Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa przewodów i kabli

Przedmiot:

Dostawa przewodów i kabli

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Głogowska 131/133
60-244 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 839 -6223 ,-6221; fax.61 839 6009;
zamowienia_publiczne@mpk.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przewodów i kabli, której szczegółowe zestawienie określono w załączniku nr 2 (Formularz cenowy) oraz warunki dostawy w załączniku nr 3 (Wzór umowy) do niniejszych Warunków Przetargu (WP).
2. Oferowany do przetargu asortyment musi:
1) odpowiadać przedmiotowi zamówienia określonemu w załączniku nr 2 do WP,
2) być fabrycznie nowy,
3) spełniać najwyższe wymagania jakościowe,
4) spełniać wymagania aktualnie obowiązujących Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
5) być wykonany i oznakowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2007r., nr 155 poz. 1089), jeżeli jest objęty tym rozporządzeniem.

Dokument nr: AL.0141.40.2019

Otwarcie ofert: 4. Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 25.04.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: ulica Głogowska 131/133, Budynek B pokój 149.
5. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać do dnia 25.04.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Dział Zamówień Publicznych - pokój nr 150, ulica Głogowska 131/133, 60-244 Poznań
2. Oferty, które dotrą do Zamawiającego po terminie składania ofert, będą traktowane jako OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE.
3. Oferty złożone po terminie, a oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Wymagania:
WADIUM
1. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości:
GRUPA I: 7 700,00 zł (siedem tysięcy siedemset i 00/100 złotych),
GRUPA II: 300,00 zł (trzysta i 00/100 złotych),
GRUPA III: 4 900,00 zł (cztery tysiące dziewięćset i 00/100 złotych),
lub sumę wadiów wybranych grup - w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na wybrane grupy asortymentowe.
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w jednej z poniższych form:
? w pieniądzu - (w walucie złoty polski),
? w gwarancjach bankowych,
? w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek: MPK Poznań Sp. z o.o. Santander Bank Polska S.A. oddział Poznań 11109027340000000101027429 z dopiskiem ,,WADIUM - DOSTAWA PRZEWODÓW I KABLI - AL.0141.40.2019".
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert (rozdz. XII ust.1 WP) nastąpi uznanie rachunku Zamawiającego. Wykonawca załącza dowód wniesienia wadium do oferty.
5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie, niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w miejscu i przed upływem terminu określonego w rozdz. XII WP ust. 1 oryginał dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego - wnosząc go w oddzielnej, trwale zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,WADIUM - DOSTAWA PRZEWODÓW - AL.0141.40.2019".
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
2) nazwę Zamawiającego,
3) nazwę Gwaranta,
4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
5) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym przez Zamawiającego.
Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium.
7. Wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
8. Zasady przechowywania, zwrotu oraz przepadku wadium na rzecz Zamawiającego określone są w Regulaminie (...).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.