Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenia usług w zakresie konserwacji i bieżących napraw systemów zabezpieczających

Przedmiot:

Świadczenia usług w zakresie konserwacji i bieżących napraw systemów zabezpieczających

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Częstochowie
Ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
Tel. 34 368 44 30 Faks: 34 368 44 40
przetargi@czestochowa.so.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
USŁUGI - Świadczenia usług w zakresie konserwacji i bieżących
napraw systemów zabezpieczających,
na rzecz Sądu Okręgowego w Częstochowie
ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postepowaniu jest świadczenie usług w
zakresie konserwacji i bieżących napraw systemów zabezpieczających, na rzecz Sądu
Okręgowego w Częstochowie.
Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania tj.:
1.1. Zadanie A - Świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżących napraw
systemów zabezpieczających w następujących lokalizacjach:
? Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35,
? Częstochowa, ul. Śląska 8,
1.2. Zadanie B - Świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżących napraw
systemów zabezpieczających w następujących lokalizacjach:
? Lubliniec, ul. Sądowa 3,
? Lubliniec, ul. Sobieskiego 8.
2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, dla każdego z zadań A i B, stanowią
odpowiednio: załącznik nr 1.A i załącznik nr 1.B do Zaproszenia.
1
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników.
2
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro na:
USŁUGI - Świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżących napraw systemów zabezpieczających,
na rzecz Sądu Okręgowego w Częstochowie
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (Zaproszenie) G-261-1.2019.37

Dokument nr: G-261-1.2019.37

Składanie ofert:
1. Termin składania ofert upływa dnia: 08 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro na:
USŁUGI - Świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżących napraw systemów zabezpieczających,
na rzecz Sądu Okręgowego w Częstochowie
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (Zaproszenie) G-261-1.2019.37
strona 9 z 10
2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sądzie Okręgowym w Częstochowie ul.
Dąbrowskiego 23/35 pokój nr 130 (nowy budynek - poziom 1) - Sekretariat Dyrektora Sądu
Okręgowego.
3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia dla każdego z zadań A i B: 12 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
Dla każdego z zadań zostanie podpisana odrębna umowa.

Wymagania:
2. Tryb postępowania
Postępowanie prowadzone jest w trybie postępowania o wartości poniżej 30 000 euro, w którym nie stosuje
się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986
ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą"? art. 4 pkt 8 cyt. ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej
podstawie.
3. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia.
2) Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień niezwłocznie, przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż 2
(dwa) dni przed wyznaczonym terminem składania ofert. Po tym terminie Zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści
Zaproszenia powinny być wnoszone w formie faksu na numer 34 368 44 40 lub pocztą elektroniczną
na adres: przetargi@czestochowa.so.gov.pl. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
Zaproszenie, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści na własnej stronie internetowej.
5. Niniejsze postępowanie może zostać unieważnione w następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu tj. żadna z ofert nie spełnia wymagań
określonych w Zaproszeniu, po wyczerpaniu możliwości jej uzupełnienia lub poprawienia;
3) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia i nie możliwości zwiększenia tej kwoty do wysokości ceny oferty
z najniższą ceną;
4) kiedy, w przypadku złożenia ofert o tej samej cenie, po wezwaniu do złożenia ofert dodat-
kowych, zostaną złożone ponownie oferty o tej samej cenie;
5) kiedy nastąpi niedająca się przewidzieć zmiana okoliczności, powodująca że rozstrzygnięcie
postepowania nie leży w interesie publicznym;
6) gdy okaże się, że postępowanie obarczone jest nieusuwalną wadą, która prowadziłaby do
zawarcia nieważnej umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub pozostawienia niniejszego postę-
powania be rozstrzygnięcia, bez konieczności podawania przyczyny.
ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta
spełnia wymagania określone w niniejszym Zaproszeniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, tj.
jednakowy dla Zadania A i Zadania B
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną
koncesję, upoważniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i
mienia lub usług ochrony mienia, realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego, wydanej na
podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2018 r. poz. 2142 j.t. ze
zm.);
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.
b).1 ZADANIE A - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie usługi, polegające na
konserwacji systemów zabezpieczających, o wartości co najmniej 20 000,00 złotych
(dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto rocznie każda z usług. Każda z wykazanych usług
wykonana winna zostać w ramach odrębnej umowy/kontraktu/zlecenia itp.
b).2 ZADANIE B - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie usługi, polegające na
konserwacji systemów zabezpieczających, o wartości co najmniej 6 000,00 złotych (sześć
tysięcy złotych 00/100) brutto rocznie każda z usług. Każda z wykazanych usług wykonana winna
zostać w ramach odrębnej umowy/kontraktu/zlecenia itp.
UWAGA!!! W przypadku usług będących w trakcie realizacji, wymagania w zakresie wartości i czasu
wykonywania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej tj. od dnia rozpoczęcia
wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert i te dane (wartość i czas) wykonawca
zobowiązany jest podać w wykazie usług, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
Zaproszenia.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym.
Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
c).1 ZADANIE A
dysponuje co najmniej dwoma osobami, z których:
? każda posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego na pod-
stawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2018 r. poz. 2142 j.t. ze zm.)
oraz legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą z dnia
13 czerwca 2013 r. o zmianach ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. 2013 r.,
poz. 829);
? każda posiada świadectwo kwalifikacyjne co najmniej grupy 1, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sie-
ci na stanowisku: eksploatacji i dozoru, o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
? co najmniej jedna posiada odbyte szkolenie w zakresie serwisu tj. przeglądów, konserwacji i na-
praw systemów ochrony przeciwpożarowej BOSCH, objętych przedmiotem zamówienia.
? co najmniej jedna posiada odbyte szkolenie w zakresie serwisu tj. przeglądów, konserwacji i na-
praw systemów ochrony przeciwpożarowej POLON, objętych przedmiotem zamówienia.Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro na:
USŁUGI - Świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżących napraw systemów zabezpieczających,
na rzecz Sądu Okręgowego w Częstochowie
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (Zaproszenie) G-261-1.2019.37
strona 5 z 10
c).2 ZADANIE B
dysponuje co najmniej dwoma osobami, z których:
? każda posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego na pod-
stawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2018 r. poz. 2142 j.t. ze zm.)
oraz legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą z dnia
13 czerwca 2013 r. o zmianach ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. 2013 r.,
poz. 829);
? każda posiada świadectwo kwalifikacyjne co najmniej grupy 1, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sie-
ci na stanowisku: eksploatacji i dozoru, o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
? co najmniej jedna posiada odbyte szkolenie w zakresie serwisu tj. przeglądów, konserwacji i na-
praw systemów ochrony przeciwpożarowej ARITECH, objętych przedmiotem zamówienia.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: ,,spełnia/nie
spełnia", na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu.
ROZDZIAŁ V.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POWODU NIESPEŁNIANIA WARUNKÓW
1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych warunków oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty
wskazanych poniżej dokumentów:
1) Dotyczy Zadania A i Zadania B
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona
,,za zgodność z oryginałem"), oryginał lub kopia potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem".
2) Dotyczy Zadania A i Zadania B
ważna koncesja, upoważniająca do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia lub usług ochrony mienia, realizowanej w formie zabezpieczenia
technicznego, wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(Dz.U. 2018 r. poz. 2142 j.t. ze zm.), oryginał lub kopia potwierdzona ,,za zgodność z
oryginałem".
3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykaz ten winien zawierać w swojej treści co najmniej:
3)1 ZADANIE A - dwie usługi, polegające na konserwacji systemów zabezpieczających, o wartości
co najmniej 20 000,00 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto rocznie każda
z usług. Każda z wykazanych usług wykonana winna zostać w ramach odrębnej umowy / kontraktu
/ zlecenia itp.
3)2 ZADANIE B - dwie usługi, polegające na konserwacji systemów zabezpieczających, o wartości
co najmniej 6 000,00 złotych (sześć tysięcy złotych 00/100) brutto rocznie każda z usług. Każda
z wykazanych usług wykonana winna zostać w ramach odrębnej umowy / kontraktu / zlecenia itp.
UWAGA!!! W przypadku usług będących w trakcie realizacji, wymagania w zakresie wartości i czasu
wykonywania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej tj. od dnia rozpoczęcia
wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert i te dane (wartość i czas) wykonawca
zobowiązany jest podać w wykazie usług, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
Zaproszenia.
wraz z załączeniem dowodów ( ? patrz ust. 4 niniejszego rozdziału), że dostawy te zostały wykonane
należycie;Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro na:
USŁUGI - Świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżących napraw systemów zabezpieczających,
na rzecz Sądu Okręgowego w Częstochowie
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (Zaproszenie) G-261-1.2019.37
strona 6 z 10
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykaz ten winien zawierać w
swojej treści co najmniej:
4)1. ZADANIE A
dwie osoby, z których:
? każda posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego na pod-
stawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2018 r. poz. 2142 j.t. ze zm.)
oraz legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą z dnia
13 czerwca 2013 r. o zmianach ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. 2013 r.,
poz. 829);
? każda posiada świadectwo kwalifikacyjne co najmniej grupy 1, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sie-
ci na stanowisku: eksploatacji i dozoru, o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
? co najmniej jedna posiada odbyte szkolenie w zakresie serwisu tj. przeglądów, konserwacji i na-
praw systemów ochrony przeciwpożarowej BOSCH, objętych przedmiotem zamówienia.
? co najmniej jedna posiada odbyte szkolenie w zakresie serwisu tj. przeglądów, konserwacji i na-
praw systemów ochrony przeciwpożarowej POLON, objętych przedmiotem zamówienia.
4)2. ZADANIE B
dwie osoby, z których:
? każda posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego na pod-
stawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2018 r. poz. 2142 j.t. ze zm.)
oraz legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą z dnia
13 czerwca 2013 r. o zmianach ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. 2013 r.,
poz. 829);
? każda posiada świadectwo kwalifikacyjne co najmniej grupy 1, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sie-
ci na stanowisku: eksploatacji i dozoru, o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
? co najmniej jedna posiada odbyte szkolenie w zakresie serwisu tj. przeglądów, konserwacji i na-
praw systemów ochrony przeciwpożarowej ARITECH, objętych przedmiotem zamówienia.
wg wzoru ? załącznik nr 4. do Zaproszenia - oryginał.
5) Zaświadczenia i/lub Świadectwa kwalifikacyjne, potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby
wykazane w żądanym wykazie osób (? patrz ust. 1 pkty 4)1. i 4)2.), którymi winien dysponować
Wykonawca - oryginały lub kopie potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem";
2. Inne dokumenty
1) Wypełniony, ostemplowany i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 2 do Zaproszenia
(oryginał).
2) Upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w
imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub z dokumentów
załączonych do oferty (odpis z rejestru) - oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona ,,za
zgodność z oryginałem";
3. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału, lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda zapisana strona). Zamawiający zażąda
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona
przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości. Oświadczenia (wykazy), o których mowa w ust. 1 pkty 3 i 4 oraz dokument, o
którym mowa w ust. 2 pkt 1) należy złożyć w formie oryginału.
4. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 3), są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1) Dopuszczalne jest składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych.
2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Razem z ofertą musi
zostać złożone pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. DoZamówienie o wartości poniżej 30 000 euro na:
USŁUGI - Świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżących napraw systemów zabezpieczających,
na rzecz Sądu Okręgowego w Częstochowie
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (Zaproszenie) G-261-1.2019.37
strona 7 z 10
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące Wykonawcy.
3) Do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące Wykonawcy.
Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 2 pkt 1 lit. a) uważa
się za spełniony, jeżeli każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie,
wykaże się jego spełnianiem.
Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale IV ust. 2 pkt 1 lit. b) i c)
uważa się za spełnione, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą się ich spełnianiem.
4) Jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie
wybrana, Zamawiający może, przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, zażądać
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Oferty składane przez podmioty posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
granicami kraju
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) składa dokument wystawiony
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto
jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości;
2) Dokument, o którym mowa w pkt 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1) zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania - wystawionym w terminie określonym w pkt 2).
4) Dokument lub oświadczenie, o których mowa w ust. 6 pkt 1) i 3), składane są w formie
określonej w ust. 3.
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały
spełnione warunki określone w rozdziale IV ust. 2, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzupełniania ofert o brakujące dokumenty, z
wyłączeniem przypadku, gdy pomimo uzupełnienia oferty, dalej podlegałaby ona odrzuceniu.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
ROZDZIAŁ VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inną korespondencję Wykonawca
przekazuje faksem na nr 34 368 44 40 lub pocztą elektroniczną na adres:
przetargi@czestochowa.so.gov.pl.
Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelkie pisma, przekazywane w ramach
postępowania, w sposób wybrany przez Wykonawcę, który wybiera faks lub pocztę
elektroniczną poprzez wskazanie w druku OFERTY odpowiednio numeru faksu lub adresu
poczty elektronicznej. W przypadku podania przez Wykonawcę zarówno numeru faksu jak i
adresu poczty elektronicznej, Zamawiający będzie przesyłał wszelkie informacje za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku wyboru przez Wykonawcę poczty elektronicznej Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za odbieranie przekazywanej poczty. W przypadku zaniechania odebrania
przekazanej poczty Wykonawca ponosi wszelkie, wynikające z tego skutki.
W przypadku wyboru przez Wykonawcę, jako drogi otrzymywania pism nadawanych przez
Zamawiającego, drogi faksowej, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie
kompletności i czytelności otrzymania przesłanego pisma. Brak kompletności lub czytelności
Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu telefonicznie na nr 34 368 44 30. Za dowód
skutecznego przesłania pisma do wykonawcy drogą faksową Zamawiający uznaje
potwierdzenie przesłania faksowego ,,OK" na numer podany przez Wykonawcę w druku
OFERTY.Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro na:
USŁUGI - Świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżących napraw systemów zabezpieczających,
na rzecz Sądu Okręgowego w Częstochowie
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (Zaproszenie) G-261-1.2019.37
strona 8 z 10
Zamawiający nie wymaga potwierdzenia otrzymania przekazywanych pism/informacji.
Zawsze możliwa jest forma pisemna.
3. W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku
polskim.
4. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak
sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego.
ROZDZIAŁ VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1
do Zaproszenia, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, odpowiedni do zadania, do
którego przystępuje Wykonawca, zawarty odpowiednio w Załączniku nr 1.A i/lub 1.B do
Zaproszenia i zawierać cenę ofertową wykonania zamówienia, z uwzględnieniem warunków
wykonania przedmiotu zamówienia, określonych we wzorach umów, stanowiących załączniki
5.A i 5.B do niniejszego Zaproszenia.
2. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w Zaproszeniu.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zaproszenia.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na minimum jedno kompletne zadanie A
i/lub B.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.
6. Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na:
- wszystkich stronach oferty,
- załącznikach,
- oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.
7. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy.
8. Zalecane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. Zaleca się
zamieszczenie oferty w nieprzejrzystej kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego,
na adres Sąd Okręgowy w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35 i oznaczonej hasłem:
O FERTA NA : Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw systemów
zabezpieczających, na rzecz Sądu Okręgowego w Częstochowie
G-261-1.2019.37
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta winna posiadać nazwę i adres wykonawcy.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie, przed upływem terminu do składania ofert.
Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem
ZMIANA/WYCOFANIE.
ROZDZIAŁ IX.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Oferta musi zawierać cenę brutto za przedmiot zamówienia w zakresie odpowiednim do
zadania, do którego przystępuje Wykonawca, wg pozycji zawartych w formularzu ofertowym.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w formularzu ofertowym:
1) informacje dot. danych adresowych i kontaktowych Wykonawcy;
2) ceny jednostkowe netto i brutto za 1 miesiąc świadczenia usług;
3) wartość netto całego zamówienia na okres 12 miesięcy;
4) stawkę i wartość podatku VAT zamówienia;
5) wartość całkowitą brutto zamówienia za okres 12 miesięcy;
wg tabel sporządzonych dla każdego z zadań z osobna, z uwzględnieniem warunków
wykonania przedmiotu zamówienia, określonych we wzorach umów, stanowiących załączniki
5.A i 5.B do niniejszego Zaproszenia.
3. Na cenę całkowitą składają się wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające
wprost z opisu przedmiotu zamówienia, oraz inne, nieujęte w opisie, a niezbędne do
wykonania zamówienia.
ROZDZIAŁ XI.
KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie ceną brutto całego zamówienia - waga
100 %, w odniesieniu do każdego z zadań z osobna.
2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów
w zastosowanym kryterium oceny ofert, dla każdego z zadań odrębnie.
Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, w zakresie
zadania, którego dotyczy, wynosi 100 pkt, tj.: za najkorzystniejszą cenę - 100 pkt.
3. W trakcie oceny ofert, w odniesieniu do każdego z zadań osobna, kolejno rozpatrywanym
i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według następujących
zasad:
Kryterium - cena brutto całego zamówienia w danym zadaniu
K c
Liczba punktów w kryte-
rium cena brutto wykona-
nia zamówienia
=
oferowana minimalna cena brut-
to wykonania zamówienia
cena brutto wykonania zamó-
wienia badanej oferty
x 100 pkt x 100 %
ROZDZIAŁ XII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, odrębnie dla każdego z
zadań, bez zbędnej zwłoki, po dniu przekazania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej.
2. W przypadku, gdy wartość umowy przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zgodnie z
postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych, Wykonawca ten zobowiązany będzie
do dostarczenia, przed podpisaniem umowy, uchwały lub odpisu umowy spółki,
zezwalającego na zaciąganie takich zobowiązań.
ROZDZIAŁ XIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - WZÓR UMOWY
Wzory umów w niniejszym postępowaniu stanowią, odpowiednio do zadania, załączniki nr 5.A
i 5.B do niniejszego Zaproszenia.Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro na:
USŁUGI - Świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżących napraw systemów zabezpieczających,
na rzecz Sądu Okręgowego w Częstochowie
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (Zaproszenie) G-261-1.2019.37
strona 10 z 10

Uwagi:
4. INFORMACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-
nych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:
?
?
?
?
?
?
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Częstochowie z siedzibą
w Częstochowie (42-200) przy ul. Dąbrowskiego 23/35, tel. 34 368 44 00, faks 34 368 44 20,
e-mail: so.czestochowa@czestochowa.so.gov.pl;
inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Częstochowie jest Pan
Przemysław Cichopek, tel. 34 368 44 26,
e-mail: przemyslaw.cichopek@czestochowa.so.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr G-261-1.2019.37 pn.
,,USŁUGI - Świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżących systemów zabezpieczają-
cych, na rzecz Sądu Okręgowego w Częstochowie", prowadzonym w trybie przewidzianym dla
postępowań o udzielenie zamówień o wartości poniżej 30 000 euro;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej
,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczą-
cych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udzia-
łem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okre-
ślonych danych wynikają z ustawy Pzp;Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro na:
USŁUGI - Świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżących napraw systemów zabezpieczających,
na rzecz Sądu Okręgowego w Częstochowie
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (Zaproszenie) G-261-1.2019.37
strona 3 z 10
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób za-
utomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1 ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2 ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa-
ni/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-
wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
5. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
Marzanna Łuszczyńska
faks 34 368 44 40
Magda Wawrzynek-Hepner
faks 34 368 44 40
(od poniedziałku do piątku - godz. 8:00-15:00)

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.