Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kanalizacji deszczowej bez wpustów dachowych

Przedmiot:

Wykonanie kanalizacji deszczowej bez wpustów dachowych

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Laboratorium Kosmetyczne AVA
ul. Dąbrowiecka 3
05-430 Stara Wieś
powiat: otwocki
+48 539985585
a.pyszczek@ava-laboratorium.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16325
Województwo: mazowieckie
Miasto: Stara Wieś
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie kanalizacji deszczowej bez wpustów dachowych wewnątrz budynku produkcyjno - magazynowo - biurowego z zapleczem socjalnym na terenie działki nr ew. 894/9 obr. Całowanie gmina Karczew
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie kanalizacji deszczowej
Cel zamówienia
Wykonanie kanalizacji deszczowej
Przedmiot zamówienia
Wykonanie kanalizacji deszczowej bez wpustów dachowych wewnątrz budynku produkcyjno - magazynowo - biurowego z zapleczem socjalnym na terenie działki nr ew. 894/9 obr. Całowanie gmina Karczew
Zamówienie dotyczy usług:
Wykonania w/w przedmiotu zamówienia w zakresie robocizny i zapewnienia materiałów.
Pomocniczy opis elementów składowych zamówienia zawiera opis techniczny stanowiący
Załącznik nr 1 oraz schemat stanowiący załączniki nr 1a do niniejszego zapytania ofertowego

CPV: 45332300-6

Dokument nr: 16325

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 08-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oryginał lub skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz załącznikami należy przesłać na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:
a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
Laboratorium Kosmetyczne AVA
05-430 Stara Wieś, ul. Dąbrowiecka 3
b. Poczta elektroniczna:
Adres e-mail: a.pyszczek@ava-laboratorium.pl
c. Osobiście:
Laboratorium Kosmetyczne AVA
05-430 Stara Wieś, ul. Dąbrowiecka 3

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: otwocki Miejscowość: Całowanie gmina Karczew
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Planowany termin rozpoczęcia ok. 10.04.2019

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
1. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej, na formularzu oferty, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą ryczałtową zamówienia netto i brutto.
3. Czas związania ofertą - do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.
4. Termin ważności oferty do dnia 30.04.2019 roku.
5. Oferty należy składać w języku polskim.
6. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem. Nieprawidłowe poświadczenie oferty skutkuje odrzuceniem i pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia.
7. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Oferent.
8. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Zleceniobiorcy, którzy nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w treści oferty.
9. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego, które stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
10. Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, które stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę, w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz oferty - Załącznik nr 2
2. Oświadczenie o braku powiązań - Załącznik nr 3
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków - Załącznik nr 4
4. Jeżeli w projekcie budowlanym pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny.
Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty ,,równoważne". Wskazanie równoważności zaoferowania przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie obliczenia. Na wykonawcy leży obowiązek udowodnienia iż przedstawione w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do przedstawionych przez Zamawiającego - dokument będzie stanowił załącznik do formularza oferty

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia - 100.
RAZEM: 1 kryterium oceny, do zdobycia max. 100 pkt.
Sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny brutto (najniższa cena) = 100 pkt
Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w podanym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi
w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.
K cena - Kryterium cena = (C min / C bof) x 100
C min - Cena najniższej oferty
C bof - Cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów dla tego kryterium: 100 punktów
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Laboratorium Kosmetyczne AVA Larysa Dysput-Goławska
Adres
Dąbrowiecka 3
05-430 Stara Wieś
mazowieckie , otwocki
Numer telefonu
226131617
NIP
1130016141
Numer naboru
POIR.03.02.02-IP.04-00-N43/18

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Artur Grabiński a.grabinski@ava-laboratorium.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 539985585

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.