Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup kabli i przewodów elektrycznych

Przedmiot:

Zakup kabli i przewodów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB w Bełchatowie
ul. Energetyczna 7
97-406 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel. +48 44 737 7469
Marcin.Tomala@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/26778/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup kabli i przewodów elektrycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Nazwa postępowania:

Zakup kabli i przewodów elektrycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Opis postępowania:

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa kabli i przewodów elektrycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zakupu stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Oferty równoważne: Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego do
pozycji zaznaczonych przedstawionego w Zał. nr 1 do SIWZ, tj. ,,Opisie przedmiotu zakupu".
3. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw,
z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu
przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest
mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i dostarczony
w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar
znakiem firmowym oraz numerem zamówienia.
5. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Dokumenty wymagane przy dostawie: zgodnie z Zał. nr 1 do SIWZ, tj. ,,Opisem
przedmiotu zakupu".

Dokument nr: POST/GEK/GEK/PMR-ELB/01321/2019

Otwarcie ofert: Czy jawne otwarcie ofert:

Nie

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/26778/details
Termin składania wniosków/ofert:

2019-03-29 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów - Magazyn 011.
Termin wykonania zamówienia:
Oczekiwany termin realizacji Umowy - 19.04.2019 r.

Wymagania:
Dodatkowe informacje:

1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, które nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest
z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim
nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A.
oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla
Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie:
https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że
zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że
w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa
oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego
pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie
świadczył usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww.
dokumentów.
3. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej
,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny
jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi . Wykonawcy zobowiązani są
do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
4.Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza o wyniku postępowania zakupowego, a pozostałych Wykonawców
poinformuje o jego zakończeniu.
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty oraz udziałem
w postępowaniu ponosi Wykonawca.
6. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym
również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno
w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez
Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
7. Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą
wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń
z tego tytułu względem Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od
niego w każdym czasie bez podania przyczyn. Zamawiający nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia.
9. Wykonawca ma prawo nie później, niż w terminie składania Oferty zastrzec, że nie mogą
być ujawniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Informacje takie
powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie poufności wraz
z oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
10. Jeżeli Wykonawca, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę:
10.1 uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej,
10.2 uchyla się od pisemnego potwierdzenia Oferty złożonej w aukcji elektronicznej
i/lub negocjacjach handlowych, Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert, chyba że
zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania zakupowego.
11. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia Procedury i Kodeksu
cywilnego.
12. W przypadku podpisywania przez Spółki należące do Grupy Kapitałowej PGE umów
z wybranym Wykonawcą na świadczenie usług tożsamych z przedmiotem Umowy,
Wykonawca zobowiązany jest się do nie stosowania wobec spółek Grupy Kapitałowej
PGE stawek opłat oraz warunków współpracy mniej korzystnych, niż wynikające
z Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie treści Umowy spółkom Grupy
Kapitałowej PGE.
13. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu Zakupowym oświadcza że zapoznał
się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej
Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi i zobowiązuje się do ich
przestrzegania z zastrzeżeniem że:
13.1 § 4 ust. 1 pkt 1.1.c. ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: ,,Niezawodność pracy
dostarczonego towaru na okres wskazany przez producenta od daty odbioru;
13.2 § 5 ust. 1 pkt 1.1. ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: ,,Wraz z dostawą
Przedmiotu Zamówienia Wykonawca dostarczy dokumenty wskazane
w ,,Opisie przedmiotu zakupu" - Zał. nr 1 do SIWZ;
13,3 Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności (MPP) do
zapłaty za zobowiązania.
14. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
przewiduje aukcję lub/i negocjacje handlowe.

Kontakt:
Telefon do osoby kontaktowej:

+48 44 737 7469
Osoba kontaktowa:

Marcin Tomala
Adres mailowy do osoby kontaktowej:

Marcin.Tomala@gkpge.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.