Zamawiającego.
2. Opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
10. Termin składania ofert upływa dnia 28 marca 2019 r. o godzinie 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Termin wykonania zamówienia: usługa będzie świadczona przez 12 miesięcy od daty zawarcia
umowy.

Wymagania:
5. Wymagania dla Wykonawców:
1) doświadczenie: w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2
usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj.
konserwacji i serwisu systemu kontroli dostępu w postaci zamków szyfrowych, interkomów,
o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto oraz załączy dokumenty potwierdzające, że
usługi te zostały wykonane należycie,
W przypadku usług ciągłych/powtarzających się okresowo wymagane jest aby zakres zrealizowanych
usług obejmował zakres określony w ww. warunku.
2) wymagania dot. osób: nie dotyczy,
3) wymagania dot. sprzętu: nie dotyczy.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
najniższa cena
Cena: 100% Sposób obliczenia wartości punktowej: Cena (C) = --------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt.
7. Istotne postanowienia umowy: (gwarancja, terminy, warunki odbioru i płatności, przewidywane
zmiany w umowie oraz warunki tych zmian): stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
8. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy
składać w siedzibie Zamawiającego (ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), pokój nr 1, Kancelaria
Ogólna czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:15 lub przesłać
na adres: anna.muszakowska@pgi.gov.pl.
9. Do oferty należy dołączyć:
a) dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej
CEIDG (w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) lub odpis z
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na
które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru), umowa konsorcjum
(w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie realizować zlecenie). Zamawiający
zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.). Wykonawca
mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo
podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania
których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
c) wypełniony i podpisany załącznik ,,Wykaz usług" stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
13. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
powinny zostać oznaczone i opisane jako ,,tajemnica przedsiębiorstwa". W powyższej sytuacji
należy wraz z ofertą złożyć stosowne uzasadnienie.

Kontakt:
12. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Anna Muszakowska tel. (22) 459-26-43, w
dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00, e-mail:
anna.muszakowska@pgi.gov.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.