Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wzmocnienie nasypu na linii nr 278

Przedmiot:

Wzmocnienie nasypu na linii nr 278

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie
ul Joannitów 13
50-525 Wrocław;
powiat: Wrocław
Telefon, Faks 717175589
magdalena.jerczynska@plk-sa.pl
https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeDetails¬iceIdentity=11546&expired=0
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław;
Wadium: w SIWZ
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
" Wzmocnienie nasypu na linii nr 278 Węgliniec - Zgorzelec na szlaku Węgliniec - Pieńsk w km 7,400-8,655" w ramach projektu CEF ,,Elektryfikacja linii kolejowych nr 278, 274 na odcinku Węgliniec - Zgorzelec"
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia nasypu wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie nawierzchni, podtorza, elektroenergetyki i srk

Dokument nr: 9090/IREZA4/04431/01634/19/P

Otwarcie ofert: Miejsce otwarcia ofert/wniosków Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, 50-525 Wrocław; ul Joannitów 13, w sali 108 18.04.2019r. o godz. 10 30.
Termin otwarcia ofert/wniosków 2019-04-18 10:30

Specyfikacja:
Miejsce pobrania Specyfikacji https://zamowieniad.plk-sa.pl
Dni pobrania Specyfikacji
od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania Specyfikacji 24h/dobę
Opłata za Specyfikację 0,00
Uwagi WZ dostępny do pobrania na stronie zamowienia.plk-sa.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=notice Details¬iceIdentity=11546&expired=0

Miejsce składania ofert/wniosków Ofertę należy złożyć w siedzibie: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, 50-525 Wrocław; ul Joannitów 13, pokój nr 161, w nieprzekraczalnym terminie: 18.04.2019 godz. 10 00.
Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina) 2019-04-18 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia nasyp na linii nr 278 Węgliniec - Zgorzelec na szlaku Węgliniec - Pieńsk w km 7,400-8,655
Termin wykonania zamówienia Rozpoczęcie - od dnia podpisania Umowy
Zakończenie i rozliczenie całości przedmiotu Umowy - 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Składanie ofert częściowych Odznaczone
Składanie ofert wariantowych Odznaczone
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Oznaczone
Szczegóły zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Warunki W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
" Wzmocnienie nasypu na linii nr 278 Węgliniec - Zgorzelec na szlaku Węgliniec - Pieńsk w km 7,400-8,655" w ramach projektu CEF ,,Elektryfikacja linii kolejowych nr 278, 274 na odcinku Węgliniec - Zgorzelec":
- 1.Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (§ 6 ust. 2 Regulaminu) - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - warunek określony w pkt. 8 IDW.
- 3. Zdolności technicznej lub zawodowej (§ 6 ust. 2 Regulaminu) - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - warunek określony w pkt. 8 IDW.
- 2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa (§ 6 ust. 2 Regulaminu) - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej - warunek określony w pkt. 8 IDW.
Wykaz wymaganych dokumentów Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a)Formularz Ofertowy - sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku
nr 1 do IDW;
b)wypełnione ,,Rozbicie Ceny Ofertowej", jako Załącznik A do Formularza Oferty;
c)oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków zawartych w § 6 ust. 2 Regulaminu - sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym Załącznik Nr 2 do IDW;
d)wykaz robót budowlanych - sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załącznik Nr 3 do SIWZ;
e)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia - sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 4 do IDW;
f)wykaz robót przeznaczonych do podwykonania - sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 6 do IDW, zgodnie z punktem 27.1., z zastrzeżeniem punktu 27.2;
g)wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego - sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 5 do IDW;
h)Oświadczenie, na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy, o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 7 do IDW, zgodnie z zapisami punktów 13.8 i 13.9 IDW, z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 13.10 IDW;
i)oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do odrzucenia oferty w zakresie § 24 pkt. 7, 8 i 10 Regulaminu ( sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do IDW).
j)Oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy (jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy), ewentualnie umowę
o współdziałaniu z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo;
k)inne dokumenty, o których mowa w punkcie 8 IDW;
l)potwierdzenie wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał gwarancji lub poręczenia).

Uwagi:
Okres związania ofertą
Kryteria oceny ofert " Wzmocnienie nasypu na linii nr 278 Węgliniec - Zgorzelec na szlaku Węgliniec - Pieńsk w km 7,400-8,655" w ramach projektu CEF ,,Elektryfikacja linii kolejowych nr 278, 274 na odcinku Węgliniec - Zgorzelec":
Cena - 100,00%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Kontakt:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 03-734
Warszawa
Telefon
Faks 717175589
E-mail magdalena.jerczynska@plk-sa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.