Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont odtworzeniowy zadaszenia szklanego oraz części elewacji

Przedmiot:

Remont odtworzeniowy zadaszenia szklanego oraz części elewacji

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
ul. Św. Józefa 30
44-217 Rybnik
powiat: Rybnik
telefon: 32 42 23 663, fax: 32 42 23 549
ekonomikrybnik@wp.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Remont odtworzeniowy zadaszenia szklanego oraz części elewacji nad wejściem do hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.
2. Rodzaj zamówienia: robota budowlana
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont odtworzeniowy zadaszenia szklanego oraz części elewacji nad wejściem do hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.
Zakres robót obejmuje:
1. Demontaż konstrukcji zadaszenia szklanego: zdjęcie szyb, demontaż zawiesi stalowych.
2. Dostawa i montaż nowych zawiesi ze stali nierdzewnej
3. Mechaniczne czyszczenie szyb.
4. Ponowny montaż konstrukcji zadaszenia.
5. Skucie i uzupełnienie tynków i malowanie elewacji.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: K.G.254.8.2019.GW

Składanie ofert:
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Ofertę należy złożyć do dnia 05.04.2019 r. do godz. 15.30 w następujący sposób:
d) elektronicznie na adres: ekonomikrybnik@wp.pl.
e) osobiście w dniach poniedziałek - piątek w godz. 7.30- 15.30
f) pocztą, kurierem na adres Zamawiającego:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Rybniku, ul. Św. Józefa 30,44-217 Rybnik

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia; od dnia podpisania umowy do dnia 03.06.2019 roku

Wymagania:
Uwaga:
1. Z uwagi na konieczność wykonania robót w funkcjonującym obiekcie wszystkie prace należy wykonać pod nadzorem inwestorskim oraz w ścisłym kontakcie z Zamawiającym. Wykonanie prac musi się odbywać w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość i ewentualne zakłócenia w funkcjonowaniu jednostki.
Prace można prowadzić w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Występuje możliwość wykonywania prac również w godzinach popołudniowych oraz soboty po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadać wszelkie stosowne atesty i certyfikaty i deklaracje zgodności.
3. Wykonawca jest zobowiązany do udzjelenia minimum 36 - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót.

III. WARUNKI I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i protokołu odbioru bankowym poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy przezeń wskazany.
2. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie dokonywane będą w PLN.
4. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien przygotować ofertę, która składa się z następujących elementów:
1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3) Kosztorys ofertowy uproszczony
Wszystkie elementy formularza oraz oświadczenia muszą zostać w sposób czytelny wypełnione i podpisane, kosztorys ofertowy uproszczony - podpisany.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://zseu.bip.edukacia.rvbnik.eu w zakładce przetargi
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 08 kwietnia 2019 r.:
a) w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
b) na stronie internetowej pod adresem http://zseu.bip.edukacia.rvbnik.eu w zakładce przetargi
c) przesłany pocztą elektroniczną do wszystkich oferentów.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.