Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Opera Nova w Bydgoszczy
ul. Marszałka Focha 5
85-070 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel.: 52-32-51-532, tel.: 52-32-51- 503, kom: 607 856 325
zamowieniapubliczne@operanova.bydgoszcz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opera Nova w Bydgoszczy
występuje z zapytaniem ofertowym na realizację zamówienia:
1. Tytuł zamówienia: ,,Roboty dekarskie polegające na usunięciu nieszczelności dachu i elewacji powodujących przeciekanie wody opadowej do pomieszczeń do gmachu operowego".
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres robót obejmuje:
o uszczelnienie miejsc pomiędzy elewacją budynku a opierzeniami nad pilastrami w części kongresowej gmachu operowego.
o usunięcie ze struktury pokrycia papowego podpór pod instalacją odgromową i wstawienie systemowych podpór przyklejanych do podłoża papowego.
Zamawiający wymaga zadeklarowania gwarancji na wykonane roboty nie mniejszej niż 12 miesięcy. Zamawiający ustanawia gwarancję jako jedno z kryteriów wyboru oferty. W okresie gwarancji bezpłatne usuwanie usterek.
Zamawiający celem uściślenia oferty zastrzega sobie prawo zgłaszania pytań celem uściślenia warunków oferty.
Przed złożeniem oferty potencjalni Oferenci mają możliwość składania wniosków dotyczących warunków realizacji zamówienia.

Dokument nr: ZP-3310-22/2019

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania oferty:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Opera Nova w Bydgoszczy, ul. Focha 5, 85-070 Bydgoszcz, pok. 524 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia:5 kwietnia 2019 r.
do godz. 10.00
Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.
2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Oferta na
,,Roboty dekarskie polegające na usunięciu nieszczelności dachu i elewacji powodujących przeciekanie wody opadowej do pomieszczeń do gmachu operowego".
Nazwa i adres Wykonawcy:...................
Nazwa i adres Zamawiającego: Opera Nova w Bydgoszczy ul. Focha 5,
85-070 Bydgoszcz,

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia: do 15 września 2019 r.
6. Miejsce wykonania zamówienia: gmach Opery Nova przy ul. Focha 5 w Bydgoszczy.
Po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót, Zamawiający wyznaczy termin odbioru i zakończy czynności odbiorowe w ciągu 14 dni od zgłoszenia.

Wymagania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo przyjęcia lub odrzucenia przedstawionych propozycji.
4. Opis sposobu obliczania ceny:
Wykonawca na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, podaje cenę ofertową brutto w PLN za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem należnego podatku VAT i zadeklarowany termin gwarancji.
7. Kryteria wyboru oferty:
7.1. Nazwa:
Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 80 %
7.2. Opis kryterium:
a) cena: wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym, b) Gwarancja i rękojmia 20 %
Oferty oceniane będą według wzoru:
Minimalna gwarancja i rękojmia --36 miesiące; maksymalna gwarancja i rękojmia -120 miesięcy;
(w okresie gwarancji bezpłatne usuwanie zgłoszonych usterek oraz serwis posprzedażowy). Przy oferowanej gwarancji niższej niż 36 miesiące nie będą przyznawane punkty w tym kryterium, a złożona oferta jako nie spełniająca warunków zamówienia będzie odrzucona.
W tym kryterium oferent może uzyskać maksymalnie 20 punktów
Ocena punktowa będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7.3. Zasady oceny ofert:
Cena najniższa
Cena (A) = ----------------x 80 pkt
Cena badana
Oferowana gwarancja w miesiącach
Gwarancja (B) ---------------------------------x 20 pkt
120
Sposób przygotowania oferty:
1. Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na dachu gmachu operowego w celu samodzielnego określenia złożoności i warunków realizacji robót.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta ma zostać złożona na druku, który jest załącznikiem do zapytania ofertowego.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
5. Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu w języku polskim, mieć formę pisemną
10. Opis warunków udziału w postępowaniu i wymagane dokumenty:
a) złożenie oferty według formularzy stanowiących załączniki nr2i3 do zapytania ofertowego, a także podpisany załącznik nr 1
b) odbycie wizji lokalnej na dachu operowym potwierdzone uzyskaniem pisemnego potwierdzenia tej czynności według załącznika nr 4,
c) posiadanie uprawnień i kwalifikacji do realizacji objętych zleceniem zakresu usług,
d) zaakceptowanie warunków umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, lub wniesienia swoich uwag do jej treści,
e) przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w trakcie realizacji robót w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej, na wartość nie niższą niż
100 tyś. zł, obejmującą okres ubezpieczenia nie krótszy niż do końca października 2019 r.
f) w przypadku gdyby proponowane wynagrodzenie przekraczało kwotę którą
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania, Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyn.

Kontakt:
12. W sprawie zamówienia należy się kontaktować z przedstawicielem Zamawiającego:
a) w zakresach proceduralnych związanych z postępowaniem przetargowym:
Zuzanna Dziża-Koniczyńska tel.: 52-32-51-532
e-mail: zamowieniapubliczne@operanova.bydgoszcz.pl
b) w zakresie zagadnień technicznych oraz dokonania wizji lokalnej:
Jacek Gołębiewski tel.: 52-32-51- 503, kom: 607 856 325 e-mail: eksploatacja@operanova.bydgoszcz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.