Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych

Przedmiot:

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych

Data zamieszczenia: 2019-04-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Zielonej Górze
ul. Ptasia 2B
65-514 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
Tel.: +48 684527601, Faks: +48 683270208
jaroslaw.tyrlik@wody.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Krośnie Odrzańskim

Numer referencyjny: WR.ZOZ.7.281.5.2019.JT
II.1.2)Główny kod CPV
90721800
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżących robót utrzymaniowych z podziałem na 2 części:

Część 1 - Wał Raduszec Stary - Kosarzyn w km 0+000-20+000 (20,000 km)

Część 2 - Wał Miłów - Krzesin w km 0+000-4+000 (4,000 km)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 118 700.43 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wał Raduszec Stary - Kosarzyn w km 0+000-20+000 (20,000 km)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
77310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren objęty działaniem Nadzoru Wodnego w Krośnie Odrzańskim

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych polegających w szczególności na mechanicznym wykoszeniu wału.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 101 970.96 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 19/08/2019
Koniec: 18/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

I. Jednostka realizująca postępowanie:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra, POLSKA

Tel.: +48 684527600, faks: +48 683270208

II. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)

III. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postęp., o której mowa w art. 93 ust. 1a

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wał Miłów - Krzesin w km 0+000-4+000 (4,000 km)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
77310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren objęty działaniem Nadzoru Wodnego w Krośnie Odrzańskim

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych polegających w szczególności na mechanicznym wykoszeniu, wycięciu krzaków oraz oczyszczeniu terenu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 729.47 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 19/08/2019
Koniec: 20/09/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

I. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych)

II. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 93 ust. 1a

CPV: 90721800

Dokument nr: 157167-2019, WR.ZOZ.7.281.5.2019.JT

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 09/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra, pokój nr 402, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne i następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/05/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren objęty działaniem Nadzoru Wodnego w Krośnie Odrzańskim

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren objęty działaniem Nadzoru Wodnego w Krośnie Odrzańskim

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/07/2019

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
368302575
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Tyrlik
Tel.: +48 684527601
E-mail: jaroslaw.tyrlik@wody.gov.pl
Faks: +48 683270208
Kod NUTS: PL91

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.