Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup mat izolujących

Przedmiot:

Zakup mat izolujących

Data zamieszczenia: 2019-03-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA LUK-BUD Łukasz Krześniak
Pszczyńska 60
43-267 Suszec
powiat: pszczyński
728 417 910
firma.luk-bud@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1176327
Województwo: śląskie
Miasto: Suszec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup mat izolujących - 5 szt.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup 5 szt. mat izolujących.
Maty izolacyjne (5 szt.) o wymiarach 1x minimum 3,2 m na rurę 1016,0 mm, powinny posiadać wytrzymałość na temperatury do 1260°C. Powinien to być materiał nieorganiczny, bez dodatku jakichkolwiek spoiw.
Właściwości mat: odporność na wysokie temperatury, odporność na szok termiczny, dobra izolacja termiczna, niski współczynnik przewodzenia ciepła, niska kurczliwość, odporność na drgania i odkształcenia, pochłanianie dźwięku, materiał niepalny klasy 1, wysoka odporność chemiczna, trwała jakość, elastyczność, szybki i bezpieczny montaż.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór oferenta, który dostarczy 5 szt. mat izolujących.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup 5 szt. mat izolujących.
Maty izolacyjne (5 szt.) o wymiarach 1x minimum 3,2 m na rurę 1016,0 mm, powinny posiadać wytrzymałość na temperatury do 1260°C. Powinien to być materiał nieorganiczny, bez dodatku jakichkolwiek spoiw.
Właściwości mat: odporność na wysokie temperatury, odporność na szok termiczny, dobra izolacja termiczna, niski współczynnik przewodzenia ciepła, niska kurczliwość, odporność na drgania i odkształcenia, pochłanianie dźwięku, materiał niepalny klasy 1, wysoka odporność chemiczna, trwała jakość, elastyczność, szybki i bezpieczny montaż.
Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od podpisania umowy

CPV: 39721410-9

Dokument nr: 1176327, 4/2019/LUK-BUD

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 29-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy złożyć:
- osobiście na adres: FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA LUK-BUD Łukasz Krześniak, ul. Pszczyńska 60, 43-267 Suszec;
- pocztą na adres: FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA LUK-BUD Łukasz Krześniak, ul. Pszczyńska 60, 43-267 Suszec;
- pocztą elektroniczną na adres: firma.luk-bud@wp.pl. Oferty złożone za pomocą poczty elektronicznej powinny być skanem podpisanej i opieczętowanej oferty

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: pszczyński Miejscowość: Suszec
Harmonogram realizacji zamówienia
Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 4 2019 LUK-BUD

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 4 2019 LUK-BUD
Wiedza i doświadczenie
Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 4 2019 LUK-BUD
Potencjał techniczny
Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 4 2019 LUK-BUD
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 4 2019 LUK-BUD
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 4 2019 LUK-BUD
Dodatkowe warunki
Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 4 2019 LUK-BUD
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 4 2019 LUK-BUD
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 4 2019 LUK-BUD
Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 4 2019 LUK-BUD

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria wyboru oferty: 100% cena
Ocena i wybór oferty:
Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty przygotowane na innym formularzu, zawierające treści niezgodne z zapytaniem ofertowym, niezawierające kompletu załączników, bądź błędne, zostaną odrzucone. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień od Oferentów w zakresie dotyczącym oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca komplet dokumentów oraz najwyższą liczę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
(najniższa oferowana cena/badana oferta)*100 pkt
Do porównania cen będzie brana pod uwagę ostateczna cena netto oferty.
W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów do przedstawienia Ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.
Oferowana cena powinna być wyrażona w PLN lub EURO. W przypadku otrzymania oferty w EURO, oferty zostaną przeliczone po średnim kursie NBP z ostatniego dnia składania ofert.
Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 4 2019 LUK-BUD
Wykluczenia
Zamawiający wyklucza z postępowania Oferentów, którzy posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającej w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA LUK-BUD ŁUKASZ KRZEŚNIAK
Adres
Pszczyńska 60
43-267 Suszec
śląskie , pszczyński
Numer telefonu
668 227 190
NIP
8311476677
Tytuł projektu
Mobilna Jednostka Usuwania Awarii (MJUA) - innowacja dla konkurencyjności
Numer projektu
RPSL.03.02.00-24-019C/18-00
Załączniki

Zapytanie ofertowe 4 2019 LUK-BUD

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marek Gwizdak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
728 417 910

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.