Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
680z dziś
4545z ostatnich 7 dni
15808z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacj, Dostawa wyposażenia

Przedmiot:

Remont pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacj, Dostawa wyposażenia

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pucku
ul. Lipowa 3
84-100 Puck
powiat: pucki
tel. 58 673 29 51, faks 58 673 26 10
przetargi@miasto.puck.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Puck
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zadanie 1 Remont pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku Zadanie 2 Dostawa wyposażenia do pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku Zadanie 3 Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku - sali lustrzanej
Zadanie 1 Prace obejmują remont sali baletowej, zaplecza sali baletowej, toalety męskiej i damskiej, sali konferencyjnej i korytarza, Centrum Kultury w Pucku, 1) Sala baletowa pow.173,08 m2 2) Zaplecze sali baletowej pow. 45,99 m2 3) Toaleta męska pow. 11,62 m2 i damska pow. 11,79 m2 4) Sala konferencyjna pow. 31,20 m2 5) Korytarz pow. 45,77 m2 Zadanie 2 2.1.2 Dostawa wyposażenia pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku 1.Krzesło konferencyjne - 150 sztuk 2.Stół konferencyjny - 20 sztuk 3.Stół barowy - 6 sztuk 4.Stół konferencyjny 5.Krzesła konferencyjne na płozach - 20 sztuk 6.Wieszaki - 4 sztuki Zadanie 3 2.1.3 Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku - sali lustrzanej 1.Odtwarzacz multimedialny 1- szt 2.Cyfrowy czterokanałowy wzmacniacz mocy niskoomowy - 1 szt. 3.Dwudrożna kolumna głośnikowa - 1 szt. 4.Kejs transportowy - 1 szt

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 Remont pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1 Prace obejmują remont sali baletowej, zaplecza sali baletowej, toalety męskiej i damskiej, sali konferencyjnej i korytarza, Centrum Kultury w Pucku, 1) Sala baletowa pow.173,08 m2 2) Zaplecze sali baletowej pow. 45,99 m2 3) Toaleta męska pow. 11,62 m2 i damska pow. 11,79 m2 4) Sala konferencyjna pow. 31,20 m2 5) Korytarz pow. 45,77 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 Dostawa wyposażenia do pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2 2.1.2 Dostawa wyposażenia pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku 1.Krzesło konferencyjne - 150 sztuk 2.Stół konferencyjny - 20 sztuk 3.Stół barowy - 6 sztuk 4.Stół konferencyjny 5.Krzesła konferencyjne na płozach - 20 sztuk 6.Wieszaki - 4 sztuki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39150000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3 Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku - sali lustrzanej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 3 2.1.3 Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku - sali lustrzanej 1.Odtwarzacz multimedialny 1- szt 2.Cyfrowy czterokanałowy wzmacniacz mocy niskoomowy - 1 szt. 3.Dwudrożna kolumna głośnikowa - 1 szt. 4.Kejs transportowy - 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45400000-1,39150000-8,32322000-6

Dokument nr: 528882-N-2019, MOKSiR.RB.271.1.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.moksir.puck.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe lub posłańca lub kuriera.
Adres:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku ul. Lipowa 3c 84-100 Puck

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-09, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-07-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za warunek spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie budynku - wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł (Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości mniejszych lub cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Do przeliczenia na PLN wartość zrealizowanych zamówień wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia składania ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
11.2.1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 Ustawy; W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej a które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMIENIONE W PKT 11.1.3) i 11.2. NIE SĄ DOŁĄCZANE DO OFERTY. 11.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: 1) punkcie 11.2.1. ppkt 1)-3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednie, że: a) że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Dokumenty, o których mowa w pkt. 1)a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mają zastosowanie postanowienia § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.