Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie, demontaż istniejącej i montaż nowej stolarki okiennej w budynku

Przedmiot:

Wykonanie, demontaż istniejącej i montaż nowej stolarki okiennej w budynku

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Łódzki Zakład Usług Komunalnych
ul. Nowe Sady 19
94-102 Łódź
powiat: Łódź
zaklad@lzuk.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: 5000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie, demontaż istniejącej i montaż nowej stolarki okiennej w budynku położonym w Łodzi przy ul. Tuwima 36
Przedmiotem zamówienia pn.: ,,WYKONANIE, DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ I MONTAŻ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 36" jest robota budowlana polegająca na wykonaniu wyżej wymienionych robót (w tym m.in.: wykonanie stolarki drewnianej okiennej, demontaż starej stolarki, montaż wykonanej nowej stolarki okiennej w budynku biurowym) na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Pracownię Projektową Doroty Mokrosińskiej ,,emig ARCHITEKCI" z siedzibą w Warszawie, ul. Borowskiego 2 / 307 - Projekt wykonawczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w załączniku Nr 1 do SIWZ, zaś Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

CPV: 45421100-5,45420000-7,45422100-2,45453000-7,45400000-1

Dokument nr: 528978-N-2019, 3/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://lzuk.lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Łódzki Zakład Usług Komunalnych 94-102 Łódź, ul. Nowe Sady 19; sekretariat - pok. 210

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-09, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 2 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego tj.: sumę min. 300 tys. zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: [Numeracja zgodna z SIWZ]: 5.1.3.1 należyte wykonanie i prawidłowe ukończenie (zgodnie z przepisami Prawa budowlanego) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: robót związanych z dostawą, demontażem i montażem drewnianej stolarki okiennej i /lub drzwiowej na łączną kwotę min. 250 tys. zł brutto w ciągu roku, 5.1.3.2.Posiadanie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności dysponowanie: a)minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającej stosowne uprawnienia budowlane wymagane przez Ustawę Prawo budowlane w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy; b)odpowiednią ilością osób wytypowanych do realizacji zamówienia i niezbędnych do jego prawidłowego i terminowego wykonania,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: DOTYCZY SPOSOBU ZATRUDNIENIA: Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. a) Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu prac związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią osobiście działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. b) Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: tu: w szczególności czynności pracowników budowlanych obejmujących cały zakres rzeczowy robót budowlanych związanych z wykonaniem, demontażem i montażem stolarki okiennej oraz innych robót określonych przedmiotem zamówienia, c) Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
[Numeracja zgodna z siwz]: UWAGA: Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. KAŻDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ SKŁADA: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu jn.: 7.2.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.2.2. SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.2.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7.2.3 Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę - jeśli dotyczy (wg wzoru - Załącznik nr 9 do SIWZ). W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. dokument, winien określać w szczególności: 7.2.3.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 7.2.3.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.2.3.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.2.3.4 czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 7.3 Każdy WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest,w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://lzuk.lodz.pl; w zakładce BIP), przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 7.4 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 USTAWY PZP W ZAKRESIE POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA: NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, , oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj.: potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na mocy art. 24 ust. 5 pkt 1 w postaci: 7.4.1.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 7.6. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 7.8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
[Numeracja zgodna z SIWZ]: UWAGA: Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. KAŻDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ SKŁADA: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu jn.: 7.2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.2.1. SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o którym mowa w pkt 7.2.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: UWAGA: Zamawiający dokonując oceny i badania ofert kierować się będzie wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r., C-387/14. 7.5.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego tj.: sumę określoną w pkt. 5.1.2.2 siwz; Preferowane jest złożenie polisy OC, jednak jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Dla potrzeb oceny spełnienia warunku, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. Ubezpieczenie (polisa) winno obejmować cały okres trwania umowy. W przypadku utraty jego ważności w czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do jego wznowienia / przedłużenia. 7.5.2 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 7.5.2.1 WYKAZU robót związanych z dostawą, demontażem i montażem drewnianej stolarki okiennej i/ lub drzwiowej na łączną kwotę min. 250 tys. zł brutto w ciągu roku, oraz załączenie dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są: o referencje o bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, o a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. (wzór wykazu ROBÓT stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) Uwaga: Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane. 7.5.2.2 WYKAZU OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami . (wg Załącznika nr 7 do SIWZ). INFORMACJE DODATKOWE: 1) UPRAWNIENIA, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). 3) W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). 4) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. 5) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 7.6. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Tu: nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego FORMULARZ CENOWY - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a do specyfikacji - stanowiący potwierdzenie zaproponowanej w formularzu ofertowym wartości oraz stanowiący podstawę do późniejszego rozliczania się Stron; 2) WSZYSCY WYKONAWCY zobowiązani są do wpłacenia wadium - patrz zapisy SIWZ oraz ogłoszenie - sekcja IV.1.2), 3) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest złożyć ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego podanego w ofercie - patrz: zapisy SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 20,00
Gwarancja na wykonane roboty 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.