Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa ulicy

Przedmiot:

Budowa ulicy

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czarna Białostocka
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka
powiat: białostocki
tel. 857 131 340, faks 857 131 349
przetargi@czarnabialostocka.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Czarna Białostocka
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa ul. Dreszera i ul. Ochotniczej w Czarnej Białostockiej
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ulicy Dreszera i Ochotniczej w Czarnej Białostockiej realizowanej na podstawie decyzji pozwolenia na budowę AR.7351-2-8/2008p z dnia 15.05.2008 r., na działkach nr geod. 690, 508, 483, 655, 1658 oraz 694/1 obręb Czarna Białostocka, budowę kanalizacji deszczowej na działkach nr geod. 690, 508, 483, 655 oraz 1568 na podstawie decyzji pozwolenia na budowę AR.6740.2.2.7.2016 z dnia 13.70.2016 r. i AR.6740.2.2.23.2017 z dnia 8.09.2017 r., budowę kanalizacji deszczowej znajdującej się na działce nr geod. 1594/14 obręb Czarna Białostocka, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 19/2/2016 z dnia 14.06.2016 r. (WI-I.7840.5.23.2016.WB ) oraz budowę sieci wodociągowej na ul. Dreszera i w obrębie skrzyżowania ul. Dreszera z ul. Sokólską. Ulice przebiegać będą w istniejącym pasie drogowym. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać ulicę Dreszera o długości ok. 183 m i szerokości 5,0 m, ulicę Ochotniczą o długości ok. 41 m i szerokości 5,5 m z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego. Nową kostkę brukową betonową dowiązać do istniejącej nawierzchni ww. ulic, kontynuując sposób układania kostki brukowej betonowej typu cegiełka ,,w jodełkę". Nawierzchnię ulicy Sokólskiej o długości ok. 26,5 m i szerokości 6,0 m należy wykonać z betonu asfaltowego, z obustronnymi chodnikami zmiennej szerokości z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru grafitowego, wraz ze zjazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną. Zjazdy wykonać z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm. Obramowanie obrzeżem betonowym 20x6 cm oraz krawężnikiem betonowym 20x30 cm na ławie betonowej z oporem. Powyższe fragmenty ulic należy połączyć z już istniejącymi odcinkami ulicy Dreszera oraz Ochotniczej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. W ramach zadania należy także sfrezować nawierzchnię asfaltową w obrębie skrzyżowania ulicy Sokólskiej z ulicą Dreszera, przełożyć/wykonać nową sieć telefoniczną i elektryczną oraz wykonać nawierzchnię skrzyżowania z betonu asfaltowego na odcinku od km 0+087,5 do km 0+115 (ul. Sokólska) oraz km 0+219 do km 0+243 (ul. Dreszera). Materiał pochodzący z frezowania nawierzchni mineralno-asfaltowej pozostaje do zagospodarowania przez wykonawcę we własnym zakresie. W celu dowiązania zjazdów do terenu istniejącego poza granicami pasa drogowego Wykonawca zobowiązany jest (o ile zajdzie konieczność) do przebudowy części podjazdu znajdującego się na działce prywatnej na odcinku o długości około 0,5 m, licząc od granicy pasa drogowego w głąb działki (po uzgodnieniu z właścicielem działki). W ramach zadania należy wykonać regulację wysokościową urządzeń obcych w niezbędnym zakresie w dostosowaniu do wykonywanej nawierzchni jezdni i chodników. Kanalizację deszczową wraz z wpustami i przykanalikami wykonać od studni D6 do studni D1 i dalej - poprzez separator Sep4 - wylotem W3 do istniejącego rowu na terenie kolejowym, który należy umocnić. Prace budowlane na działce należącej do Skarbu Państwa, stanowiącej tereny kolejowe, należy rozpocząć po uprzednim spełnieniu warunków podanych w uzgodnieniach z Polskimi Kolejami Państwowymi Spółka Akcyjna oraz Spółkami Grupy PKP, które stanowią część projektu budowlanego budowy kanalizacji deszczowej w ul. Sokólskiej w Czarnej Białostockiej - teren kolejowy (decyzja pozwolenia na budowę 19/2/2016 z dnia 14.06.2016 r.), oraz po uiszczeniu wszelkich związanych z nimi opłat. Do przebudowy przewidziano również sieć wodociągową ulicy Dreszera długości około 110 metrów na odcinku 36w - 46w oraz ulicy Sokólskiej w obrębie skrzyżowania z ulicą Dreszera na odcinku 34W - 35.2W. Nowe odcinki należy wykonać z rur litych z tworzyw sztucznych. Nie przewiduje się wykorzystania materiałów istniejących. Wykonane odcinki sieci wodociągowej należy podłączyć z istniejącą siecią wodociągową. Po wykonaniu wodociągu wraz z przyłączami wykonać płukania oraz wszelkie badania przez właściwą terenowo Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Wszelkiego rodzaju uzgodnienia związane z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej należy dokonywać z ich gestorem tj. ,,Przedsiębiorstwem Komunalnym" Sp. z o.o. w Czarnej Białostockiej. Do przebudowy przewidziano również linię kablową nn w obrębie skrzyżowania ul. Sokólskiej z ul. Dreszera o długości ok. 27 metrów oraz sieć telefoniczną znajdującą się w ulicy Dreszera na odcinku od słupa 2B/19A do końca trasy, włącznie z 7-metrowym odcinkiem na skrzyżowaniu z ul. Ochotniczą oraz w rejonie kolizji z przebudowywanym skrzyżowaniem ul. Sokólskiej i ul. Dreszera (do słupa 2B/13b). Zakres obejmuje wykonanie: A. robót branży drogowej ulicy Dreszera: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, - roboty ziemne z transportem urobku, - rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, betonu, kostki kamiennej i brukowej, płyt betonowych, - wywóz gruzu z terenu rozbiórki, - regulacji pionowa studzienek rewizyjnych, zaworów wodociągowych, - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej koloru szarego gr. 8 cm, - humusowanie z obsianiem skarp, - oznakowanie poziome i pionowe jezdni, - ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z oporem, - wykonanie chodników z kostki betonowej koloru grafitowego gr. 6 cm, - ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm, - wbudowanie prefabrykatu żelbetowego ograniczającego nasyp chodnika lub skarpy, - wykonanie zjazdów z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm. B. robót branży drogowej ulicy Ochotniczej: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, - roboty ziemne z transportem urobku, - regulacji pionowa studzienek rewizyjnych, zaworów wodociągowych, - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej koloru szarego gr. 8 cm, - humusowanie z obsianiem skarp, - ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z oporem, - wykonanie chodników z kostki betonowej koloru grafitowego gr. 6 cm, - ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm, - wbudowanie prefabrykatu żelbetowego ograniczającego nasyp chodnika lub skarpy, - wykonanie zjazdów z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm. C. robót branży drogowej ulicy Sokólskiej: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, - roboty ziemne z transportem urobku, - rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych i kostki brukowej betonowej, - rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych, - wywóz gruzu z terenu rozbiórki, - regulacji pionowa zaworów wodociągowych, - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, - skropienie nawierzchni emulsją szybkorozpadową, - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, - humusowanie z obsianiem skarp, - oznakowanie poziome i pionowe jezdni, - ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z oporem, - wykonanie chodników z kostki betonowej koloru grafitowego gr. 6 cm, - ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm, - wykonanie zjazdów z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm. D. robót branży sanitarnej w postaci: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, - roboty ziemne - wykopy liniowe pod kanały oraz wykopy i przekopy pod studnie i wpusty, - wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich grubości 10 cm, - zasypywanie wykopów, - montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, - montaż kanałów z rur litych z tworzyw sztucznych, łączonych na wcisk, - montaż studni rewizyjnych, betonowych o średnicy 1000 mm, - montaż separatora, - wykonanie wylotu W3 wraz z umocnieniem skarp, - ocieplenie przyłączy, - wykopy liniowe, zasypanie wykopów liniowych, wykopów i przekopów. E. robót branży sanitarnej w postaci przebudowy odcinków wodociągu na ul. Dreszera i Sokólskiej: - roboty ziemne - wykop pod nowe trasy wodociągu, - kładki dla pieszych nad wykopem, - podsypka montażowa 10 cm, - montaż przewodów wodociągowych z rur litych z tworzyw sztucznych, - wykonanie połączenia rur, - wykonanie zasuw i kształtek wodociągowych, - demontaż hydrantu, - nawiertki i zasuwy przyłączeniowe na nowych wodociągach z rur litych z tworzyw sztucznych, - przyłącza wodociągowe, - obsypka i nadsypka z zagęszczeniem mechanicznym, - wykonanie bloków oporowych żelbetowych, - oznakowanie trasy wodociągu, - roboty ziemne - zasypanie wykopów, - płukanie sieci wodociągowej, - przeciąganie rurociągów w rurach ochronnych. F. robót branży telekomunikacyjnej w postaci: - przebudowa sieci telefonicznej w ulicy Dreszera na odcinku od słupa 2B/19A do końca trasy, włącznie z 7-metrowym odcinkiem na skrzyżowaniu z ul. Ochotniczą oraz przełożeniem sieci telefonicznej w obrębie kolizji z przebudowywanym skrzyżowaniem ul. Sokólskiej i ul. Dreszera. G. robót branży elektrycznej w postaci: - przebudowa linii kablowej nn YAKXS 4x70mm2 w obrębie skrzyżowania ul. Sokólskiej z ul. Dreszera, na odcinku długości 27 m. Inwestycję należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiar robót jest elementem pomocniczym do przygotowania oferty. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia przebiegu urządzeń podziemnych z gestorami istniejących sieci. UWAGA: Na podstawie pozwolenia na budowę AR.7351-2-8/2008p z dnia 15.05.2008 r. na przebudowę ulic na os. ,,Wschód" w Czarnej Białostockiej w 2011 roku wybudowano ul. Dreszera na odcinku od km 0+45 do km 0+110, natomiast w 2015 roku wybudowano ul. Gęsią i część ulicy Ochotniczej na odcinku od km 0+041 do km 0+140 z sięgaczem nr 1. Do zadań Wykonawcy należy: - opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 3 egz., - opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót i zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, - zapewnienie mieszkańcom oraz służbom porządkowym i bezpieczeństwa, możliwości wjazdu na posesje, - przed przystąpieniem do budowy projekt zagospodarowania terenu uzgodnić w zakresie kolizji z gestorami sieci energetycznych, telefonicznych i sanitarnych, - zniszczone podczas realizacji punkty graniczne należy na nowo wznowić i trwale za stabilizować, z tej czynności sporządzić protokół wymagany prawem w zakresie podziałów nieruchomości. - wykonanie inspekcji TV zrealizowanej kanalizacji deszczowej, - Zamawiający informuje, że istniejącą sieć kanalizacji deszczowej należy oczyścić, potwierdzić jej drożność i dowiązać się do niej z nowoprojektowanym odcinkami oraz nowym uzbrojeniem

CPV: 45233120-6,45232130-2,45111200-0,45233000-9,45233290-8,45232000-2

Dokument nr: 529487-N-2019, Or.271.6.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej : osobiście, za pośrednictem operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej , ul. Torowa 14A 16-020 Czarna Białostocka

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-11, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min.- 520.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o minimalnej powierzchni 160,00 m2 każde, oraz co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową o minimalnej powierzchni 730,00 m2 każde . Przez pojęcie budowy należy rozumieć wszelkie roboty budowlane wskazane w definicjach zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51). b) dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy branży drogowej posiadającym uprawnienie do kierowania robotami branży drogowej. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51) jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z póź. zm.). c) dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót branży sanitarnej, posiadającym odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazanymi powyżej. d) dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót branży elektroenergetycznej , posiadającym odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazanymi powyżej. e) dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót branży telekomunikacyjnej , posiadającym odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazanymi powyżej. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia : a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (zał. nr 12 do SIWZ) d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: dokumentów, o których mowa w pkt. 1 lit. a-c) - składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3 . Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit a powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 3 stosuje się
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających powierzchnię wykonanych robót , czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, c) dokument/y potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.