Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa stawu widokowo-rekreacyjnego

Przedmiot:

Budowa stawu widokowo-rekreacyjnego

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sova Invest Sp. z o.o
Nieznany Bór 1
17-200 Hajnówka
powiat: hajnowski
602 210 746
r.pachocki@sovainvest.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175286
Województwo: podlaskie
Miasto: Hajnówka
Wadium: 5.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Realizacja inwestycji budowlanej - budowa stawu widokowo-rekreacyjnego w ramach projektu pn. ,,Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Wakacyjny składającego się z Rodzinnego Parku Rekreacyjnego i Parku Sensorycznego", gmina Hajnówka, dz. nr 547/15 i 547/16
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na realizacji inwestycji budowlanej - budowa stawu widokowo-rekreacyjnego w ramach projektu pn. ,,Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Wakacyjny składającego się z Rodzinnego Parku Rekreacyjnego i Parku Sensorycznego", gmina Hajnówka, dz. nr 547/15 i 547/16.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej stanowiącej
załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ (do pobrania na str. http://www.enklawabialowieska.pl )
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup robót budowlanych, których efektem będzie powstanie stawu widokowo-rekreacyjnego w ramach projektu pn. ,,Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Wakacyjny składającego się z Rodzinnego Parku Rekreacyjnego i Parku Sensorycznego", gmina Hajnówka, dz. nr 547/15 i 547/16.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na realizacji inwestycji budowlanej - budowa stawu widokowo-rekreacyjnego w ramach projektu pn. ,,Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Wakacyjny składającego się z Rodzinnego Parku Rekreacyjnego i Parku Sensorycznego", gmina Hajnówka, dz. nr 547/15 i 547/16.
Projektowany staw - 408 m2
Projektowany filtr roślinny ok. 195 m2
Strefa widokowo-rekreacyjna - 213 m2
Powierzchnia biologicznie czynna - 408 m2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej stanowiącej
załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. (do pobrania na str. http://www.enklawabialowieska.pl )

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1175286

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 11-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Sova Invest Sp. z o.o., Nieznany Bór 1, 17-200 Hajnówka do dnia 11.04.2019r. do godz. 09.45. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny
1. Dokumenty zawarte w ofercie:
1) formularz ofertowy - zał. Nr 1 do SIWZ,
2) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
? oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna na kwotę 5.000,00 zł /słownie: pięć tysięcy złotych/
2. Wykonawca musi przedstawić treść oferty odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę (na jeden z obszarów objętych zamówieniem).
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
5. Oferta ma być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
6. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.
7. Wykonawca, którego oferta zdobędzie najwyższą ilość punktów zobowiązany będzie, na wezwanie Zamawiającego, do dostarczenia w terminie 3 dni roboczych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania (w tym wszelkich wymaganych załączników, o których mowa w Rozdziale VI, VII i VIII niniejszej SIWZ).
8. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (podpisuje osoba upoważniona do podpisywania oferty).
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
11. Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów powinna być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki oferty należy spiąć w sposób trwały.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
13. Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej nazwę i adres Wykonawcy i opisanej jak niżej:
SOVA INVEST Sp. z o.o.
Nieznany Bór 1
17-200 Hajnówka
oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
realizację inwestycji budowlanej - budowa stawu widokowo-rekreacyjnego w ramach projektu pn. ,,Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Wakacyjny składającego się z Rodzinnego Parku Rekreacyjnego i Parku Sensorycznego", gmina Hajnówka, dz. nr 547/15 i 547/16
Nie otwierać przed dniem 11/04/2019 r. godz. 10:00
....
Szczegóły zawarto w SIWZ

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podlaskie Powiat: hajnowski Miejscowość: Nieznany Bór
Harmonogram realizacji zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia - 28 czerwca 2019r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Zgodnie z SIWZ rozdz. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie zewnętrznego, całorocznego obiektu wodnego (np. basen zewnętrzny, staw itp.), o wartości prac nie niższej niż 400 000,00 PLN brutto z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
Zgodnie z SIWZ rozdz. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
Potencjał techniczny
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Zgodnie z SIWZ rozdz. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca musi wskazać po jednej osobie, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia, posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane lub uprawnionej do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalnościach:
? konstrukcyjno - budowlanej,
? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zgodnie z SIWZ rozdz. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zgodnie z SIWZ rozdz. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy wyłącznie w przypadkach opisanych
Załącznikiem nr 5 - Wzór Umowy § 15. ZMIANY UMOWY.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa Rozdz. VI i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony Rozdz. VI, należy przedłożyć:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, - Załącznik Nr 2 do SIWZ,
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Załącznik Nr 3 do SIWZ,
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik Nr 4 do SIWZ,
4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Załącznik Nr 4A do SIWZ,
UWAGA:
- dowodami, o których mowa w pkt 2) są:
1) poświadczenie;
2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
....
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie Rozdz. VI ust. 1 należy przedłożyć:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. Nr 2 do SIWZ,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ust. 1 pkt 2 , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ,
...
Szczegóły zawarto w SIWZ rozdz. VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
oraz VIII INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W ROZDZIALE VII
...
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5.000,00 zł /słownie: pięć tysięcy złotych
Szczegóły zawarto w SIWZ rozdz. IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:
o kryterium ,,ceny" o wadze 60%.
o kryterium ,,okres gwarancji" o wadze 40%
Oceny, dokonywać będą członkowie komisji. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku, a następnie zsumowane dla każdej z ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta o najwyższej wartości przyznanych punktów. Każdy z obszarów/części zamówienia będzie podlegał ocenie odrębnej. W przypadku składania oferty na całość zakresu zapytania ofertowego, ocena zostanie dokonana odrębnie dla każdej z części zamówienia, a Oferent taki ma obowiązek wykonać ten zakres zamówienia w jakim zostanie wyłoniony jako zwycięzca.
3. Zasady oceny kryterium "Cena"
W kryterium tym oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 punktów, każda następna oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą wg wzoru:
Pc = (Cn : Co) x 60
gdzie: Pc - ilość punktów za cenę (max. 60)
Cn - cena netto najniższa wśród ofert - w złotych polskich
Co - cena netto danego Wykonawcy - w złotych polskich
4. Ocena kryterium ,,Okres gwarancji"
Zamawiający wymaga zaoferowania na wykonane prace minimum 5-letniej gwarancji na roboty kon-strukcyjne i ogólnobudowlane. Wykonawcy oferujący wydłużenie okresu gwarancji ponad 5 lat uzyskają za każde kolejne 6 miesięcy gwarancji 6 punktów, ale maksymalnie 24 punkty (za 7-letnią i dłuższą gwarancję).
Zamawiający wymaga zaoferowania na wykonane prace minimum 3-letniej gwarancji na instalacje sanitarne i elektryczne. Wykonawcy oferujący wydłużenie okresu gwarancji ponad 3 lata na instalacje sanitarne i elektryczne uzyskają za każde kolejne 6 miesięcy gwarancji 4 punkty, ale maksymalnie 16 punktów (za 5-letnią i dłuższą gwarancję).
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że oferty zdobyły taką samą ilość punktów - decydujące jest kryterium ceny. W przypadku zaś, gdy oferty charakteryzują się taką samą ceną ofertową, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Szczegóły zawarto w SIWZ rozdz. XV. KRYTERIA I TRYB OCENY OFERT
Wykluczenia
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w związku z:
1) otwarciem wobec reprezentowanego podmiotu likwidacji lub ogłoszeniem upadłości;
2) zaleganiem z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
3) prawomocnym skazaniem za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego przez właściciela (w przypadku osób jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółki jawnej), partnerów (w przypadku spółki partnerskiej), komplementariuszy (w przypadku spółki komandytowej oraz Spółki komandytowo-akcyjnej), urzędującego członka organu zarządzającego (w przypadku osób prawnych);
4) sądowym zakazem ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
5) brakiem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, brakiem niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i osobowego zdolnego do wykonania zamówienia lub znajdowaniem się w sytuacji finansowej i ekonomicznej niezapewniającej wykonania zamówienia;
6) wykonywaniem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwaniem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
7) złożeniem nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
8) niezłożeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.
Ponadto, w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Szczegóły zawarto w SIWZ rozdz. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SOVA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
17-200 Nieznany Bór
podlaskie , hajnowski
Numer telefonu
602210746
Fax
228143441
NIP
9511952924
Tytuł projektu
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Wakacyjny składającego się z Rodzinnego Parku Rekreacyjnego i Parku Sensorycznego.
Numer projektu
RPPD.01.05.00-20-0250/18-00
Załączniki

Zał nr 5 - Wzór umowa o roboty budowlane
Zał nr 4A do SIWZ- Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Zał nr 4 do SIWZ- Wykaz osób
Zał nr 3 do SIWZ- Wykaz prac
Zał nr 2 do SIWZ - Oświadczenia
Zał nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowo-cenowy
SIWZ - Sova (roboty budowlane - budowa stawu)

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Robert Pachocki
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
602 210 746

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.