Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb...

Przedmiot:

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb odprowadzania ścieków

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ropa
Ropa 733
38-312 Ropa
powiat: gorlicki
tel.18/3534014w.31
gmina@eu-ropa.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175338
Województwo: małopolskie
Miasto: Ropa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ropa w miejscowościach: Ropa i Łosie", tj. skanalizowanie miejscowości położonych na terenie Gminy Ropa - Ropa i Łosie. Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur PE HD o średnicy 110 mm i 160 mm oraz z rur PCV o średnicy 200 mm i 250 mm. Na trasie kanałów w węzłach połączeniowych zaprojektowano studzienki kanalizacyjne inspekcyjne o średnicy 400 mm, studzienki rewizyjne o średnicach 1000 mm oraz komory rozprężne i pompownie betonowe DN 1500, DN 2000, DN 2500 z pierścieniami odciążającymi w ulicach i włazach typu ciężkiego, poza ulicami typu lekkiego.
Sprawność projektowanej sieci kanalizacyjnej zapewnią przepompownie, wyposażone w dwie pompy zatapialne, które pracować będą naprzemiennie. Trasę sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wykorzystując naturalny spadek terenu. Ścieki z budynków mieszkalnych i usługowych będą spływać kanałami, zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku rzeki Ropa. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewów, a przejścia w pobliżu drzew zostaną wykonane ręcznie lub metodą bez wykopową, bez naruszania systemu korzeniowego.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przewodów o łącznej długości:
a) 7584,75 m - Ropa,
b) 8595,5 m - Łosie,
Razem sieć kanalizacyjna: 16 180,25 m.
Razem przyłącza kanalizacyjne: 155 m.
W ramach zadania wykonane zostanie 5 szt. przepompowni ścieków. Przepompownie P1, P2 zlokalizowane zostaną na terenie miejscowości Ropa (aglomeracja), przepompowania P3, która to częściowo zlokalizowana będzie na terenie miejscowości Ropa (aglomeracja) częściowo poza granicami aglomeracji, przepompownia P4 na terenie miejscowości Łosie, przepompownia P5 na terenie miejscowości Ropa (poza aglomeracją) Zaprojektowane przepompownie ścieków mają średnicy wewn. 2000 mm, oraz 1500 mm z włazem ze stali nierdzewnej, urządzenia wyposażone będą w dwie pompy zatapialne i pracować będą naprzemiennie.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ropa w miejscowościach: Ropa i Łosie", tj. skanalizowanie miejscowości położonych na terenie Gminy Ropa - Ropa i Łosie.
Przedmiot zamówienia
a) Ropa: Roboty ziemne i montażowe sieci kanalizacyjnej
- rurociągi PVC U 200 mm - 4202 m,
- rurociągi PVC U 250 mm - 1420,5 mb,
- rurociągi PE 110 mm - 737 mb,
- rurociągi PE 160 mm - 1225,25 mb,
- przewierty maszyną do wierceń poziomych,
- studzienki kanalizacyjne systemowe O 400 mm - 209 szt,
- studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych O 1500 mm - 1 szt.,
- studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych O 2500 mm - 2 szt.,
- studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych O 1000 mm - 1 szt.,
- dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie pompowni P1, P2, P3, P5 wraz z wpięciem do istniejącego systemu monitoringu - 4 kpl.,
- roboty ziemne i montażowe - przejście przez drogę gminną,
- roboty ziemne i montażowe - przejścia przez nawierzchnie utwardzone.
b) Łosie: Roboty ziemne i montażowe sieci kanalizacyjnej:
- rurociągi PVC U 200 mm - 7026 mb,
- rurociągi PVC U 250 mm - 1407,5 mb,
- rurociągi PE 110 mm - 162 mb,
- przewierty maszyną do wierceń poziomych,
- studzienki kanalizacyjne systemowe O 400 mm - 350 szt.,
- studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych O 1500 mm - 1 szt.,
- studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych O 1000 mm - 1 szt.,
- dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie pompowni P4 wraz z wpięciem do istniejącego systemu monitoringu - 1 kpl,
- roboty ziemne i montażowe - przejścia przez nawierzchnie utwardzone.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1175338

Otwarcie ofert: . Termin otwarcia ofert: 10.04.2019 r., godz. 10:15.
4. Miejsce otwarcia ofert: Gmina Ropa, Ropa 733, 38 - 312 Ropa.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 10-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert: 10.04.2019 r., godz. 10:00.
2. Miejsce składania ofert: Gmina Ropa, Ropa 733, 38 - 312 Ropa, DZIENNIK PODAWCZY.
3
5. Za termin złożenia oferty przyjmuję się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/ugropa informacje z otwarcia ofert.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przedwczesne otwarcie lub zaginięcie oferty nieoznaczonej niezgodnie z powyższym opisem.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: gorlicki Miejscowość: Ropa
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia należy zrealizować do dnia 30 września 2020 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wiedza i doświadczenie
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie nie wcześniej niż ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej, w tym co najmniej jedną o wartości min. 500.000,00 złotych brutto oraz załączy dowód potwierdzający, że ww. roboty zostały wykonane należycie, w szczególności, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuję, lub będzie dysponował osobami zdolnymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi, tj.:
- kierownikiem budowy - posiadającym:
- ważne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 poz. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dodatkowe warunki
Brak
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej:
a) Zmiana terminu realizacji Umowy:
- w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością,
- siły wyższej, w tym w szczególności działania na terenie budowy: amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, fal ciśnieniowych, działania sił natury w postaci: podtopień, niekorzystnych lub nietypowych dla danego okresu warunków atmosferycznych, takich jak np.: wielodniowe ulewy, huragany i tornada, dokonujące zniszczeń bezpośrednio w miejscu realizacji robót, długotrwała niska temperatura powietrza, itp. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonanym w pierwszym dniu ich wstrzymania, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
- pojawienie się nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalającej na zaoszczędzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,
- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej,
- odmienne od przyjętych w dokumentacji geologicznej, przekazanej przez Zamawiającego, warunki geologiczne lub architektoniczno - budowlane, skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się do zmian koniecznych, umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji, niemożliwej do przewidzenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
- Konieczność zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy:
b) Konieczności wykonania robót zamiennych,
c) Konieczności wykonanie robót dodatkowych,
d) Rezygnacji z wykonania części robót budowlanych,
e) Zmiany warunków płatności w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zamiany ustawowej stawki podatku VAT.
f) Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:
- zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2, pkt 3 ustawy pzp.
- robót zamiennych lub dodatkowych których łączna wartość również przekracza 15% ceny brutto za całość przedmiotu zamówienia.
- rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1.1. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania,
1.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku istnienia przesłanek do wykluczenia z postępowania - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania,
1.3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania,
1.4. potwierdzenie wniesienia wadium (wymagania dotyczące wadium opisane zostały w Rozdz. VIII) - w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego jego wniesienie.
Na wezwanie zamawiającego:
2.1. wykaz robót budowlanych (obejmujący co najmniej trzy roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej, w tym co najmniej jedną o wartości min. 500.000,00 złotych brutto) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
2.2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
3.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
3.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
3.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
3.4. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716)
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Zamówienia uzupełniające
Brak

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
a) cena - 60% - sposób oceny: Minimalizacja
b) okres gwarancji - 40% - sposób oceny: Maksymalizacja
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o wyżej przedstawione kryteria i ich wagi.
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone następująco:
a) kryterium - cena:
(Cn / Cof.b. x 100) x 60% = ilość punktów, gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert,
Cof.b. - cena oferty badanej,
100 - wskaźnik stały,
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium ,,cena" otrzyma maksymalną ilość 60 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.
b) kryterium - okres gwarancji:
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na wykonany przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegający ocenie - 36 miesięcy,
Najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie - 60 miesięcy.
(Gof.b. / Gn x 100) x 40% = ilość punktów, gdzie:
Gof.b. - okres gwarancji oferty badanej,
Gn - najwyższy okres gwarancji spośród ofert,
100 - wskaźnik stały,
40% - procentowe znaczenie kryterium okresu gwarancji.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium ,,okres gwarancji" otrzyma maksymalną ilość 40 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.
Punkty w powyższych kryteriach zostaną zsumowane.
Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
Wykluczenia
3.1. Z postępowania wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, att.218-221, art.228-230a, art. 250a, art. 258 lub art.270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j: Dz. U. z 2016 r. poz.176),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa wart. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.-Kodeks karny,
- skarbowe;
c) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. b),
d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
e) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
f) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
h) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
i) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
j) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz.703),
k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
l) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t.: Dz. U. z 2018 r., poz.798), złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
m) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344).
n) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust.3 pkt. d niniejszego Rozdziału, w przypadku gdy Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA MOSZCZENICA
Adres
Samorządowa 4
38-321 Moszczenica
małopolskie , gorlicki
Numer telefonu
183541300
Fax
18 35 41 085
NIP
7381021958
Tytuł projektu
Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej
Numer projektu
RPMP.05.03.02-12-0995/17-00
Inne źródła finansowania
Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Jest to projekt partnerski. Beneficjentem jest Gmina Moszczenica (lider projektu).
Zapytanie ogłoszone jest na rzecz Gminy Ropa (partner projektu - zamawiający) - współfinansującej zakres niniejszej inwestycji.
Dane Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego: Gmina Ropa
Adres Zamawiającego: Ropa 733, 38 - 312 Ropa, województwo małopolskie, powiat gorlicki
NIP: 738-21-30-282
Numer telefonu: 0/18 353 40 14
Numer fax: 0/18 353 40 14 wew. 55
E-mail: gmina@eu-ropa.pl
Adres strony internetowej: https://bip.malopolska.pl/ugropa
Znak postępowania: ZPD.271.4.2019
Tytuł projektu: Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej
Nr projektu: RPMP.05.03.02-12-0995/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
a) w sprawach związanych z przedmiotem postępowania: Jadwiga Kiełbasa, tel. 18/353 40 14 w. 31, b) w sprawach formalno - prawnych - Justyna Komorowska - Niedźwiedź - tel. 570 199 244.
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jadwiga Kiełbasa, tel. 18/353 40 14 w. 31, Justyna Komorowska - Niedźwiedź - tel. 570 199 244

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.