Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty remontowe

Przedmiot:

Roboty remontowe

Data zamieszczenia: 2019-04-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy
ul. Al. Wolności 13
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. 62 7657876, faks 627 657 714
gospodarczy@kalisz.so.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty remontowe na rzecz Sądu Okręgowego w Kaliszu
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w następujących lokalizacjach: a. w lokalu użytkowym przy ul. Benickiej 3 w Krotoszynie adaptowanym na potrzeby ośrodka kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie w zakresie: remont pomieszczeń piwnicznych (roboty rozbiórkowe, roboty murarskie, wykonanie izolacji posadzkowych i posadzek, wykonanie sufitów podwieszanych, wstawienie drzwi, uzupełnienie tynków, przygotowanie powierzchni pod malowanie, malowanie pomieszczeń, roboty w zakresie instalacji gazowej i sanitarnych) oraz pozostały wyżej nie wymieniony zakres robót zawarty w przedmiarze robót, b. w budynku Sądu Okręgowego w Kaliszu przy Al. Wolności 13: ? w skrzydle południowym w zakresie: remont korytarzy na I i II piętrze (wykonanie sufitów podwieszanych, wykonanie gładzi gipsowych, przygotowanie powierzchni pod malowanie, malowanie technologią natrysku kroplowego) ? w skrzydle zachodnim w zakresie: remont klatki schodowej oraz korytarzy na I i II piętrze (wymiana stolarki drzwiowej, uzupełnienie tynków, wymiana podokienników, wykonanie sufitów podwieszanych, wykonanie gładzi gipsowych, przygotowanie powierzchni pod malowanie, malowanie technologią natrysku kroplowego) oraz pozostały wyżej nie wymieniony zakres robót zawarty w przedmiarach robót. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część 1 - Remont pomieszczeń na potrzeby ośrodka kuratorskiego przy ul. Benickiej 3 przy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie, Część 2 - Remont pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Kaliszu przy Al. Wolności 13 - w skrzydle zachodnim i południowym 3. Prace remontowe w ramach części 2 będą prowadzone w obiekcie czynnym - nie mogą zakłócać funkcjonowania Sądu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac, użytych urządzeń i materiałów został określony w dokumentacji stanowiącej załączniki nr 1-2 do niniejszej SIWZ. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej budynków, w których mają być prowadzone prace objęte przedmiotem zamówienia. 5. Szczegółowy zakres prac określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: a. przedmiar robót (kosztorys nakładczy) - Remont pomieszczeń na potrzeby ośrodka kuratorskiego przy ul. Benickiej 3 przy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie (załącznik 1a - dotyczy cz. 1), b. projekt wykonawczy instalacji gazowej projektowanego ośrodka kuratorskiego przy ul. Benickiej 3 przy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie (załącznik 1b - dotyczy cz. 1), c. przedmiar robót (kosztorys nakładczy) - Remont pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Kaliszu przy Al. Wolności 13 - w skrzydle zachodnim (załącznik 1c - dotyczy cz. 2), d. przedmiar robót (kosztorys nakładczy) - Remont pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Kaliszu przy Al. Wolności 13 - w skrzydle południowym (załącznik 1d - dotyczy cz. 2), e. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: Remont pomieszczeń na potrzeby ośrodka kuratorskiego przy ul. Benickiej 3 przy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie; Remont pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Kaliszu przy Al. Wolności 13 - w skrzydle zachodnim i w skrzydle południowym (załącznik 2 - dotyczy cz. 1 i cz. 2). 6. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.), ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570 z późn. zm.) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. 7. W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań "równoważnych" pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ i jej załącznikach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych do dokumentacji (opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i ilość do zabudowy) - niezłożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania przyjęte w dokumentacji technicznej (opisie przedmiotu zamówienia). 8. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy. 9. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rozszerzonej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od terminu odbioru końcowego. 10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia przy pomocy pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. 11. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 10. nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy, kierowników robót

Część nr: 1 Nazwa: Remont pomieszczeń na potrzeby ośrodka kuratorskiego przy ul. Benickiej 3 przy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac, użytych urządzeń i materiałów został określony w dokumentacji stanowiącej załączniki nr 1-2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7, 45216112-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 50
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 35,00
okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Remont pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Kaliszu przy Al. Wolności 13 - w skrzydle zachodnim i południowym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac, użytych urządzeń i materiałów został określony w dokumentacji stanowiącej załączniki nr 1-2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7, 45216112-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 35,00
okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45000000-7,45453000-7,45216112-2

Dokument nr: 533857-N-2019, 2/ZP/19

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.kalisz.so.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Sąd Okręgowy w Kaliszu, Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz, biuro podawcze

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-24, godzina: 08:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 PLN brutto dla części 1, 200.000,00 PLN brutto dla części 2.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej: w zakresie części 1 - jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu w budynku użyteczności publicznej np. w zakresie malowania, wymiany posadzek, wymiany stolarki, remoncie sanitariatów itp., o wartości brutto nie mniejszej niż 60 tys. zł oraz załączy dowody, określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, w zakresie części 2 - jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu w budynku użyteczności publicznej np. w zakresie malowania, wymiany posadzek, wymiany stolarki, remoncie sanitariatów itp., o wartości brutto nie mniejszej niż 150 tys. zł oraz załączy dowody, określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i pełnić będzie funkcję kierownika budowy w wyżej wymienionej specjalności. Kierownicy budowy powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278 z późn. zm.), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy następujących dokumentów: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane zgodnie ze wzorem załącznika nr 5 do SIWZ, oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do specyfikacji c) oświadczenie, że osoby wskazane w wykazie i uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (oświadczenie zawiera załącznik nr 6 do specyfikacji).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oferta powinna zawierać: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie z załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzorem formularza oferty (załącznik nr 3) - dokument składany w oryginale. 2) podpisane kosztorysy ofertowe wraz z cenami jednostkowymi oraz stawką roboczogodziny, narzutami procentowymi, zestawieniami M (materiałów) i S (sprzętu) - w celach informacyjnych (zalecana metoda kalkulacji szczegółowej). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysy ofertowe oraz pozostałe informacje będą jedynie wykorzystywane do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy (dokumenty składane w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji), 3) dokumenty, których wykaz zamawiający zamieścił w rozdziale VI SIWZ, (poza oświadczeniem stanowiącym wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ (dokument składany w oryginale) i oświadczeniem wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z rozdziałem VI ust. 7), składane będą przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, w trybie wskazanym w rozdziale VI ust. 18 pkt 6 SIWZ. Wykonawca zobligowany będzie do złożenia wymaganych w rozdziale VI SIWZ dokumentów, jednakże Zamawiający dopuszcza złożenie tych dokumentów już na etapie składania oferty (dokumenty składane w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji), 4) zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w sytuacji, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (w oryginale), 5) na potwierdzenie umocowania osób do podpisywania oświadczenia woli lub należytej reprezentacji podmiotu pełnomocnictwo udzielone osobie podpisującej dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych oraz w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólną lub wspólników spółki cywilnej (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: Część 1 - 2 000,00 zł. (dwa tysiące złotych 00/100) Część 2 - 4 000,00 zł. (cztery tysiące złotych 00/100) W przypadku składania ofert w dwóch częściach zamówienia kwoty wadium podlegają sumowaniu. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. 2018, poz. 110 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy zamawiającego BGK O/Poznań 40 1130 1017 0021 1001 7190 0004. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie określonej w ust. 3 pkt. b) - e) SIWZ wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć go w siedzibie zamawiającego na biurze Podawczym. 6. Beneficjentem wadium w formach wymienionych w ust. 3 pkt. b) - e) SIWZ musi być Sąd Okręgowy w Kaliszu, Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz. 7. Z treści wadium składanego w formie gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego z warunków zatrzymania wadium wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w terminie związania z ofertą. Gwarancja lub poręczenie nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta lub poręczyciela dotyczącego pisemnego żądania zapłaty. 8. Gwarancja lub poręczenie musi być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela. Z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać sposób reprezentacji gwaranta lub poręczyciela. Do gwarancji lub poręczenia należy dołączyć stosowne dokumenty, z których wynika upoważnienie do podpisania przez daną osobę gwarancji lub poręczenia. Dokumenty te mogą być załączone w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu gwaranta lub poręczyciela
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 35,00
okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi 5,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.