Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
680z dziś
4545z ostatnich 7 dni
15808z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa kotłowni gazowej

Przedmiot:

Budowa kotłowni gazowej

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. J. Bema 89/1
15-370 Białystok
powiat: Białystok
tel. 857479457, faks 857479483
zp@zmk.bialystok.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: 3 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa kotłowni gazowej polegająca na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego w piwnicy na potrzeby kotłowni gazowej wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi oraz budowie doziemnej instalacji gazowej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 2 na działkach o nr geod. 1745, 1744/2 obręb 11 - Śródmieście
Przedmiotem zamówienia jest: budowa kotłowni gazowej polegająca na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego w piwnicy na potrzeby kotłowni gazowej wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi oraz budowie doziemnej instalacji gazowej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 2 na działkach o nr geod. 1745, 1744/2 obręb 11 - Śródmieście do realizacji zgodnie z pozwoleniem na wykonywanie robót budowlanych - decyzja nr 1149/2018 znak DAR-I.6740.182.2018 z dn. 14.12.2018 r. i dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1. 1. Stan istniejący Obszar na którym usytuowany jest dawny Arsenał to część zabytkowego założenia parkowo-pałacowego Branickich w Białymstoku, ograniczony ciągiem ulicy Mickiewicza od północnego wschodu, z pozostałych kierunków przylegający do terenów będących we władaniu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Plac pomiędzy budynkiem Arsenału a lewym skrzydłem Pałacu Branickich stanowi dziedziniec dostępny dla ruchu pieszego z jednej strony - od ulicy Mickiewicza poprzez furtkę w murowanym ogrodzeniu, z drugiej strony możliwy dojazd - poprzez tereny Uniwersytetu Medycznego -działka nr 1744/2. Arsenał ogranicza przestrzeń placu od południa, po północnej stronie znajduje się budynek skrzydła Pałacu Branickich. Fasada i wejścia główne do obiektu otwarte są w kierunku dziedzińca. Od ulicy Mickiewicza, przed elewacją obiektu, znajduje się teren wykorzystywany jako letni taras gastronomiczny, wydzielony niewielkim murkiem oporowym ze schodkami prowadzącymi na chodnik ulicy od strony południowo-wschodniej do elewacji przylega teren będący we władaniu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziedziniec o nawierzchni utwardzonej brukowanej funkcjonuje jako plac reprezentacyjny przeznaczony do spacerów powiązanych ze zwiedzaniem i m.in. plenerową ekspozycją dzieł sztuki. Całość uzupełnia ciąg nawierzchni trawiastych przylegających do elewacji budynku, oraz żywopłot i trawnik izolujący placyk pod kontener śmieciowy w zachodniej części dziedzińca. Obsługa komunikacyjna budynku w zakresie dojazdu i postoju pojazdów mechanicznych możliwa jedynie w pasach drogowych przyległych ulic. Parametry nawierzchni utwardzonych dziedzińca umożliwiają sporadyczny dojazd do budynku samochodów dostawczych i technicznych. Teren jest wyposażony w elementy nadziemnej i podziemnej infrastruktury technicznej. Na terenie objętym opracowaniem występuje sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Do wszystkich w/w sieci budynek jest podłączony. Wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Lokalizację projektowanej inwestycji uzgodniono z gestorami infrastruktury podziemnej: PGE RE Miasto nr 323/RM1/2018 - kabel elektroenergetyczny, i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku nr TIN.213.T.45.2018-pozostałe rodzaje instalacji podziemnych. Granice opracowania nie obejmują terenu archeologicznych badań wykopaliskowych z 2011r. i odkrytych XVIII-wiecznych murowanych kanalizacji i reliktów niezachowanych budowli. Budynek Arsenału w Białymstoku znajduje się pod ochroną prawa, wynikającą z wpisu do Rejestru Zabytków Województwa Podlaskiego pod nr A-259 na podstawie decyzji nr KL.III.2b-149/50-58 z dn. 2.XII. 1958 r., a teren dziedzińca jest częścią układu urbanistycznego centrum Białegostoku objętego ochroną na podstawie decyzji z dnia 01.09.1977 nr KL.WKZ-5340/22/77 pod nr rej. 406. Gabaryty budynku: - powierzchnia zabudowy 589,93 m2 - powierzchnia użytkowa 1343,89 m2 - kubatura 8508,00 m3 - wysokość budynku 11,00 m 2. Zakres całego zamierzenia budowlanego: Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia piwnic, przebudowa części pomieszczenia piwnic i wykonanie kotłowni gazowej w pomieszczeniu piwnicy oraz instalacji gazowej w budynku dawnego Arsenału, wraz z wykonaniem doziemnej instalacji gazu. Nie wprowadza się żadnych zmian funkcjonalnych w stosunku do istniejącego zagospodarowania. Projektowana inwestycja zakłada również realizację zasilania w gaz, poprzez lokalizację zewnętrznej doziemnej instalacji. Szczegółowe dane nt. projektowanych rozwiązań instalacyjnych w dalszych częściach niniejszego opracowania. Pozostałe instalacje zewnętrzne bez zmian. Rodzaje i wielkości nawierzchni bez zmian. Odpady komunalne usuwane do zamykanych kontenerów śmieciowych na istn. placyku utwardzonym. Na terenie projektowanej inwestycji występuje zieleń wysoka i średniowysoka ( drzewa i krzewy w formie żywopłotów i rosnące osobno) nie wymagająca przekształceń. 2.1. Branża budowlana 2.1.1. Stan istniejący. Pomieszczenie znajdujące się w piwnicy na poziomie -2,43 m posiada dwa wejścia: jedno z innych części piwnicy, drugie z zewnątrz. Obecnie pomieszczenie to spełnia funkcję pomieszczenia technicznego. 2.1.2. zakres robót budowlanych do wykonania objętych zamówieniem: a/ obniżenie poziomu posadzki na gruncie o 30 cm do poziomu -2,73 m w części pomieszczenia; b/ wykonanie fundamentu z betonu pod ściankę działową i podest; c/ wykonanie wymaganych w projekcie warstw posadzkowych; d/ wykucie kanałów wentylacyjnych w ścianie zewnętrznej; e/ wykucie i udrożnienie kanałów wentylacji grawitacyjnej oraz wykucie i wykonanie kanału spalinowego przez trzy kondygnacje; f/ wymurowanie ścianki wydzielającej pomieszczenie kotłowni; g/ naprawa ścian po wykonanych przekuciach; h/ naprawa warstw posadzkowych w miejscach wykonywania nowego fundamentu; i/ remont i naprawa istniejących tynków na ścianach i suficie; j/ wykonanie tynków na nowej ścianie - dwustronne; k/ wykonanie malowania pomieszczenia kotłowni oraz pomieszczenia 0/1; l/ wykonanie i montaż nasady kominowej oraz remont komina; ł/ montaż drzwi zewnętrznych. 2.2. Branża sanitarna 2.2.1. Stan istniejący Obecnie źródłem ciepła dla budynku ,,Arsenału" jest węzeł grupowy zasilany z sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej. Ciepło dostarczane jest za pomocą lokalnej sieci niskoparametrowej i zasila instalacje centralnego ogrzewania budynku. 2.2.2. Zakres robót sanitarnych do wykonania objętych zamówieniem: a/ demontaż instalacji wlotu sieci ogrzewczej niskoparametrowej do pomieszczenia rozdzielaczy; b/ budowa instalacji technologicznej kotłowni gazowej pracującej na cele centralnego ogrzewania wyposażonej w kocioł pojemnościowy kondensacyjny z palnikiem gazowym modulowanym o zakresie mocy grzewczej 32-120 kW; c/ przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu rozdzielaczy; d/ budowa instalacji gazowej zasilającej kotłownię; - budowa instalacji gazowej ułożonej w ziemi na odcinku od punktu pomiarowego do kurka na ścianie budynku wraz z systemem wykonawczym detekcji metanu w kotłowni; - budowa instalacji wewnętrznej w budynku zasilającej w gaz paliwowy kocioł gazowy; e/ budowa instalacji gazowej zasilającej kuchnię; - budowa instalacji gazowej ułożonej w ziemi na odcinku od punktu pomiarowego do kurka na ścianie budynku; - budowa instalacji wewnętrznej w budynku zasilającej w gaz paliwowy aparat gazowy w pomieszczeniu kuchni tj. kuchnię gazową 4-palnikową o mocy 12 kW. 2.3. Branża elektryczna 2.3.1. Zakres robót elektrycznych do wykonania objętych zamówieniem: a/ odłączenie istniejących instalacji elektrycznych w pomieszczeniu wydzielonym na kotłownie; b/ wykonacie układu pomiarowego na potrzeby kotłowni oraz WLZ; c/ wykonacie instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych, zasilania odbiorników technologicznych; c/ wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych i uziemień. Uwagi : Zamawiający informuje, iż posiada zawartą umowę o przyłączenie do sieci gazowej z PSG sp. z o.o. z terminem realizacji przyłączenia do stycznia 2012 r. W związku z tym, że istnieje prawdopodobieństwo braku możliwości uruchomienia kotłowni gazowej ,,na gorąco" w terminie umownym, Zamawiający przewiduje w umowie możliwość przedłużenia terminu o czas opóźnienia § 11 ust. 2 pkt 1 litera a) oraz zapłatę wynagrodzenia dwoma fakturami częściową i końcową § 6 ust. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

CPV: 45262690-4,45000000-7,45450000-6,45111300-1,45262300-4,45262520-2,45330000-9,45331100-7,45310000-3,45311000-0,45312000-7

Dokument nr: 529275-N-2019, TI.263.17.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
zmk.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca (w godzinach pracy Zarządu Mienia Komunalnego, o których mowa w rozdziale II SIWZ).
Adres:
Zarząd Mienia Komunalnego ul.gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, sekretariat pok. 201

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-09, godzina: 13:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: NIE DOTYCZY.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: NIE DOTYCZY.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli wykonawca wykaże się, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną. Za co najmniej jedną robotę budowlaną (umowę) zamawiający uzna robotę budowlaną polegającą na remoncie lub/i przebudowie lub/i modernizacji budynku zabytkowego zgodnie z definicją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm. ) o wartości brutto minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.: - co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i posiadającą minimum 18 miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych; - co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę wyżej wymienionych funkcji, celem wykazania spełnienia warunku. Przez ww. uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następującego dokumentu: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Uwaga: W przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 2 należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego (zmk.bip.gov.pl) wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert zgodnie z zamieszczonym do SIWZ wzorem. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg załączonego wzoru załącznik nr 7, 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załączonego wzoru załącznik nr 6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
DOTYCZY PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ). UWAGA! Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie oryginału). Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 8. Jeżeli inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 7: 1) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokumenty, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8 ppkt 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 10. Jeżeli w kraju, w którym inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis zawarty w rozdziale XII SIWZ pkt 9 stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. DOTYCZY PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oświadczenie o którym mowa w zał. nr 3 i 4 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia określone w rozdziale XII SIWZ pkt 1, oraz oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp określonego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 2 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu (w miejscu nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące poszczególnych członków konsorcjum lub spółki cywilnej) bądź każdy z wykonawców oddzielnie, 3) wykonawcy występujący wspólnie muszą zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii, które powinno określać zakres umocowania, 4) przed udzieleniem zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, 5) przed udzieleniem zamówienia dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 3 winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 13. Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów: 1) wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii - w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika, 3) pisemne zobowiązanie innego podmiotu w formie oryginału (jeżeli wykonawca, dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innego podmiotu) - wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ - oraz dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca niniejsze zobowiązanie jest uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Jeżeli w imieniu podmiotu działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, powinna posiadać pełnomocnictwo do takiej czynności.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres udzielonej rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez wykonawcę 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.