Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
628z dziś
4494z ostatnich 7 dni
15756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Awaryjne wymiany kotłów gazowych w budynkach

Przedmiot:

Awaryjne wymiany kotłów gazowych w budynkach

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ul. Grażyńskiego 5
40-126 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 258 20 21-25, faks 32 258 20 25
przetargi@kzgm.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Awaryjne wymiany kotłów gazowych w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach
1. Przedmiot zamówienia obejmuje awaryjną wymianę około 10 sztuk kotłów gazowych w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach. Ilości podane w przedmiarze robót dotyczące wymiany kotłów gazowych są wartościami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji. Wymiana kotła gazowego obejmować będzie: demontaż uszkodzonego kotła, dostarczenie nowego kotła do lokalu, podłączenie nowego kotła i uruchomienie, podłączenie istniejące termoregulatora (sterownika) do nowego kotła, wymianę wkłądu kominowego dostosowanego do danego typu kotła oraz roboty towarzyszące m.in. w zakresie robót budowlanych (przekucia, zamurowania itp.) i przeprowadzenie instruktażu obsługi kotła. Zakres robót budowlanych będzie obejmował w szczególności: - demontaż wkładu kominowego, - demontaż kotła gazowego, - montaż i uruchomienie nowego kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 20-24 kW [klasa efektywności energetycznej kotła minimum ,,A" oraz sezonowa efektywność energetyczna kotła dla ogrzewania pomieszczeń 94%], - montaż sterownika kotła do pomiaru temperatury z podłączeniem do kotła (regulator z możliwością zaprogramowania tygodniowego min. 4 temperatury na dobę, przewodowy), - podłączenie nowego kotła gazowego do istniejącej instalacji C.O i CWU, - wyregulowanie kotła gazowego, - roboty towarzyszące przy wymianie kotła (przeróbka instalacji), - roboty towarzyszące przy montażu wkładu kominowego (wykucie w ścianie kominowej, zamurowania itp.), - próbę szczelności instalacji gazowej za gazomierzem do lokalu, - próbę szczelności instalacji c.o. i cwu, - opinię kominiarską powykonawczą, - wywiezienie i utylizację materiałów powstałych przy wykonywanych robotach (gruz, wkład, kocioł) - drobne naprawy murarskie i malarskie. UWAGA: Zamawiający zaleca wykonanie montażu kotłów przez osoby posiadające uprawnienia serwisowe danego producenta. 2. Zamawiający przewiduje udzielanie zleceń do końca okresu obowiązywania umowy lub do wyczerpania środków, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwoty 121.569,48 zł brutto. Kwota ta stanowi maksymalną wartość umowy i została wpisana w § 5 ust. 2 wzoru umowy. 3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1917 z pózn. zm.) osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z awaryjną wymianą kotłów gazowych. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. 4. Parametry równoważności. 1) Jeżeli STWiORB lub przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie ,,produktów" równoważnych lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań ,,równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Wszelkie ,,produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 2) Tam, gdzie w STWiORB lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 5. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawierają: wzór umowy (wraz ze STWiORB) stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA! Przedmiar w formacie ATH załączony jest pomocniczo. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarem zamieszczonym w formacie PDF a przedmiarem w formacie ATH wiążące są zapisy przedmiaru robót zamieszczonego w formacie PDF

CPV: 45333000-0,44620000-2,45410000-4,45442100-8

Dokument nr: 529122-N-2019, NZ.231.034.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.kzgm.katowice.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-podstawie-ustawy-pzp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub przesłać na adres podany poniżej
Adres:
osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro - Sekretariat (wejście do budynku od strony Ronda), a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego - ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice - parter

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-09, godzina: 08:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-16

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.: - jedną (1) osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych - Grupy I minimum w zakresie pkt 2 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, - jedną (1) osobą posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych - Grupy I minimum w zakresie pkt 2 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, - jedną (1) osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń, instalacji i sieci gazowych - Grupy III minimum w zakresie pkt 6 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. W sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, - jedną (1) osobą posiadającymi świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń gazowych - Grupy III minimum w zakresie pkt 6 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, UWAGA: Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. UWAGA: Osoby, które Wykonawca wskazał na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu muszą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia (Rozdział VIII pkt 2 - 3), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII pkt 2 i 3 do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia zgodne ze wzorem (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ). 2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały i urządzenia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.