Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa rozpuszczalnika aromatycznego

Przedmiot:

Dostawa rozpuszczalnika aromatycznego

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25 A
31-503 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: +48 12 421 00 33 Fax: +48 12 430 38 85
przetargi@inig.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II
do Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ulicy Łukasiewicza 1 rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II oraz zawartości naftalenu poniżej 10%.
Produkt będzie zastosowany jako surowce do produkcji pakietu, zgodnie z kartą technologiczną INiG.
Ilość: 23 000 kg (23 ton) plus / minus dopuszczalne 10% ze względów technologicznych załadunków.
Warunki dostawy i transportu:
a) dostawa w zawieszonej akcyzie (dostawa pomiędzy składami podatkowymi w zawieszonej akcyzie) w Systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych - EMCS (Excise Movement and Control System);
b) dostawa luzem w autocysternie;
c) warunki transportu: Icoterms 2010 - DAP Kraków (ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków);
d) dostawa obejmująca transport 23 000 kg (23 ton) - plus / minus dopuszczalne 10 % ze względów technologicznych załadunków;
e) dostawa nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2019r.;
f) dostawa w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach pracy magazynu Zamawiającego (7.00 -14.00);
g) Zamawiający dopuszcza ?10% różnice w ilości dostarczanych produktów ze względów technologicznych załadunków.
2
Wymagania dodatkowe:
- przy dostawie wymagane jest przekazanie Zamawiającemu: certyfikatu analizy każdego produktu, raportu wagowego, dokumentów transportowych, karty charakterystyki zgodnej z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 453/WE/2010 w języku polskim;
- Zamawiający wymaga przekazania oświadczenia o wypełnieniu przez Wykonawców obowiązków zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/WE/2006 REACH wraz z numerem rejestracji właściwej/wstępnej REACH.

Dokument nr: DZ-1-A30-TM-240-1-8/

Składanie ofert:
7. Miejsce oraz termin składania ofert.
? Ofertę należy złożyć w siedzibie Instytutu - Kraków, ul. Lubicz 25 A, sekretariat - pok.113, I piętro do dnia 2 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: ,,DZ-1-A30-TM-240-1-8/19 - oferta na dostawę rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II do Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego" lub przesłać ofertę w wersji elektronicznej na adres: przetargi@inig.pl .

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin dostawy:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2019r., luzem w autocysternie, w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach pracy magazynu Zamawiającego (7.00 -14.00).

Wymagania:
3. Dokumenty wymagane:
? Opis oferowanego produktu w postaci karty charakterystyki oferowanego surowca, szczegółowej dokumentacji technicznej;
? Próbka oferowanego produktu w ilości ok. 0,5 kg na pisemne żądanie Zamawiającego, dostarczoną do Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma.
Dostarczona próbka poddana zostanie przez Zamawiającego badaniom/testom użytkowym w pakiecie uszlachetniającym paliwa. W przypadku niesprawdzenia się oferowanego produktu w wytwarzanym przez Zamawiającego pakiecie oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
4. Sposób sporządzenia oferty.
Ofertę można sporządzić na załączniku nr 1 do Zaproszenia. Oferta musi zawierać:
? Nazwę, adres, numer telefonu i numer faksu lub e-mail Wykonawcy,
? Cenę oferty netto i brutto,
? Oferowany termin realizacji,
? Dokumenty wskazane w pkt 3.
Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) netto/brutto w postaci cyfrowej i słownej, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Dopuszcza się również wyrażenie ceny w walucie obcej - EUR. Jeżeli cena oferty będzie wyrażona, zgodnie z przyzwoleniem Zamawiającego w walucie EUR, Zamawiający, na potrzeby porównania cen, dokona jej przeliczenia na złote polskie według kursu średniego EUR publikowanego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.
Wykonawca zagraniczny podaje tylko cenę ofertową netto.
3
Zamawiający, w celu zapewnienia możliwości porównania cen, doliczy do ceny oferty podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające z niniejszego Zaproszenia i załączników oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby / osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku polskim lub angielskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
Oferta niekompletna, nieposiadająca ww. wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywana.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyjaśniania treści złożonych ofert.
5. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) ceną oferty brutto (cena oferty obejmująca całość wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia): 95%
cena minimalna
Wc = ------------------------------------------------------------- x 95
cena przedstawiona w ofercie
b) właściwości zaoferowanego produktu: 5%.
Wykonawcy w tym kryterium zostanie przyznane 5 pkt. w przypadku gdy oferowany produkt posiada zawartość naftalenu równą i poniżej 10% (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym, dokumentacją techniczną i kartą charakterystyki produktu).
? 5 pkt. w przypadku, gdy oferowany produkt posiada zawartości równej i poniżej 1% naftalenu,
4
? 2,5 pkt. w przypadku gdy oferowany produkt posiada zawartość powyżej 1% - do wartości równej 8% naftalenu,
? 0 punktów dla produktu, w którym zawartość naftalenu powyżej 8% do 10%.
W przypadku nie spełnienia wskazanego parametru (niepodanie zawartości naftalenu) Wykonawca otrzyma 0 pkt. we wskazanym kryterium.
W przypadku nie spełnienia wskazanego parametru przez oferowany produkt (zawartość naftalenu powyżej 10%) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
6. Termin związania ofertą: 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
? Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
? Wszelkie pytania potencjalnych wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego będą zamieszczane na stronie internetowej: http://www.inig.pl/zamowienia-pub oraz stanowić będą integralną część wymagań zawartych w Zaproszeniu.
9. Warunki umowy, które zostaną wprowadzone do umowy.
? Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
? Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień i wymagań wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego, danych i cen zawartych w ofercie. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia.
? Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
? Dopuszcza się dokonanie zapłaty za dostarczony produkt w walucie obcej EUR zgodnie z wyborem Wykonawcy.
5
? Dopuszcza się różnice w ostatecznym rozliczeniu wartości i ilości dostawy do +/- 10% ze względów technologicznych załadunku.
UWAGA: Zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi: Zamawiający może nie rozpatrywać oferty złożonej przez dostawcę, który wcześniej wykonał zamówienie dla Zamawiającego z nienależytą starannością.
10. Ogłoszenia wyników zapytania ofertowego.
Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego http://www.inig.pl/zamowienia-pub oraz przesłany Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
Opis oferowanego produktu
1.
Zawartość naftalenu w %
2
Zgodność z normą ASTM D-3734 typ II
TAK NIE*
Właściwości oferowanego produktu jest oceniana zgodnie z punktem 6 Zaproszenia oraz szczegółowym opisem oferowanego produktu (kartą charakterystyki produktu w języku polskim).
Cena netto za 1 kg produktu: .............. ................ PLN/EUR/kg*
Wartość netto dla 23 000 kg (23 ton) produktu: .......... .................... PLN/EUR*
+ obowiązująca stawka podatku VAT
Wartość brutto dla 23 000 kg (23 ton) produktu: .......... .................... PLN/EUR*
Dostawy w zawieszonej akcyzie - dokument EMCS.
Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ Zamawiającego: ................. .......... .................. jednak nie później niż do 15 kwietnia 2019r., w godzinach pracy magazynu Zamawiającego (7.00 -14.00).
Dostawa produktu na warunkach Incoterms 2000 - DAP Kraków (ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków).
Cena oferty uwzględnia wszystkie elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia, tj. m.in.: koszty transportów.
7
Oświadczamy, że podana cena produktu w PLN/EUR* jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (oświadczenie poniżej), wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT (tzw. ,,mechanizm odwróconego podatku VAT"): ? Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*) lub ? Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w związku z tym podajemy wartość bez kwoty podatku VAT. Poniżej wskazujemy nazwę/rodzaj towaru*) Nazwa/rodzaj towaru: ................ ........ ................. ........................... ....... ....................... ..................... ................. ......... ........... ........ .. ................... ......................... ............ .................... ...................... ................. .................... .......... ...............
*) dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
o wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
o mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
o importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy odpowiednich informacji, Zamawiający przyjmuje, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
Osoba do kontaktu: ....... ................ ............... ...................... ...........................
tel. ................. .................., fax. /e-mail .... .............................. ....... ...................
Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania naszej oferty.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem wraz z załączonymi do niej dokumentami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
Oświadczamy, że zawarte w Zaproszeniu istotne dla Zamawiającego postanowienia do umowy (załącznik nr 2) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych.
W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w warunkach udziału w postępowaniu, tj. 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
8
Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są:
? Szczegółowy opis oferowanego produktu - karta charakterystyki w języku polskim, szczegółowa dokumentacja techniczna;
? ............... ......... ...................... ......................
Miejscowość ..... .............................., dnia .... ................... 2019 r.
.......... ................. ...................... .................... ... .... ........................
podpis osoby upoważnionej / osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
9
Załącznik nr 2
UMOWA Nr DZ-1-A30-TM-240-1-8/19 - wzór
zawarta w dniu ... 2019 r. w Krakowie pomiędzy:
Instytutem Nafty i Gazu - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Krakowie (31-503), ul. Lubicz 25 A, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000075478, NIP: 675-000-12-77, reprezentowanym przez:
1. Dyrektora Instytutu - prof. nzw. dr hab. inż. Marię Ciechanowską,
2. ....... m w dalszej c zęści "Zamawiającym" z jednej Strony
oraz
Firmą ..., reprezentowaną przez:
1. ...,
zwana w dalszej części "Wykonawcą" z drugiej Strony,
wyłonionym w postępowaniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II do INiG-PIB w Krakowie, nr sprawy: DZ-1-A30-TM-240-1-8/19. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) - art. 4 pkt. 8.
§ 1
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy 23 000 kg (23 ton) rozpuszczalnika aromatycznego wg. normy ASTM D-3734 typ II oraz zawartość naftalenu ... % (nazwa handlowa) ........... ................. do INiG-PIB, przy ul. Łukasiewicza 1, na rzecz Zamawiającego w terminach i na warunkach określonych w Zaproszeniu oraz złożonej ofercie.
2. Towar (surowiec) Wykonawca przy dostawie do Zamawiającego zaopatrzy w certyfikat analizy produktu, raport wagowy, dokument transportowy, kartę charakterystyki zgodnej z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 453/WE/2010 w języku polskim oraz oświadczenie o wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązków zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/WE/2006 REACH wraz z numerem rejestracji właściwej/wstępnej REACH.
10
§ 2
Termin realizacji przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2019r.
Dostawa (transport) w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach pracy magazynu Zamawiającego (7.00 -14.00).
Warunki dostawy: Incoterms 2000 - DAP Kraków (ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, Polska).
§ 3
Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny netto produktów przez okres Umowy.
§ 4
Zgodnie ze złożoną ofertą Zamawiający zapłaci za przedmiot umowy, cenę podaną w ofercie Wykonawcy:
Cena netto za 1 kg produktu: ............. ................. PLN/EUR/kg
Wartość netto dla 23 ton (23 000 kg) produktu: ...... ........................ PLN/EUR
plus obowiązująca stawka podatku VAT
Wartosć brutto dla 23 ton (23 000 kg) produktu: ............ ........... ................. PLN/EUR*
Dopuszcza się różnicę w ostatecznym rozliczeniu wartości i ilości dostawy do ?10% ze względów technologicznych załadunku.
§ 5
1. Warunki płatności ustala się następująco:
a. termin płatności za zrealizowane zamówienia przez Wykonawcę ustala się na 30 dni od daty wystawienia faktury, płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
b. za dzień dokonania wpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy kwotą, o której mowa w § 4.
c. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury i dokonanie płatności za zrealizowane przez Wykonawcę zamówienia w walucie obcej: euro (EUR).
d. W przypadku wystawienia faktury sprzedaży zgodnie z podaną ceną Wykonawcy wyrażoną w EUR może zostać ona przeliczona przez Wykonawcę na złotówki (PLN) według kursu średniego EUR publikowanego przez NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż produktu.
2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto określonej w fakturze za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna zostanie naliczona poprzez potrącenie od wartości określonej w fakturze.
11
3. W przypadku dostawy towaru z brakiem jakościowym lub bez wymaganych dokumentów Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości brutto określonej w fakturze dostawy. Kara umowna zostanie naliczona poprzez potrącenie od sumy określonej w fakturze.
4. W razie poniesienia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego albo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku zaistnienia szkody z innych przyczyn niż wskazane w pkt. 2 i 3.
5. Za opóźnienie z zapłacie należności wynikającej z faktury Wykonawca ma prawo żądać zapłaty, w wysokości odsetek ustawowych.

Uwagi:
§ 6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
(KLAUZULA INFORMACYJNA)
1. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych osób w związku z realizacją Umowy w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszej Umowy.
2. Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 1 w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
4. Administratorem danych jest Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel.: +48 12 421 00 33, fax: +48 12 430 38 85, e-mail: office@inig.pl .
5. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email daneosobowe@inig.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
6.1. wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO1),
1 RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r., L 119/1 z późn. zm.).
12
6.2. wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na INiG - PIB, w tym: związanym z archiwizacją, rozliczeniami księgowymi, podatkowymi, obsługą procesu reklamacji, wykrywania nadużyć i zapobiegania im (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
6.3. prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, kontakt z klientami/kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być jednostki audytujące, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora (np. podmioty obsługujące systemy informatyczne), inne organy w oparciu o przepisy prawa, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata od zakończenia realizacji umowy, a także po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas określony przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
10. Osobie wskazanej w ust. 1 powyżej przysługuje: prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo do usunięcia (art. 17 RODO), prawo ograniczenia przetwarzania (art. 18 ust. 1 RODO), prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO).
11. Osobie wskazanej w ust. 1 powyżej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jej zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia/realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania lub kontynuowania współpracy.
13. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
§ 7
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się w pierwszej kolejności do polubownego załatwienia sporu.
3. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.
4. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi.
13
5. Każda ze stron nie może bez pisemnej zgody drugiej strony przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Kontakt:
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Monika Stachnik, Elżbieta Turek, Barbara Urban, Tomasz Kusia - od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00, e-mail: przetargi@inig.pl .

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.